11. Hukuk Dairesi         2020/4656 E.  ,  2020/3913 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 19.01.2016 tarih ve 2015/361-2016/108 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış bazı noksanlıkların ikmali için mahalline gönderilen dosyanın eksikliklerin giderilmesinden sonra gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacının davalıya bir borcunun olmadığını, buna rağmen korkutma, ikrah ve baskı yoluyla davacıya bono vasfında, nakden ibareli senet imzalatıldığını ve bu senedin ceza davasına konu olduğunu, davacının bu senetten dolayı borçlu olmadığını belirterek senet sebebiyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını, senedin korkutma ve baskıyla alınmadığını, davacının sahte evrak düzenleme ve dolandırıcılık suçundan şirkete verdiği zararın tazmini için senedin teminat olarak alındığını, senedin ticari ilişkiden kaynaklanmaması nedeniyle ticari deftere işlenmediğini ve senedin icraya konduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, yapılan ceza yargılamasında dava konusu bononun, davalı şirketin uğrayacağı maddi zararlara karşılık teminat olarak verildiğinin belirtilmesi, fakat sanık sıfatındaki davacının ceza yargılamasında beraatine karar verilmesi, davacının takip konusu bono nedeniyle borcunun bulunmadığı gibi davalı şirketin meydana gelen zararında da etkisinin olmadığının anlaşılması gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının dava konusu senetten dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş olup, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davaya konu bononun düzenlenme nedeni olarak nakden ibaresinin yazılmış olması, davalı şirketin bononun davacının verdiği zarara karşı teminat olarak verildiğini belirtmiş olması nedeniyle bononun ihdas nedeninin talil edilmiş olması ve ispat yükümlülüğünü davalının üzerine alması ve davalı şirkete davacının zarar verdiği hususunun ispatlanamamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 819,96 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 07.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: