İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARALANAMADIĞI GEREKÇESİYLE AÇILAN DAVADA İŞVERENE HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ

22. Hukuk Dairesi         2017/23513 E.  ,  2019/15905 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 01.04.2009 tarihinden 31.07.2014 tarihine kadar asıl işverene ait … Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde davalı şirket bünyesinde çalıştığını, müvekkilinin 31.07.2014 tarihinde askerlik hizmeti nedeniyle işinden ayrılmak zorunda olduğunu davalı şirkete bildirdiğini, davalı şirketin işten ayrılma bildirgesinde 03 kodunu yazdığını, bu nedenle müvekkilinin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığını beyan ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği tazminatının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … vekili, davacı ile müvekkili idare arasında hizmet ilişkisi bulunmadığını, bu nedenle açılan davanın husumet yönünden reddi gerektiğini, talep edilen kıdem ve ihbar tazminatının zamanaşımına uğradığını, müvekkili idare ile davalı şirket arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunmadığını, davalı şirketin davacının alacaklarından sorumlu olduğunu, kendi isteğiyle ayrılan davacının kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunmadığını, davacının işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını taşısa bile müvekkilinin bu ödenekten sorumlu olmadığını beyan ederek açılan davanın reddini talep etmiş, davalı şirket davaya cevap vermemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının 31/07/2014 tarihinde askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrıldığı, 14/08/2014-11/02/2015 tarihleri arasında askerlik hizmetini yerine getirdiği ancak davalı işverenin işten çıkış bildirgesine 03 istifa kodunu yazdığı, ancak davacının istifa ettiğine dair herhangi bir delil sunulmadığı, askerlik şubesi kayıtlarının davacının askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrıldığı iddiasını doğruladığı anlaşıldığından davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılan davacının işten ayrılış bildirgesinde 12 kodunun kullanılması gerekirken 03 kodunun kullanılması ile fesih nedeni kurumca istifa olarak kabul edildiğinden işsizlik ödeneğinden davalıların kusuru ile yararlanamayan davacının kıdem durumuna göre hesaplanan işsizlik ödeneği tazminatına hak kazandığı belirtilerek bu taleplerin kabulüne, ihbar tazminatı talebinin de reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalılardan … vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının işsizlik ödeneğini davalı işverenden talep edip edemeyeceği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta davacı, davalı yanca usulüne göre işten çıkış bildirimi yapılmadığından, 4447 sayılı Yasanın 50. ve izleyen hükümleri gereği işsizlik ödeneği alamadığını, böylece mağdur edilmiş olduğunu ileri sürerek işsizlik ödeneği alacağı talep etmiştir.
İşsizlik sigortası 4447 sayılı Kanun’un 46 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İşsizlik sigortası Kanun’un aradığı koşulları taşıyıp işsiz kalan işçileri kısmen de olsa işsizlik riskine karşı korumak amacıyla getirilmiştir. Kanun bu sigortayı, “bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları sebebiyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak tanımlamaktadır.
Kanun’un 46. maddesine göre, “İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. Bu amaçla, İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde; İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan işçi, işveren ve devlet katkılarının Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, primlerin kişi bazında kaydını tutmak, işsizlik ödeneği ödenmesine ilişkin her türlü işlemleri yapmak, sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılmasını sağlamak, işsizlere yönelik mesleki eğitim tedbirleri ile ilgili işlemleri yapmak ve bu Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı kurulmuştur.”
Yine Kanun’un 48. maddesi uyarınca, “Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, Kurumca işsizlik ödeneği ödenir”.
Görüldüğü gibi işsizlik ödeneğinin koşullarının bulunması halinde borçlusu İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü olup işveren değildir. Bu itibarla davacının işsizlik ödeneği talebinin husumet yönünden reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 11.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: