2004 sayılı İİK’nın 331. maddesine aykırılık suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayet şartına bağlı olduğu, İİK’nın Onaltıncı Bab’ında düzenlenen bir kısım suçlar bakımından şikayet hakkının doğması için bu suçların niteliği gereği icra takibinin kesinleşmesi gerektiği, icra takibi kesinleşmeden yapılacak olan şikayetin henüz doğmamış bir hakkın kullanımı niteliğinde olacağı ve usulüne uygun bir şikayet konumuna getirmeyeceği, Somut uyuşmazlıkta, şikayete dayanak olan icra takip dosyasında kambiyo senetlerine özgü icra takibinde borçlunun 10/09/2014 tarihinde icra mahkemesi nezdinde takibe itiraz etmesi üzerine, takibin iptali konulu İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/538 Esas, 2014/648 Karar sayılı dosyasında 13/11/2014 tarihinde davanın reddine dair karar verildiği, Uyaptan yapılan incelemede söz konusu kararın henüz kesinleşmediğinin anlaşıldığı,

12. Hukuk Dairesi         2020/8074 E.  ,  2021/514 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Sanıkların üzerlerine atılı 2004 sayılı İİK’nın 331. maddesine aykırılık suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayet şartına bağlı olduğu, İİK’nın Onaltıncı Bab’ında düzenlenen bir kısım suçlar bakımından şikayet hakkının doğması için bu suçların niteliği gereği icra takibinin kesinleşmesi gerektiği, icra takibi kesinleşmeden yapılacak olan şikayetin henüz doğmamış bir hakkın kullanımı niteliğinde olacağı ve usulüne uygun bir şikayet konumuna getirmeyeceği,
Somut uyuşmazlıkta, şikayete dayanak olan icra takip dosyasında kambiyo senetlerine özgü icra takibinde borçlunun 10/09/2014 tarihinde icra mahkemesi nezdinde takibe itiraz etmesi üzerine, takibin iptali konulu İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/538 Esas, 2014/648 Karar sayılı dosyasında 13/11/2014 tarihinde davanın reddine dair karar verildiği, Uyaptan yapılan incelemede söz konusu kararın henüz kesinleşmediğinin anlaşıldığı, bu haliyle şikayet başvurusunun ise henüz takip kesinleşmeden 06/04/2015 tarihinde yapıldığı ve buna göre kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında açılan davanın CMK’nın 223/8. maddesi gereğince “düşmesine” karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde sanıkların beraatlerine dair hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve sanıkların temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN 5271 sayılı CMK’nın 302/2 maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiyle soruşturma ve kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından 5271 sayılı CMK’nın 223/8 maddesi uyarınca sanıklar hakkında açılan KAMU DAVASININ AYRI AYRI DÜŞMESİNE, 19/01/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: