Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Ceza davalarında ücret” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, vekalet ücretinin itiraz konusu para cezasının miktarı olan 206,00 Türk lirasından fazla olamayacağı gözetilmeden fazla vekalet ücretine hükmedilmesinde isabet görülmediği,

19. Ceza Dairesi         2018/7875 E.  ,  2018/13261 K.

“İçtihat Metni”

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık nedeniyle kabahatli araç tescil sahibi Amasya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü hakkında, anılan Kanun’un 51/2-A maddesi gereğince Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin 27/08/2017 tarihli ve MA 23045382 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 206,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına, itiraz eden kurum kendisini vekille temsil ettiğinden takdiren 845,00 Türk lirası vekalet ücretinin kararına itiraz edilen kurumdan tahsil edilerek itiraz edene verilmesine dair Samsun 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 29/06/2018 tarihli ve 2017/1371 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Adalet Bakanlığı’nın 26/10/2018 gün ve 11557 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/11/2018 gün ve KYB. 2018/89460 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Ceza davalarında ücret” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, vekalet ücretinin itiraz konusu para cezasının miktarı olan 206,00 Türk lirasından fazla olamayacağı gözetilmeden fazla vekalet ücretine hükmedilmesinde isabet görülmediği, gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Samsun 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 29/06/2018 tarihli ve 2017/1371 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma gereği yeniden uygulama yapılarak, hüküm kısmında vekalet ücretine hükmedilmesine dair yazılı olan 3. bent içeriğindeki “845,00 TL” ibaresinin çıkartılmasıyla, çıkartılan bu ibare yerine “206,00 TL” ibaresi eklenmesine, hükmün diğer kısımlarının aynen bırakılmasına, 17/12/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: