Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet edeceği, elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilebilir.

14. Hukuk Dairesi         2013/9774 E.  ,  2013/13576 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 23.09.2011 ve 25.04.2012 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi, birleştirilen dava ile elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; asıl davanın kabulüne, birleştirilen davanın reddine dair verilen 24.09.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı birleştirilen dosya davacısı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi, birleştirilen dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, birleştirilen davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı … temyiz etmiştir.
Borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İİK’nun 121.maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.
Öte yandan, Türk Medeni Kanununun 644.maddesi uyarınca; bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet edeceği, elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır.
Somut olaya gelince; davacı alacaklı, borçlunun murisi adına kayıtlı taşınmazın ortaklığının giderilmesini istemiş bu davanın açılmasından sonra diğer mirasçılar tarafından elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istenmiş olup her iki dava birleştirilmiştir.
Ortaklığın giderilmesi davasının açılmasından sonra elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi halinde payın satışı mümkün olduğundan ortaklığın giderilmesi davasının reddine, alacaklının ortaklığın giderilmesi davası açmakta haklı olması nedeniyle yargılama giderlerinin de davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekir
Bu durumda mahkemece, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine ilişkin davanın kabulü ile buna bağlı olarak ortaklığın giderilmesi davasının reddi gerekirken üzerinde bina bulunan taşınmazın paylı mülkiyete dönüşse bile ortaklığa ilişkin uyuşmazlığın devam edeceği gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 31.10.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: