4857 Sayılı Kanun’ un 35. maddesine göre de işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği öngörülmüştür. Bu durumda anılan yasal düzenlemeler uyarınca ücret alacağı, yıllık izin alacağı, fazla çalışma alacağı, bayram tatili alacağı ve faizleri yönünden haczin ¼ ü aşan kısım üzerinden, vekalet ücreti ve faizi üzerindeki haczin ise tamamen kaldırılması gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.  

12. Hukuk Dairesi         2012/12254 E.  ,  2012/29333 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 06/03/2012
NUMARASI : 2012/11-2012/106

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değilse de ;
Borçlu H. A……ın hakkında yapılan icra takipleri nedeniyle, Trabzon 2. İcra Müdürlüğünde başlatılan 2011/ 3140 esas sayılı dosyasında mevcut alacakları üzerine haciz konulduğu, adı geçenin haczedilen dosya alacağını oluşturan kalemlerden dava vekalet ücretinin tamamının, yıllık izin alacağı, ücret alacağı, bayram tatili alacağı ve fazla mesai alacağının ise ¼ ünden fazlasının haczedilemeyeceğini ileri sürerek, hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesinde; dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı açıklandıktan sonra, bu ücretin iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyeceği, haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan 4857 Sayılı Kanun’ un 35. maddesine göre de işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği öngörülmüştür.
Bu durumda anılan yasal düzenlemeler uyarınca ücret alacağı, yıllık izin alacağı, fazla çalışma alacağı, bayram tatili alacağı ve faizleri yönünden haczin ¼ ü aşan kısım üzerinden, vekalet ücreti ve faizi üzerindeki haczin ise tamamen kaldırılması gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: