BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMANAŞIMININ DAVA TARİHİNDE KESİLMİŞ OLDUĞU

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
2016/3013
2019/18973
04/11/2019

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 05.01.2007-22.04.2014 tarihleri arasında uluslararası tır şoförü olarak çalıştığını, asgari ücret ve sefer primi aldığını, ayda 1,5 sefer yaptığını, sefer başına 500,00-550,00 Euro aldığını, işe girdiği tarihten itibaren 1 aylık asgari ücretinin davalı uhdesinde kaldığını, bir kısım yıllık izinlerini kullanmadığını, SGK primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını, davacının yaş şartı dışındaki emeklilik şartlarını doldurduğuna ilişkin yazıyı SGK dan alarak ihtarname ekinde davalıya gönderdiğini, davacının iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret ve teminat senedinin iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, belirsiz alacak davası açılamayacağını, zamanaşımı itirazları olduğunu, davacının asgari ücretle çalıştığını, sefer primi almadığını, gidilen yola göre 150,00-300,00 Euro arasında harcırah verildiğini, düzenli olmadığını, ücretlerinin banka kanalı ile eksiksiz ödendiğini, ayda 1 sefer yapıldığını, genel tatillerde çalışmadığını, çalışılırsa ücretinin ödendiğini, yıllık izinlerinin tamamını kullandığını, teminat senedi alınmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava belirsiz alacak davası olup alacağın tamamı bakımından dava tarihi itibariyle zamanaşımı kesilmiştir. Yargılama sırasında alacak miktarının belirlenmesinden sonra yapılan talep artışı üzerine davalı tarafın zamanaşımı def’i sonuca etkili olmayıp mahkemece ulusal bayram ve genel tatil alacağı bakımından resen hesaplama yapılarak zamanaşımı def’ine göre karar verilmesi hatalıdır.
3-Davalı işveren 22.04.2014 tarihli ihtarname ile belirtilen alacaklar yönünden temerrüde düşürülmüş olup ihtarnamede talep edilen alacaklarla ilgili miktarın yer almaması sonuca etkili değildir. Davalı işveren ihtarnamede belirtilen tazminat ve alacaklarla ilgili hesaplama yaparak ödemeyi sağlayabilecek durumdadır. Dava dilekçesi ve ıslah dilekçesinde temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi talep edildiğinden, kıdem tazminatı dışında kalan davaya konu alacaklar için talep doğrultusunda temerrüt tarihinden itibaren faize karar verilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 04.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: