BONO İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kıymetli evrak hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle görevsizlik kararı verilmiş ise de, işçi işveren arasındaki ilişkilerde ispat kuralları daha geniş kapsamlı olup, işçi senedin geçersizliği yönündeki iddiasını her türlü delille ispatlayabilir.

9. Hukuk Dairesi         2016/19593 E.  ,  2020/5934 K.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin … Gıda İnş. San Ltd Şti ne ait işyerinde 1.1.2005 tarihinde işçi olarak çalışmaya başladığını, iş akdinin haksız feshedildiğini, … 7. İş Mahkemesinin 2013/101 esas sayılı dosyası ile dava açtığını, iş bu davanın karara bağlandığını, verilmiş karara dayanılarak İstanbul 29. İcra Müdürlüğünün 2014/23080 esas numaralı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalılardan … tarafından 14.1.2012 tanzim tarihli, ödeme tarihi 15.1.2013 olan alacaklısı … borçlusu müvekkili olan 50.000 TL lik bono ile … 15. İcra Müdürlüğünün 2014/13240 esas sayılı dosyası ile müvekkili hakkında icra takibi başlatıldığını, … Cumhuriyet Başsavcılığına takip konusu bonodaki imzanın kendisine ait olmadığından bahisle şikayette bulunduğunu, yapılan soruşturma sonucu takibe konu bonodaki imzanın kendisine ait olduğundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, müvekkilinin … ile fiili, hukuki, ticari bir ilgisinin olmadığını, …’un diğer davalı ile yakın akraba ve aynı memleketli olması müvekkilinin sonradan öğrendiğine göre davalı … Gıda İnş. Sanr Ltd Şti nin yanında çalışan başkalarına karşı da aynı yöntemle takip başlatmış olması dikkate alındığında her iki davalının fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğinin açık olduğunu ileri sürerek takibe konu senet ile ilgili olarak borçlu bulunmadıklarının tespiti ile takip bedelinin %20 sinden az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalıların Cevabının Özeti:
Davalı … vekili ; davacı taleplerinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, davacının müvekkiline olan borcunu ödememesi nedeniyle davacı tarafından müvekkiline verilen bononun icra takibine konulduğunu, bononun tanzim tarihi, ödeme tarihi, bedeli, borçlusu, borçlu bilgilerinin ve lehtarlarının bonoda açıkça yazılı olduğunu, davacının itirazlarının kötü niyetli olduğunu, savcılık aşamasında imzanın davacıya ait olduğunun belirlendiğini savunarak davanın gerek görev ve gerekse esas bakımından reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Gıda İnş. San Ltd Şti, davacının beyanlarının mesnetsiz olduğunu, varsayımlara dayandığını, bono imzalamadığından bahisle savcılığa başvurulduğunu ancak imzanın davacıya ait çıktığını, davacının diğer davalı ile aralarındaki alacak verecek ilişkisinden kurtulmak için kötü niyetli olarak adli makamları oyaladığını, 15. İcra Müdürlüğü dosyasında senetin bütün halinde hazırlandığı ve imzalandığı yani senet metninin tarihsiz boş ve borç miktarı ile ödeme tarihi bulunmadan bedelsiz olarak imzalanmadığının açıkça görüldüğünü savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece borçlu olunmadığının tespiti talep edilen bononun davacı tarafından imzalanmış olduğu, bonoda davalı … firmasının herhangi bir cirosunun bulunmadığı, bu şirketin isminin hiç geçmediği, davalı … ile diğer davalı şirket arasında herhangi bir bağlantıyı gösteren delil ibraz edilmediği, davalı …’un davacının işvereni olmadığı, davalı …’un alacağının bonoya dayalı olduğu, bononun tüm unsurlarını ihtiva ettiği, davacı talebinin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kıymetli evrak hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle TTK nın 4. maddesinin 1. bendi uyarınca anılan yasada düzenlenmiş olan bütün hususlardan doğan hukuk davalarının mutlak ticari dava sayılması gerekçesiyle … Asliye Ticaret Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacı işçi, davalı tarafından haksız olarak takibe konulan senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti ile yüzde yirmiden az olmamak üzere kötüniyet tazminatının tahsilini talep etmiştir.
İşçi ve işverenin taraf oldukları iş ilişkisinde başlangıçta işe girerken işverenin teminat amacı ile bu tür senetler aldığı bilinmektedir. Mahkemece davalı …’un davacının işvereni olmadığı, davalı …’un alacağının bonoya dayalı olduğu, bononun tüm unsurlarını ihtiva ettiği, davacı talebinin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kıymetli evrak hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle görevsizlik kararı verilmiş ise de, işçi işveren arasındaki ilişkilerde ispat kuralları daha geniş kapsamlı olup, işçi senedin geçersizliği yönündeki iddiasını her türlü delille ispatlayabilir. İş Hukuku, işçi ve işveren ilişkisinde işverenin sosyal ve ekonomik bakımından güçlü olması, işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkeleri dikkate alınarak sözleşme hukuku alanından ayrılmış ve farklı kurallar getirerek gelişmiştir. Bu nedenle İş Hukukunda, düzenlenen belgelere karşı işçi lehine tanık dinletilmesi yoluna gidilmektedir.
Somut uyuşmuzlıkta davacı tanıkları davacıya boş kağıda imza attırıldığını, davalı …’un davalı şirket sahibinin halasının oğlu olduğunu açıklamışlardır. Mahkemece senedin lehtarı olan ve icra takibi yapan davalı …’un davalı şirket sahibi ile akrabalıkları olup olmadığı yönünde nüfus kayıt örnekleri de getirtilmek suretiyle ve davacı işçinin açtığı işçilik alacakları davası ile dava konusu icra takip dosyası da dosya arasına konularak işin esasına girilerek elde edilecek sonuca göre karar verilmesi gerektiği düşünülmeden görevsizlik kararı verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 18/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: