Bankaya karşı işe iade davası açan dava dışı banka çalışanının “dava konusu teminat senedini davacı müşteriye iade etmediği ve kullanması” nedeniyle iş akdinin feshedildiği ve bu nedenle açtığı işe iade davasının reddine ilişkin kararın kesinleştiği anlaşıldığından, ceza yargılamasının sonucunun beklenmesine gerek olmadan takip dayanağı bononun dava dışı banka tarafından davacıya kullandırılan kredinin teminatı olarak alınan ancak kredi borcunun ödenmesine rağmen senedin iade edilmediği görülmekle, davacıların takip nedeniyle davalıya borçlu olmadıklarının tespitine, kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerektiği

11. Hukuk Dairesi         2020/4602 E.  ,  2020/3730 K.

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İzmir (Kapatılan) 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08.05.2014 tarih ve 2012/67-2014/169 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için mahalline gönderilen dosyanın eksikliklerin giderilmesinden sonra gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili, davalı şirketin davacılar aleyhine kambiyo senetlerine dayalı takip yaptığını, davacılar tarafından davalı şirkete herhangi bir senet verilmediğini, takip dayanağı bononun dava dışı bankaya davacı …’un kredi borçlarına teminat olması için, borçlusunun …, lehtar ve birinci cirantasının … olan açık olarak verilen bono olduğunu, dava dışı banka memuru …’ın davacı … ile olan hukuki ilişkisi ve şahsi çıkarı için, bankaya teminat olarak verilen senedi usulsüz olarak davalı şirkete verdiğini, bu durumun davacıların dava dışı bankaya verdikleri iki adet teminat senedinden birinin davacılara teslim edilmemesi üzerine bankaya yapılan şikayet üzerine ortaya çıktığını, davacıların senet nedeniyle davalıya borçlu olmadıklarını ileri sürerek, davacıların takip nedeniyle davalıya borçlu olmadıklarının tespitini ve kötüniyet tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, kambiyo senetlerinin illetten mücerret olduğunu, davacıların iddiasının takip konusu bonoyla ilgisinin olmayıp borç ödemekten kaçınmaya yönelik beyanlar olduğunu, davacı …’un davalı şirket ile olan ilişkisinde davalıdan sair zamanlarda mazot aldığını, mazot bedelinin ödenmemesi nedeniyle davalı şirkete bononun verildiğini savunarak davanın reddini ve inkar tazminatının davacılardan tahsilini istemiştir.
Mahkemece, davacıların şikayeti üzerine yapılan soruşturma dosyasının, dava dışı banka çalışanı … tarafından açılan işe iade davası dosyasının, banka çalışanı ile davalı şirket temsilcisi aleyhinde yürütülen kamu davası dosyasının incelendiği, dava dışı banka çalışanının işe iade istemli açtığı davanın reddedildiği ve bu davada dava konusu teminat senedinin davacı müşteriye iade edilmediği ve kullanıldığı iddialarının tartışıldığı, fesih sebebi olan bu iddiaların doğru olduğu ve banka çalışanının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayalı olduğu kabul edilerek işe iade davasının reddedildiği, bu kararın onanarak kesinleştiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu davaya konu olan senedin davacı …’a kullandırılan kredi için teminat olarak verildiğinin, kredi borcunun ödendiğinin ve senedin …’a iade edilmediğinin tespit edildiği, bu durumlar karşısında ceza yargılamasının sonucunun beklenmesine gerek görülmediği, takip dayanağı bononun dava dışı banka tarafından davacı …’a kullandırılan kredinin teminatı olarak alındığı, kredi borcunun ödenmesine rağmen senedin iade edilmediği, davalı aleyhine kötüniyet tazminatının şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacıların takip nedeniyle davalıya borçlu olmadıklarının tespitine, kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 810,98 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 01.10.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Manisa 2. İş Mahkemesi’nde görülüp sonuçlanan işe iade davasının tarafları ile iş bu dosyanın taraflarının farklı olması ve iş mahkemesinin gerekçeli kararının içeriği dikkate alınarak ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğini düşündüğümden saygıdeğer çoğunluğun kararına muhalifim.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: