Bir taşınmaz malın veya payının mülkiyetinin başkasına devri ya da devir vaadini öngören sözleşmelerin geçerli sayılması 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. madde ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 706. maddeleri uyarınca resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu maddelerde öngörülen şekil şartı, sözleşmenin geçerlik koşulu olup, kamu düzenine ilişkindir ve hakim tarafından doğrudan göz önünde tutulur. T

13. Hukuk Dairesi         2013/852 E.  ,  2013/6152 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında yaptıkları harici sözleşme kapsamında, … Mahallesi, 22634 ada, 4 nolu parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılacak inşaatta 3 ve 19 nolu bağımsız bölümlerin tapusunun kendisine verileceği konusunda anlaştıklarını, ancak davalının keşide edilen ihtara rağmen edimini yerine getirmediğini, 19 nolu daireye davalının kendisinin yerleştiğini belirterek 3 ve 19 nolu bağımsız bölümlerin adına tesciline, cezai şart olan 80.000,00.TL’nin ödenmesine veya anılan bağımsız bölümlerin rayiç bedellerinin temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, 115.000,00.TL alacağın 8.000,00.TL’lik kısmının dava tarihinden geri kalan kısmının ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, cezai şart istemi ile 3 ve 19 nolu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile tescili isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, tapulu taşınmazın haricen devrinin vaad edilmesine rağmen, bu vaadin yerine getirilmemesi nedeniyle tapunun davacı adına tesciline veya taşınmazların rayiç değerinin tahsiline ilişkin alacak davasıdır.
Bir taşınmaz malın veya payının mülkiyetinin başkasına devri ya da devir vaadini öngören sözleşmelerin geçerli sayılması 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. madde ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 706. maddeleri uyarınca resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu maddelerde öngörülen şekil şartı, sözleşmenin geçerlik koşulu olup, kamu düzenine ilişkindir ve hakim tarafından doğrudan göz önünde tutulur. Taraflar arasındaki 21.02.2006 tarihli anlaşma resmi şekilde düzenlenmediğinden, hukuken geçerli değildir. Hukuken geçerli olmayan sözleşmenin de taraflar için hak ve yükümlülükler doğurmayacağı açıktır. Ne varki geçersiz sözleşmelerde taraflar aldıklarını iade ile yükümlüdürler. Öyle olunca mahkemece bu doğrultuda araştırma yapılarak davacının ödediği bedelin belirlenerek denkleştirici adalet ilkesi de gözetilerek hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bent gereğince davacının ve davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: