4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I maddesi uyarınca ihbar süresini 6 hafta aşan rapor aldığı gerekçesiyle feshettiği, ancak davacı işçinin savunmasının alınmadığı salt bu nedenle fesih geçersiz olduğu gibi karar gerekçesinde davacının ihbar süresinin 6 hafta olduğu ifade edilmişse de davacının kıdeminin 3 yıldan fazla olduğu ihbar süresinin 8 hafta olduğu, ihbar süresi 8 hafta + 6 haftayı aşan durumda fesih imkanının doğacağı, dosya içeriğine göre davacının 31.07.2014-29.10.2014 tarihleri arasında kesintisiz rapor kullandığı, bu sürenin 14 haftayı (98 günü) da aşmadığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde fesih 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/3-1 maddesi uyarınca geçersizdir. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2015/22646 E.  ,  2015/32991 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 11. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/04/2015
NUMARASI : 2014/578-2015/160

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili müvekkilinin davalı işyerinde 16/09/2009 tarihinde kabin memuru olarak işe başladığını, müvekkiline araknois kist teşhisi konulduğunu, bu kistin uçakta hava basıncından büyüdüğünü, müvekkiline geçici olarak uçamayacağı hususunda rapor verildiğini, bunun üzerine şirketin müvekkilini 21/07/2014-29/10/2014 tarihleri arasında ücretsiz izine ayırdığını, müvekkilinin 31/07/2014-29/10/2014 tarihleri arasında rapor aldığını, rapor süresi bittiğinde davalı şirketin müvekkilini 29/10/2014-29/01/2015 tarihleri arasında ücretsiz izine ayırdığını, ücretsiz izin devam ederken 16/12/2014 tarihinde müvekkilinin iş akdine son verildiğini, müvekkilinin savunmasının alınmadığını, toplu iş sözleşmesine göre davalı şirketin fesih hakkının bulunmadığını belirterek, müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının kabin memuru (uçucu personel) olarak çalışmakta iken istirahat rapor süresinin, ihbar süresini altı hafta aşması nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/I. Maddesi kapsamında haklı nedenle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini beyan ederek davacının davasının reddine karar verilmesini talep ve müdafaa etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının ihbar süresini 6 hafta aşan rapor kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 İş Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre: “Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçi­nin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, iş­verenin 25’inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”. Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir. İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolayısıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur .
Dosya içeriğine göre davalı işverenin davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I maddesi uyarınca ihbar süresini 6 hafta aşan rapor aldığı gerekçesiyle feshettiği, ancak davacı işçinin savunmasının alınmadığı salt bu nedenle fesih geçersiz olduğu gibi karar gerekçesinde davacının ihbar süresinin 6 hafta olduğu ifade edilmişse de davacının kıdeminin 3 yıldan fazla olduğu ihbar süresinin 8 hafta olduğu, ihbar süresi 8 hafta + 6 haftayı aşan durumda fesih imkanının doğacağı, dosya içeriğine göre davacının 31.07.2014-29.10.2014 tarihleri arasında kesintisiz rapor kullandığı, bu sürenin 14 haftayı (98 günü) da aşmadığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde fesih 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/3-1 maddesi uyarınca geçersizdir. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yaptığı 199.20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak oybirliği ile 19/11/2015 günü karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: