ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

9. Hukuk Dairesi         2017/17521 E.  ,  2019/20571 K.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Hidroelektrik Santralleri Enerji Yat. Elektrik Üretimi A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketlere bağlı olarak 02/05/2013 – 02/02/2015 tarihleri arasında aralıksız çalıştığını, iş akdinin işverence haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, en son aldığı aylık ücretinin net 3.500,00 TL olduğunu iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar ayrı ayrı davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı … Hidroelektrik Santralleri Enerji Yat. Elektrik Üretimi A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesinde asıl işveren–alt işveren ilişkisi tanımlanmış olup, ilgili ilişkiden bahsedebilmek için işe alan firmanın uzmanlık gerektiren ya da yardımcı iş niteliğinde bir işi üstlenmesi, çalışan işçinin tüm çalışmasını asıl işverenin işyerine hasretmesi gerektiği belirtilmiştir. Davalı … Hidroelektrik Şirketi ile … Elektronik Şirketi arasındaki sözleşme incelendiğinde ise sözleşmenin konusu ve kapsamının davalı … Hidroelektrik Şirketinin Antalya’da kuracağı 2 adet üniteden oluşan ve her bir ünitenin 2×2,25 MWe gücünde olacağı toplam 4,5 MWm4/4 MWe kurulu gücündeki … HES’in tüm inşaat ve hidromekanik işleri ile santral binasında belirtilen tüm elektromekanik teçhizatın ve yardımcı ekipmanlarının temini ile bu teçhizatın tesisi için montaj ve devreye alınma hizmeti verilmesi işi olduğu görülmektedir.
Davalı … Hidroelektrik Santral şirketi ile diğer davalı … Elektromekanik şirketi arasındaki sözleşmenin niteliği eser sözleşmesi olup aralarındaki ilişki asıl işveren alt işveren ilişkisi değildir. Bu itibarla talep edilen alacaklar bakımından davalı … Hidroelektrik Şirketinin sorumluluğunun bulunmadığının, davalı … Hidroelektrik Şirketine husumet yöneltilmesinin mümkün olmadığının düşünülmemesi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20/11/2019 günü oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: