6100 sayılı HMK’un 26.maddesine göre “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.”

10. Hukuk Dairesi         2020/11505 E.  ,  2021/15094 K.

“İçtihat Metni”


Mahkemesi : … Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi

Dava, işkazasından kaynaklanan maddi ve manevitazminat istemine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne dair verilen karara karşı davalı … vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi …Hukuk Dairesince davalı … Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticarete Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesince davalı … istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
… Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesince verilen kararın, davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalı … vekilinin aşağıdaki husus dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
İlk derece mahkemesince, davanın kabulü ile, 106.564,20-TL maddi, 10.000,00- TL manevitazminatın kaza tarihi olan 27/12/2010’den itibaren yasal faizi ile birlikte, davalılar … Dağı A.Ş., … Yatırım A.Ş., … Çelik Yapı İnş. A.Ş., … Çelik Konst, İnş. Med. Gıda İç Dış Tic. San. Ltd. Şti’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davalı … yönünden açılan davanın reddine karar verildiği, davalı … vekilinin işbu karara yönelik istinaf başvurusunun … Bölge Adliye Mahkemesi …. Dairesince esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
6100 sayılı HMK’un 26.maddesine göre “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.”
Somut olayda davacının dava ve birleşen dava dilekçesinde davalılardan 1.000,00-TL maddi tazminat, 10.000,00-TL manevitazminat talebinde bulunduğu, ancak 01/11/2019 tarihli ıslah dilekçesinde maddi tazminatını 106.564,20-TL’ye arttırarak hükmedilecek maddi tazminata ilişkin olarak, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz talep etmiş olmasına karşın, mahkemece talep aşılmak suretiyle maddi tazminatın tamamına olay tarihinden itibaren işleyecek faize hükmedilmesi hatalı olmuştur.
Mahkemece, yukarıda belirtilen maddi ve hukuksal olgular gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davalı … vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Ne var ki bu konuların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 370. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
S O N U Ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, … İş Mahkemesi‘nin 2011/133 Esas- 2019/227 Karar sayılı kararının hüküm fıkrasının 1. bendinin tamamen silinerek yerine geçmek üzere;
“1-Dava konusu işkazası nedeniyle davacının uğradığı maddi zarar karşılığı (Geçici İş Göremezlik nedeniyle 1.101,29 TL, maluliyet nedeni ile 105.462,91 TL olmak üzere) olarak 106.564,20 TL.’nin 1.000,00-TL‘ sine kaza tarihi olan 27/12/2010 tarihinden itibaren, geri kalan 105.564,20-TL’sine ise dava tarihi olan 29/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar … Dağı A.Ş., Marka Yatırım A.Ş., … Çelik Yapı İnş. A.Ş., … Çelik Konst. İnş. Med. Gıda İç Dış Tic. San. Ltd. Şti’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,“ rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan …’ne iadesine,
30/11/2021 gününde oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: