“İNFOBİM www.infobim.com.tr” markası ve “BİM” markası …kötü niyetin tespitinde önceki markadan haberdar olma veya bilebilecek durumda olmanın tek başına belirleyici nitelikte olmadığı, başvuru sırasındaki tüm faktörlerin dikkate alınması gerekir.

11. Hukuk Dairesi         2020/411 E.  ,  2020/4211 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî...

Sanığın katılanı arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı, kimliğinin fotokopisinin çaldırdığını ve bununla ilgili soruşturma yapıldığını belirtip hesabındaki 11.445,00 TL parayı çektirip kendisine vermesini sağlamak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; eylemin, hüküm tarihinden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması

11. Ceza Dairesi         2021/34804 E.  ,  2021/6973 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık Sanığın katılanı arayarak kendisini polis ve savcı...

Hırsızlık eyleminin, müştekinin berber dükkanı olarak işletilen iş yerinin açık olduğu zaman diliminde, rızaya ihtiyaç duyulmadan girilmesi mutad saatte gerçekleştirilmesi karşısında, iş yeri dokunulmazlığını bozma suçunun unsurlarının oluşmayacağı gözetilmeden bu suçtan yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

2. Ceza Dairesi         2020/13663 E.  ,  2021/14211 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme...

mağdura ait cep telefonunu görüşme yapacağı bahanesiyle alıp, sonrasında telefon ile kaçma eyleminin, suç tarihi itibariyle yürürlükte olan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde yer alan suçu oluşturacağı gözetilmeden sanık hakkında aynı Kanun’un 141/1. maddesi uygulanması ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

6. Ceza Dairesi         2021/5823 E.  ,  2021/7790 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm...

”Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne rağmen sanığın; imzanın çek keşidecisine ait olup olmadığı hususunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke ”karşılıksızdır” işlemi yapmaması şeklinde gerçekleşen fiilinin suç oluşturduğu cihetle, atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile beraatına hükmolunması,

19. Ceza Dairesi         2015/8582 E.  ,  2017/2348 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : 5941 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : Beraat Yerel Mahkemece...

sadece kayden haciz yapılması nedeniyle manevi zarar oluşmadığı gerekçesiyle manevi tazminat istemi reddedilmişse de; davacının tüzel kişi (şirket) olması da nazara alındığında en azından banka kayıtlarına konulan haciz nedeniyle banka nezdinde ticari itibarının zarar gördüğünün kabul edilmesi gerekir.

4. Hukuk Dairesi         2014/1039 E.  ,  2014/15911 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 11/04/2012 NUMARASI : 2010/301-2012/116 Davacı .....

“ANKARA KAHVE FESTİVALİ” şeklinde ön plana çıktığı, bu ibareyi gören ortalama düzeydeki tüketici kesiminin bu ibareyi kahve konusunda sosyal ve kültürel bir tanıtım yada festival yerini gösteren bir işaret olarak algılayıp “Ankarada yapılacak kahve festivali” şeklinde bir algı oluşacağı, dolayısıyla bu ibarenin markanın tanımında yer alan “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması” koşulu sağlanmadığından somut ayırt edicilik taşımamaktadır.

11. Hukuk Dairesi         2020/2320 E.  ,  2021/3977 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen davada Ankara 4....

İçerik ve yer sağlayıcı pazaryeri, e ticaret firmalarının marka haklarına ilişkin sorumluuğu. fikri mülkiyet haklarına tecavüz nedeniyle tazminat sorumluluğuna hükmetmek için fiillerine iştirak veya yardım etmek ya da bu fiilleri teşvik etmek veya yapılmasını kolaylaştırmak eylemini gerçekleştiren yer ve hizmet sağlayıcıların kusurunun ispat edilmesi gerekmektedir.

11. Hukuk Dairesi         2019/618 E.  ,  2019/8167 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen...

Davacı erkeğin eşini “Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin” diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğunlaşılmaktadır. Bu durumda davacı-karşı davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166/1) hukuki sebebine dayalı boşanma davasının ispatlandığının kabulü gerekir.

2. Hukuk Dairesi         2019/6157 E.  ,  2019/10856 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli...

Sorun fuhuş yapan kişinin kendi rumuzunu ve telefon numarasını twitter hesabında paylaşmasının suç oluşturup oluşturmadığı ve bu paylaştığı rumuz ve telefon numarasının ürün niteliğinde olup olmadığı ve bu açılardan suçun unsurunu oluşturup oluşturmadığının tespitiyle ilgilidir. Fuhuş yapma eylemi suç olarak hukukumuzda düzenlenmemiş olmasına rağmen fuhuş yapmak için ilan, telefon numarası vb. faaliyetlerde bulunan kişinin bu eyleminin suç olarak kabulü ve TCK’nın 227/3. maddesinin bu eylemi suç olarak düzenleyip düzenlemediği hususudur.

4. Ceza Dairesi         2021/19461 E.  ,  2021/17936 K. “İçtihat Metni” KARAR Fuhuş suçundan sanık … hakkında, Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne...

tescilli “ÇİÇEKSEPETİ” ve “Çiçek Sepeti” ibareli markaların davalı tarafından haksız rekabet teşkil edecek şekilde internet arama motorlarında kullanıldığını, davalının müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini, “www.çiçekdiyarı.com” adlı internet sitesinin bulunduğunu, müvekkilinin markalarını anahtar kelime olarak kullanılması

11. Hukuk Dairesi         2018/1694 E.  ,  2019/6966 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında...

İncirlik hava üssünde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı er rütbesi ile görev yapan …’un olay günü arkadaşları ile birlikte Seyhan Baraj Gölünde kano ile gezinti yapıp,kapısı üzerinde asma kilit bulunan trafo binası kapısını zorlayarak içeri girmesini müteakip, bina içindeki trafoya yaslandığı sırada elektrik akımına kapılarak öldüğü olayda , ölen kusurlu olduğundan sanığın beraatine karar verilmesi gerekir.

12. Ceza Dairesi         2019/12288 E.  ,  2021/5623 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Hüküm : TCK’nın 85/1, 62/1, 50/1-a,...

somut olayda, sanığın dubleks çatı kısmını çelik direk ile yanları açık profil ve saç bir sundurma yapması şeklindeki imalatın, imar kirliliğine neden olma suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırıdır.

4. Ceza Dairesi         2021/28662 E.  ,  2021/21242 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi KARAR Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun...

kaba inşaatı henüz bitmiş, içerisinde demir ustalarının çalışmaya devam ettiği, içi boş ve hiç kimsenin oturmadığı binadan hırsızlık suçunu işleyen sanığın üzerine atılı konut dokunulmazlığının ihlal suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

6. Ceza Dairesi         2020/11641 E.  ,  2021/13216 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali...

davaya konu olayda davalı işverenin % 80, davacı işçinin ise % 20 oranında kusurlu olduğu, ortalama zararın 50.000 TL civarında kabul edilebileceği, davacının kusuruna tekabül eden zarar kısmının 10.000 TL kadar olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayın bu oluş şekline göre davacı hafif kusurludur. otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratsa da haklı nedenle fesih oluşturmaz, geçerli neden ile fesih nedeni olabilir.

9. Hukuk Dairesi         2019/4548 E.  ,  2019/14050 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe...

üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Kayıt maliki …’nin 09/08/2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez.

8. Hukuk Dairesi         2018/14597 E.  ,  2019/7326 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVACILAR : … DAVA TÜRÜ : Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil...

Marka Başvurularında kötü niyet itiraza dayanak markaların standart karekterle yazılı “one more thing” ibarelerinden oluştuğu, ONE MORE THING ibaresinin “bir şey daha var” manasına geldiği, markalar arasında bütünsel olarak çok yüksek oranda benzerlik bulunduğu, davacının “one more thing” markasının uyuşmazlık konusu emtiada tanınmış olmadığı, başvurunun 22.05.2015 tarihinde yani Apple Watch tanıtımı ve piyasaya sürülmesinden sonra yapıldığı, tarafların birbirlerinin ticari faaliyetlerini yakından takip ettikleri, davalının tesadüfi biçimde “one more thing” ibaresini tercihinin mümkün olmadığı, böylece başvurunun kötü niyetle yapıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne, TPMK YİDK’nın 2016-M-7057 sayılı kararının iptaline, 2015/77721 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

11. Hukuk Dairesi         2019/4044 E.  ,  2020/2213 K.   “İçtihat Metni”   MAHKEMESİ : ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ   Taraflar...

Bonoda teminat kaydı varsa da neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu ibare bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmaz. Bononun teminat amaçlı verildiğinin kabul edilebilmesi için, neyin teminatı olarak verildiğinin ya bononun önündeki veya arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (İİK’nun 169/a maddesinde öngörülen) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir.

Hukuk Genel Kurulu         2017/1140 E.  ,  2018/563 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “borca itiraz” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara...

Sanığın ve katılanın bir süre arkadaş olduğu, daha sonra arkadaşlıklarının sona erdiği, sanığın katılan ile birlikteliği sırasında katılan ve sanığın yanyana çektirdikleri fotoğrafları kendi facebook sayfasına koyduğu, arkadaşlıkları sona erdikten sonra katılanın fotoğrafların kaldırılmasını sanıktan talep etmesine rağmen sanığın bahse konu fotoğrafları kaldırmaması verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur.

12. Ceza Dairesi         2017/150 E.  ,  2017/6231 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : Beraat İstanbul...

Sanığın başkasının nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği kabul edilmişse de incelemede soğuk damga görülmediğinden aldatma kabiliyeti olmayan belgenin, bu suçun unsurlarını oluşturmayacağına

11. Ceza Dairesi         2021/10419 E.  ,  2021/6047 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin...

Davacının raporlu olduğu tarihte sosyal medyada diğer şirket çalışanı M.’nin, sosyal medya hesabında; “… turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız” yazısını paylaşmış, paylaşımın altına da “… ile (davacı) birlikte … yolunda” notunu düşmüştür. Davalı işverence bu olayın ardından davacıdan 21/07/2015 tarihinde savunması talep edildiğinde, davacı 21.07.2015 tarihli savunmasında bu durumu kabul ederek ‘istirahatliydim, doktor temiz hava al dedi, ben de memlekete gittim’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte … turuna çıktıklarını yazdığı, davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir.Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2018/5003 E.  ,  2021/159 K. “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 26. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda...

işyerinde fiilen çalışıp çalışmadığı ve işyerinde toplamda kaç kişinin çalıştığı hususlarında ayrıntılı beyanları alınmalı, ayrıca davalının esnaf kaydının olup olmadığı, basit usulde mi vergilendirildiği, işletme hesabı esasına göre mi defter tuttuğu, vergiden muaf olup olmadığı araştırılmalı ve yukarıdaki ilkelere göre görev hususu bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Mahkemece görev hususunun kamu düzeninden olduğu ve görevli olup olmadığını resen incelemesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme ile işin esasına girerek karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir

9. Hukuk Dairesi         2017/14256 E.  ,  2020/2874 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi...

Cinsel taciz eyleminin yapısı gereği ardında delil bulunması her zaman mümkün olmayabilir. Mağdurun yada mağdurenin tek başına olduğu yerlerde bu tür eylemlere maruz kaldığı ve tacize uğrayanın çok azının çeşitli nedenlerle bu tür olayları işverene yansıtabildiği dikkate alındığında ispat noktasında tacize uğrayan lehine değerlendirmeye gidilmelidir. Ceza davasında delil yetersizliği nedeni ile beraat kararı verilmesi hukuk hakimini bağlamayacağından mevcut delil durumuna göre karar verilmelidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/16234 E.  ,  2020/4947 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili...

davacının iş sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca yıllık 270 saate kadar yapılacak fazla çalışmaların karşılığı ücretin, taraflarca kararlaştırılan aylık maktu ücret içerisinde, sürekli olarak ve davacının fazla çalışma yapıp yapmadığından bağımsız biçimde ödendiğinden, arızi nitelikteki bir fazla çalışma gibi değerlendirilemeyeceği

9. Hukuk Dairesi         2020/2597 E.  ,  2021/5846 K. “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ...

suç tarihinde gündüz vakti katılanların çalıştığı işyerinin soyunma odasında asılı olan çantaları içinden paralarını almaktan ibaret eyleminin, her müşteki için ayrı ayrı eylem olmayıp; tek olmayan bu fiillerin hukuken tek bir fiil olarak kabul edilmesi ve hırsızlık suçundan tek bir ceza verilmesi ancak; bu tek fiilin birden fazla kişiye karşı işlenmesi nedeniyle verilecek cezaların TCK’nın 43/2. maddesinin yollamasıyla aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca artırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hükümler kurulması

6. Ceza Dairesi         2020/9123 E.  ,  2021/12282 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi SUÇLAR : Nitelikli hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli...

Sanığın, İçişleri Bakanı’nın hemşehrisi olup olmadığını merak edip, kurumu tarafından kendisine verilen kullanıcı şifresi ile “Kimlik Paylaşımı Sistemi”ne giriş yaparak, keyfi ve usulsüz sorgulama yapıp, İçişleri Bakanı olan mağdura ait kişisel veri niteliğindeki nüfus ve adres bilgilerine erişim sağlayarak, görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle mağdurun kişisel verilerini okuması nedeniyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun yasal unsurları oluşmuştur.

12. Ceza Dairesi         2019/3586 E.  ,  2020/5426 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme...

Memur olan sanık …’in, bazı sanatçılarla siyasetçilerin hemşehrisi olup olmadığını merak edip, “Kimlik Paylaşımı Sistemi”ne giriş yaparak, İçişleri Bakanı ile ilgili olarak, 26.12.2013 Perşembe günü saat 11:01:14’te “T.C. Kimlik No ile Yerleşim Yeri Bilgisi Sorgulama” ve aynı gün saat 11:03:01’de “T.C. Kimlik No ile Kişi Bilgileri Sorgulama” işlemlerini gerçekleştirmesi nedeniyle TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; Sanığın, kurumu tarafından kendisine verilen kullanıcı şifresi ile “Kimlik Paylaşımı Sistemi”ne giriş yapıp, keyfi ve usulsüz sorgulama yaparak, İçişleri Bakanı olan katılana ait kişisel veri niteliğindeki nüfus ve adres bilgilerine erişim sağlayıp, katılanın kişisel verilerini okuması nedeniyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu oluşur.

12. Ceza Dairesi         2019/578 E.  ,  2020/5427 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme...

Mağdur …’in sanık …’ye ait iş yerinde çektirdiği düğün fotoğraflarının, düğün tarihinden yaklaşık 2,5 yıl geçmesine ve rızası olmamasına rağmen albüm yapılarak, sanığa ait iş yerine gelen müşterilere örnek olarak gösterilmesinden dolayı sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; Mağdurun kendi üzerinde damatlık ve eşinin üzerinde gelinlik olup, eşiyle yan yana ve poz vermiş şekilde çektirdiği düğün fotoğrafları, mağdurun başkaları tarafından görülmesini ve bilinmesini istemeyeceği özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki fotoğrafları, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmamasından dolayı hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunan sanığa, iddianamede eyleminin tarif edildiği de nazara alınıp, CMK’nın 226. maddesi uyarınca TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasının uygulanması

12. Ceza Dairesi         2019/10411 E.  ,  2020/7153 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : CMK’nın 223/2-c...

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu=}“Bu sarışın kıza dikkat edin, erkekleri kandırıp, parasını gasp ediyorlar, arkadaşımdan biliyorum” ibareleri ile birlikte facebook hesabında yayımlayıp, mağdurun fotoğrafını rızasına aykırı şekilde başkalarının görgüsüne sunarak TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediği iddiasıyla sanık hakkında kamu davası açıldığı olayda;

12. Ceza Dairesi         2019/6342 E.  ,  2021/3092 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın...

arabuluculuk anlaşamama tutanağında arabuluculuğa konu alacaklar tek tek belirtilmeden “ işçilik alacakları” veya “işçi-işveren uyuşmazlığı” gibi soyut ifadeler kullanılmış ise taraflar arasındaki işçilik alacaklarının tamamının arabuluculuğa konu edildiği kabul edilmelidir.

22. Hukuk Dairesi         2019/8668 E.  ,  2019/23121 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Konya 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda...

Somut uyuşmazlıkta; davacının davalı Şirkette beraber çalıştığı amiri M.’ye “yalancı” ve “yavşak” dediği, iş akdinin de bu sebeple feshedildiği sabittir. İşverenin bir işçisinin diğer bir işçiye sataşma-hakaret niteliğindeki bu sözleri dolayısıyla yaptığı fesih haklıdır. Halk arasında ”yavşak” tanımlamasının hakaret amacıyla kullanıldığı da açıktır. kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2020/1848 E.  ,  2020/7866 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı vekili tarafından verilen 03.06.2020 havale tarihli dilekçede,...

Tarafik kazalarında kusurlu olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir. … Kaza tespit tutanağında, tüm kusurun karşı araç sürücüsünde olduğu belirtilmiştir. Ekper raporunda da %100 kusurun karşı tarafta olduğu açıklanmıştır. Mahkemece de kusur araştırması yapılmadığına göre, olayda hiç bir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması nedeniyle rizikonun teminat dışı olarak kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

17. Hukuk Dairesi         2018/297 E.  ,  2018/4514 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi İLK DERECE MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat...

nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinin iddia ve kabul olunduğu olayda; fotoğrafta soğuk damga izinin bulunmadığı ve bu hali ile suça konu belgenin aldatma niteliğinin bulunmadığı anlaşılmakla; unsurları itibarıyla oluşmayan atılı suçtan sanığın beraatine karar verilmelidir.

11. Ceza Dairesi         2021/10419 E.  ,  2021/6047 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin...

maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücretin, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyeceği ve davacı lehine 8.201 TL vekalet ücretine hükmedildiği gözönüne alındığında, davalı lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13.maddesinin 3. fıkrası gereğince 8.201 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu 13.546,50 TL vekalet ücretine hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.

3. Hukuk Dairesi         2021/721 E.  ,  2021/2750 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne...

evlilik birliğinin devamı sırasında davacı- karşı davalının dava dışı eşi tarafından sadakat yükümlülüğünün ihlali niteliğindeki eylemini birlikte gerçekleştirdiği kişi olan ve evlilik birliğinin tarafı olmaması nedeniyle üçüncü kişi konumunda bulunan davalı- karşı davacının salt evli bir kişiyle birlikte olmak şeklindeki eylemine ilişkindir. Davalı- karşı davacının, dava dışı eş ile evli olduğunu bilerek birlikte olmaktan ibaret olduğu anlaşılan eyleminden başka doğrudan doğruya davacı- karşı davalıya yönelik olarak bağımsız, özel ve nitelikli bir kişilik hakkı ihlalinde bulunduğuna dair bir iddia da bulunmamaktadır. Bu nedenlerle eldeki davanın konusu itibariyle 06.07.2018 tarihli ve 2015/5 E., 2018/7 K. sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme kararı kapsamında değerlendirilmesi gereklidir.

Hukuk Genel Kurulu         2017/1374 E.  ,  2018/1780 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Büyükçekmece...

Trendyol.com isimli internet sitesinden alınan ürünlerin İstanbul ili … ilçesinde teslim edildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin … Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden,

5. Ceza Dairesi         2020/2375 E.  ,  2020/11674 K. “İçtihat Metni” Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan şüpheliler …ve...

1.400 TL’yi sanığın 5388126 numaralı posta çeki hesabına yatırdığı, ancak sanığın tablet pc’yi göndermeyip yurt dışından geleceğini söyleyerek müştekiyi oyaladığı ve bu şekilde atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanık savunması ve müşteki beyanı ile tüm dosya kapsamından, nitelikli dolandırıcılık suçunun sanık tarafından işlendiğine ilişkin mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş

15. Ceza Dairesi         2017/36634 E.  ,  2021/4101 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak...

İşaretin internet ortamında “sadece” alan adı olarak kullanılması, marka hakkına tecavüz suçunun seçimlik hareketleri arasında sayılmadığından, sanığın web sitesi içeriğinde katılan şirket adına tescilli “ulusoy” markasını kullanmayıp, www….com şeklindeki domain adresinde kullanmaktan ibaret eyleminin marka hakkına tecavüz suçunu oluşturmayıp, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen haksız rekabet suçunu oluşturur.

19. Ceza Dairesi         2021/4403 E.  ,  2021/7178 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz HÜKÜM :...

İşaretin internet ortamında “sadece” alan adı olarak kullanılması, marka hakkına tecavüz suçunun seçimlik hareketleri arasında sayılmadığından, sanığın web sitesi içeriğinde katılan şirket adına tescilli “ulusoy” markasını kullanmayıp, www….com şeklindeki domain adresinde kullanmaktan ibaret eyleminin marka hakkına tecavüz suçunu oluşturmayıp, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen haksız rekabet suçunu oluşturur.

19. Ceza Dairesi         2021/4403 E.  ,  2021/7178 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz HÜKÜM :...

kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile iadesine karar verildiği, takibin ise bu tarihten sonra başlatıldığı görülmüştür. Bu durumda çek aslının eklenmemesi için mücbir bir sebep bulunmayıp çek aslı eklenmeden başlatılan takibe dayalı ödeme emrinin iptali gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2015/29788 E.  ,  2016/7986 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen...

HMK’nun 20. maddesi ile hüküm altına alınan husus kamu düzenine ilişkin olup, aleyhe bozma ilkesi nazara alınamaz HMK’nun 20. maddesi gereğince, yetkisizlik kararı kesinleşmeden, takip dosyası, yetkisizliğine karar verilen icra müdürlüğünce, mahkeme kararında yetkili yer olarak gösterilen icra dairesine gönderilemez. Somut olayda, İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması geçerli olmakla birlikte yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra dosyası yetkili yere gönderilemez. Gönderilmesi halinde ödeme emrinin iptali gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2019/551 E.  ,  2020/1451 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince...

İş kazasını meslek hastalığından ayıran en önemli husus iş kazasının ani meydana gelen bir olay olmasıdır. Ani olayın gerçekleşmesinden sonraki bir vakitte sigortalıda bedenen veya ruhen zararlar meydana gelebilmektedir. Burada önemli olan husus meydana gelen zarar ile ani olay arasında illiyet bağının olup olmadığı meselesidir. Kanunda iş kazası tanımlanırken dıştan gelen bir etkinin varlığından bahsedilmemiştir. Bu nedenle sigortalının kalp krizi veya beyin kanaması geçirmesi ile intihar etmesi de iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Burada önemli olan bir husus, olayın iş kazası sayılması ile işverenin kazanın meydana gelmesinde kusuru olup olmadığı halinin karıştırılmaması gerektiğidir. Zira bir olayın iş kazası sayılması ile işverenin kusurunun bulunması durumu aynı değildir. Önemine binaen belirtmek gerekir ki illiyet bağının varlığı için sigortalının yaptığı iş ile gerçekleşen kaza arasında bir bağ olması gerekmektedir.

10. Hukuk Dairesi         2019/3234 E.  ,  2020/2115 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Dava, iş kazası olduğunun tespiti istemine...

fazla çalışmanın yıllık 270 saati aşamayacağına ilişkin düzenleme emredici nitelikte bir düzenleme değildir. Buna göre davacının yıllık fazla çalışma süresinin 270 saati aşması, bu fazla çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma ücreti, işçiye tamamen ödendiği sürece işçiye sırf bu sebeple haklı fesih hakkı vermez. Diğer taraftan, günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağına ilişkin kural, işçinin dinlenme hakkı bağlamında emredici nitelikte bir düzenleme olarak kabul edilmelidir.

22. Hukuk Dairesi 2016/19041 E. , 2019/17119 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın,...

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için çalışmanın en az bir yıl olması gereklidir. Çalışma bir yılın altında olduğuna göre, davacı işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Davalı işverenin yasal şartları bulunmadığı halde fesih esnasında tamamen kendi iradesi ile ve iyiniyetle bir miktar kıdem tazminatı ödemiş olması sonuca etkili değildir. Hiç ödenmemesi gerekenin eksik ödendiğinden söz edilemez. Açıklanan bu nedenle şartları bulunmayan fark kıdem tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2016/34582 E.  ,  2020/18089 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın,...

İşe iade davasında işe iade edilmesine karar verilen işçinin, söz konusu karar kesinleşmeden ve bu şekilde hizmet akdi devam ederken verdiği feragat beyanı geçersizdir. Henüz doğmamış olan bir haktan feragat edilmesi mümkün değildir

Hukuk Genel Kurulu         2016/1705 E.  ,  2020/484 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Sıfatıyla) 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Fethiye...

Benzer nitelikteki bir başka davada verilmiş olan Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm kurulması halinde benzer davadaki Yargıtay ka rarının kesin delil olduğundan söz edilemez. Bir başka davada verilmiş olan Yargıtay kararının yol gösterici olduğu düşünülebilir. Bu nedenle söz konusu Yargıtay kararının daha sonra değişmesi halinde mevcut davaya etkisi nin olacağından da söz edilemez. Kesin deliller; ikrar, kesin hüküm, senet ve yemin olmak üzere dört tanedir.

Hukuk Genel Kurulu         2019/81 E.  ,  2020/275 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “yargılamanın iadesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kırıkkale 1....

sanığın katılan …’a ait “……@hotmail.com” elektronik posta adresinin ve bu adresle bağlantı kurulan “facebook” isimli sosyal paylaşım programı hesabının şifrelerini, mağdurun bilgisi ve rızası dışında değiştirerek, hakkı bulunmadığı halde giriş yaptığı, hukuka aykırı olarak sistemde kalmaya devam ederek, mağdurun hesaplarına erişimini engellemesi eylemlerinin TCK’nın 244/2. maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2021/6140 E.  ,  2021/18796 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme...

Kişiye bağlı ve onun kişisel gelişimiyle ilgili olan özel hayatın gizliliği hakkı, evlilikle tamamen ortadan kalkmaz. Tarafların evli olmaları ve aynı konutu paylaşmalarından dolayı birbirlerinin kişisel eşyalarına ve özel yaşam alanına giren hususlara kolayca ulaşabilme imkanına sahip bulunmaları, eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirlerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği şeklinde yorumlanamaz.

12. Ceza Dairesi         2019/2121 E.  ,  2019/5170 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Sulh Ceza Hâkimliği Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sonucunda...

Esnaf ve sanatkâr faaliyeti kapsamında kalan işyerinde üç kişinin çalışması halinde, bu işyeri İş Kanunu’nun kapsamının dışında kalmaktadır. Maddede üç işçi yerine “üç kişi”den söz edilmiştir. Bu ifade, işyerinde bedeni gücünü ortaya koyan meslek ve sanat erbabını da kapsamaktadır. İşinde bedeni gücü ile çalışmakta olan esnaf dahil olmak üzere toplam çalışan sayısının üçü aşması durumunda işyeri 4857 sayılı Yasaya tabi olacaktır

9. Hukuk Dairesi         2019/4812 E.  ,  2021/2665 K. “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda...

kadın işçinin evlenmesi halinde evliliğinden itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesih imkanı vardır. (1475, 14/1. fıkra). Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı evlilik tarihinden itibaren başlar. Kadın işçinin evlilik öncesinde de bu hakkını kullanması da olanaksızdır. Kadın işçinin iş sözleşmesinin bulunduğu sırada evlenmesi gerekir. Yoksa işe girdiği anda zaten evlenmiş durumda olan bir kadın işçinin evlilik nedeniyle evliliği izleyen bir yıl içinde haklı fesih imkanı olmaması gerekir. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işverenin ve işçinin ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.

9. Hukuk Dairesi         2015/13969 E.  ,  2017/16218 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile %40...

“Pek kötü davranış”; eşlerden birinin diğerine uyguladığı, vücut bütünlüğünü, bedensel veya ruhsal sağlığını bozucu ya da tehlikeye düşürücü davranışlardır. Dövme ve fiziksel şiddet uygulama, evden kovma, aç bırakma, anormal cinsel ilişkiye zorlama gibi davranışlar pek kötü davranışa örnek olarak gösterilebilir. İşlenen fiilin devamlılık arzetmesi zorunlu olmamakla birlikte pek kötü davranış eyleminin zülüm ve işkence boyutunda olması gerekmektedir (Gençcan, s.184).

Hukuk Genel Kurulu         2017/2420 E.  ,  2019/750 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasında görülen karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan...

iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

9. Hukuk Dairesi         2021/5456 E.  ,  2021/9725 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi … Taraflar arasındaki davaya ilişkin olarak İskenderun 2. İş Mahkemesi tarafından...

kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibinden dolayı borçlu bulunmadığının tespitine ilişkindir. Takibe konu bonolarda ”malen” kaydı bulunup, bu durumda bonolarla ilgili malların verilmediği hususunda ispat yükü davacı borçluya aittir. Davacı borçlu iddiasını ancak yazılı deliller ile ispat edebilir.

19. Hukuk Dairesi         2015/6832 E.  ,  2015/17015 K. MAHKEMESİ : Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 09/12/2014 NUMARASI : 2013/373-2014/346 Taraflar arasındaki menfi tespit...

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için çalışmanın en az bir yıl olması gereklidir. Çalışma bir yılın altında olduğuna göre, davacı işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Davalı işverenin yasal şartları bulunmadığı halde fesih esnasında tamamen kendi iradesi ile ve iyiniyetle bir miktar kıdem tazminatı ödemiş olması sonuca etkili değildir.

9. Hukuk Dairesi         2016/34582 E.  ,  2020/18089 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın,...

belgelerde sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinci ve iradesi olarak kabul edildiğinden, somut olayda da sanığın zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket etmediği, rızanın açık veya zımni olabileceği ve bu rızaya dayanarak başkasının yerine imza atan kimsede sahtecilik kastının varlığı kabul olunamayacağından, sanığın sahtecilik kastı ile hareket etmediği gözetilerek üzerine atılı kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı

11. Ceza Dairesi         2020/7078 E.  ,  2021/4923 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi Suç tarihinde köy muhtarı olan sanığın, İl Özel İdaresi tarafından...

İşçi ihtarnamesinde bildirdiği fesih sebebiyle bağlıdır. İhtarnamesinde primlerinin ödenmediği gerekçesiyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmiş olup başka bir haklı fesih sebebi bildirmemiştir. Bu nedenle mahkemece, davacının ihtarnamesinde fazla mesailerinin ödenmemesini haklı fesih nedeni yapmadığı halde fazla mesai alacağı ödenmeyen işçinin iş akdinin haklı nedenle feshetme hakkı olduğu gerekçesiyle kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2016/33833 E.  ,  2020/17837 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen...

İş sözleşmesinde yıllık 270 saate kadar yapılacak fazla çalışmaların karşılığı ücretin, aylık maktu ücret içerisinde anlaşılması durumunda, sürekli olarak ve davacının fazla çalışma yapıp yapmadığından bağımsız biçimde ödendiğinden, arızi nitelikteki bir fazla çalışma gibi değerlendirilemez ve kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.

9. Hukuk Dairesi         2020/2597 E.  ,  2021/5846 K. “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE...

belgelerde sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinci ve iradesi olarak kabul edildiğinden, somut olayda da sanığın zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket etmediği, rızanın açık veya zımni olabileceği ve bu rızaya dayanarak başkasının yerine imza atan kimsede sahtecilik kastının varlığı kabul olunamayacağından, sanığın sahtecilik kastı ile hareket etmediği gözetilerek üzerine atılı kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı,

11. Ceza Dairesi         2020/7078 E.  ,  2021/4923 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi Suç tarihinde köy muhtarı olan sanığın, İl Özel İdaresi tarafından köy...

dolandırıcılık suçunun bankanın maddi varlığı olan çek kullanılmak suretiyle işlendiğinin iddia olunması karşısında; sübutu hâlinde nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

11. Ceza Dairesi         2021/1471 E.  ,  2021/5810 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat I- Sanıklar...

Faiz karşılığı ödünç para alan kişinin suçun mağduru olarak kabulüne olanak yoktur. Bu kişilerin fail hakkında şikayetçi olmaları halinde açılan bir kamu davasındaki konumları ihbar eden niteliğindedir ve suçun doğrudan mağduru olmadıklarından davaya katılma hak ve yetkileri bulunmamaktadır.

9. Ceza Dairesi         2020/8940 E.  ,  2021/3299 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Katılanlar : 1-…, 2-Hazine Suç : Tefecilik, bedelsiz senedi kullanmak, dolandırıcılık,...

plakalı aracın şasi numarasının change (çenç) yöntemiyle değiştirilip trafik tescil belgesi kullanılarak müşteki …’ye satıldığının iddia edildiği olayda; eylemin, kamu kurumlarından olan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğini kullanılmak sureti ile gerçekleşen olayda görevli mahkeme Ağır Ceza mahkemesidir.

11. Ceza Dairesi         2019/4699 E.  ,  2021/5907 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması veya...

bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu’nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan pazar günleri izin süresinden düşülmelidir.

9. Hukuk Dairesi         2021/897 E.  ,  2021/5272 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 9. Hukuk Dairesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi...

sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp, mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki ” senden hoca değil münafık bile olamaz” sözünün, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmaz.

4. Ceza Dairesi         2021/6112 E.  ,  2021/17619 K. “İçtihat Metni KARAR Hakaret suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 129/1, 62/1 ve 52/2....

bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla yağma hükümlerinden ancak o hukuki ilişkinin tarafı olan sanığın yararlanabileceği, buna göre somut olayda mağdurla aralarında herhangi bir hukuki ilişki bulunmayan sanıkların mağdura yönelik eylemlerinin bütün halinde yağma suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2016/10021 E.  ,  2017/249 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma (sanıklar), nitelikli cinsel...

davacı-karşı davalı kadının da eşine ” zürriyetsiz, çocuğun olmuyor, erkekmisin, sokaktan sperm mi toplayayım” şeklinde hakaretler ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davalı-karşı davacı koca da dava açmakta haklı olup Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları kocanın davası yönünden gerçekleşmiştir.

2. Hukuk Dairesi         2014/754 E.  ,  2014/2657 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sakarya l. Aile Mahkemesi TARİHİ :18.04.2013 NUMARASI :Esas no:2012/462 Karar no:2013/287 Taraflar arasındaki...

Sağlık ocağında bulunan çamaşır makinesi ile kişisel eşyaların yıkanması; Somut olayımızda sanık Sağlık Ocağında tek görevli hekim ve diğer sanığın, evinde çamaşır makinesinin bozuk olmasından dolayı sağlık ocağına ait çamaşır makinesinde kişisel çamaşırlarını yıkatması nedeniyle bu sanık hakkında adli ve idari bir işlem yapmayıp işlenen suçu yetkili makamlara bildirmemekten dolayı suçlanmaktadır. Suç tarihinde sanık diğer sanığın ailesi tarafından çamaşır makinesinde çamaşır yıkanmasına engel olmak için müdahale edince kavga çıkmış, olay adliyeye intikal edince sanık hakkında suçu bildirmemekten kamu davası açılmıştır.

9. Ceza Dairesi         2013/7718 E.  ,  2014/4278 K. “İçtihat Metni” Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Hükmün gerekçesinde, dosya kapsamıyla...

kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da elektronik posta yoluyla icra etmesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2 ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturur

18. Ceza Dairesi         2015/16840 E.  ,  2016/2996 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma HÜKÜM : Mahkumiyet KARAR...

Cumhuriyet savcısının sözlü talimatı üzerine kolluk amirinden yazılı arama emri alınarak CMK’nın 119/1. maddesine aykırı biçimde sanıklara ait konutta arama yapıldığı anlaşılan olayda, evde ele geçirilen uyuşturucu esrar maddesinin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu ve hükme esas alınamaz

10. Ceza Dairesi         2017/5747 E.  ,  2020/6555 K. “İçtihat Metni” Mahkeme : İSTANBUL 18. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm :...

Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda yetki kazanmadan yapılan işlemler hukuka aykırı olup, elde edilen delillerin, delil değerlendirme yasağı kapsamında kaldığı, hukuka uygun kabul edilemeyeceği ve yine suçun maddi konusunu oluşturan deliller ya da suçun maddi konusu “hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş” olacağından, ikrar bulunsa bile Anayasa’nın 38. maddesinin 6. fıkrası, CMK’nın 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi ve 217. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hükme esas alınamayacağından, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

10. Ceza Dairesi         2017/2242 E.  ,  2021/3647 K.   “İçtihat Metni” Mahkeme : VAN 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler...

Aynı konutta ikamet eden geline tebliğ- Borçluya yapılan satış ilanı tebliğine ilişkin tebliğ mazbatasında, “muhatabın adreste bulunmaması, dışarıda olması sebebiyle muhatap yerine, muhatap ile aynı konutta ikamet ettiğini beyan eden, görünüşüne göre 18 yaşını bitirmiş ve ehil olan gelini imzasına tebliğ edilmiştir” açıklaması ile ilgili tarafından imzalandığı, anılan tebligatın bu haliyle Tebligat Kanunu’nun 16. maddesine göre usulüne uygun olduğu- Şikayetçi borçluya yapılan satış ilanı tebligatının usulüne uygun olduğundan ve başkaca fesih nedeni de bulunmadığından şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği-

12. Hukuk Dairesi         2021/5669 E.  ,  2021/6396 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen...

sanığın kendisine verilen sürücü belgesini parçalara ayırmak suretiyle işlediği iddia ve kabul olunan eylemde bir başka hak sahibinin o belgeden yararlanma olanağını ortadan kaldırdığından söz edilemeyeceği ve bu halde TCK’nın 205. maddesindeki suçun yasal unsurlarının oluşmayacağı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

4. Ceza Dairesi         2020/19623 E.  ,  2021/20610 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgeyi bozma, trafik...

Sanık … ve … hakkında yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde; Kovuşturma evresinde farklı yargı çevresi içerisinde Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanık …’ın duruşmadan vareste tutulma talebi bulunmadığı ve bu hususta bir karar alınmadan yokluğunda yargılamaya devamla hüküm açıklanmak suretiyle CMK’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,

6. Ceza Dairesi         2021/11953 E.  ,  2021/12288 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen...

anığın mağdur …’a ait inşaat halindeki binanın bahçe duvarından atlayıp içeri girerek hurda inşaat demirlerini alıp bahçe duvarından dışarı attığı bu sırada müşteki …’ın sanığı görüp müdahale ettiği ve sanığın kaçmaması için hurda arabasını tuttuğu bu sırada sanığın elinde bulunan bıçak ile müştekinin elini yaralayıp olay yerinden kaçtığı olayda, sanığın eyleminin sübutu halinde yağmaya teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri takdir ve münakaşasının üst görevli Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı yerine yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

6. Ceza Dairesi         2020/9127 E.  ,  2021/12274 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama HÜKÜMLER...

“cezayı aleyhe değiştirme” yasağı gözetilmeden ve önceki hükümde sanık hakkında hakaret suçundan adli para cezasına hükmedilmesine karşın, bozma sonrası kurulan hükümde hapis cezasına hükmedilerek, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesine muhalefet edilmesi,

4. Ceza Dairesi         2020/33116 E.  ,  2021/20650 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme HÜKÜMLER : Mahkumiyet...

Scroll to top