4857 sayılı İş Kanunu’nun 53/3 maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz.

9. Hukuk Dairesi         2017/20521 E.  ,  2021/5691 K.

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; Davacının, 2011 yılı Nisan ayı ile 05.01.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde özürlü kardosunda meydancı olarak çalıştığını, 950 TL net ücreti olduğunu, yemek ve yol yardımı aldığını, davacının 05.12.2012-05.01.2013 tarihleri arasında iş akdinin askıya alındığını süre bitiminde çalışmak istediğini belirtmesine rağmen işe başlatılmayarak iş akdinin sonlandırıldığını, 2011 yıl sonunda iş akdinin askıya alınmadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, izin alacakları olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; Davacının son aylık ücretinin 850 TL olduğunu, davacı tarafından talep edilen servis ve yemek ücretinin kabul edilmediğini, mevsimlik iş sözleşmesine istinaden işverenlik bünyesinde çalıştığını, Beyoğlu 11. Noterliğinin 19.03.2013 tarih 04576 sayılı ihtarı ile davacıya iş başı yapması için ihtarda bulunulduğu, ihtar edilen tarihte işbaşı yapmadığı ve sözleşmesinin feshedildiğini, iş akdinin askıya alınmasının fesih olarak değerlendirilemeyeceğini bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılmadığını, davacının iş akdinin 04.12.2012 tarihinde askıya alındığını, bu döneme ilişkin ücretsiz izin beyanının gerçeği yansıtmadığını, askı işlemine istinaden 19.03.2013 tarihinde davacıya ihtarname gönderildiğini, mevsimlik işçi olarak çalışmasının 1 yıldan az olması sebebi ile yıllık izin ücreti alacağının bulunmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özet
Mahkemece, kıdem ve ihbar tazminatının reddine, yıllık izin alacağının ise kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar süresinde davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1- Taraflar arasında davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanıp kazanamadığı uyuşmazlık konusudur.
Dosya içeriğine göre; davacı işçinin, davalıya ait işyerinde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin son olarak, 18.11.2012 tarihli askıya alma tebligatı ile 04.12.2012 tarihi itibari ile askıya alındığı, davacının 11.03.2013 tarihli dilekçe içeriğinde, işyerine yeni sezonda çalışmaya başlama başvurusunda bulunduğunu belirttiği, davalı işverence ise 19.03.2013 tarih, 4576 sayılı ihtar ile 25-26.03.2013 tarihlerinde işe başlaması ihtarının gönderildiği, söz konusu ihtarın ise davacının annesine 27.03.2013 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Davacının, davalı işverene noter kanalı ile gönderdiği 11.03.2013 tarihli dilekçe içeriğinde “çağrılmadığı halde defalarca işe başlama konusunda başvuruda bulunduğunu” beyan ettiği anlaşılmakta ise de söz konusu 11.03.2013 tarihinde davalı işyerinde, sezonun başlayıp başlamadığı, mevsimlik çalışan işçilerin işe başlatılıp başlatılmadığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle özellikle sezonun hangi tarihte başladığı hususu net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bundan sonra davacının ihtar tarihi olan 11.03.2013 tarihi itibari ile davalı işyerinde sezonun başlayıp başlamadığı belirlenmelidir. Davacının olumsuz cevaplandırılan işe başlama başvurusunun yapıldığı tarihte sezon başlamış ise bu durum işverenin feshi olarak değerlendirilip davacının kıdem ve ihbar tazminat isteği değerlendirilmelidir. Şayet sezon başlama tarihi 25.03.2013 tarihi ise şimdiki gibi kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddine karar verilmelidir.
2- Davacı yıllık izin alacağı talebinde bulunmuştur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 53/3 maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz.
Mevsimlik işçi olarak çalışmakta olan davacının izin alacağı talebinin reddi gerekmesine rağmen kabulü hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: