Bono şarta bağlı olarak düzenlenmez…..Somut olayda, alacaklının 15.10.2018 tarihli cevap dilekçesinde; “..Bu senedin Hisse Devir Protokolü’nün 6. maddesine istinaden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile … Ltd. şirketi arasındaki kira sözleşmesinin yenilenmesine müteakip derhal ödenmesi hususunda anlaştıkları, … Limited Şirketi dolayısıyla şirket ortakları olan borçluların kurumla 03.03.2018 tarihinde yeni kira sözleşmesini imzaladıkları, bu sebeple davaya konu senetle ilgili alacağın muaccel hale geldiği” şeklindeki beyanı dolayısıyla takibe konu senedin şarta bağlı olarak verildiği hususunun alacaklının kabulünde olduğu görülmüştür. Buna göre senedin tahsili şarta bağlandığından, 6102 Sayılı TTK.’nun 776/1. maddesinin (b) bendinde yer alan kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi unsurunu içermediğinin ve dolayısıyla bono vasfında olmadığının kabulü gerekeceğinden anılan senede dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılamaz. O halde ilk derece mahkemesinin kararı yerinde olduğundan bölge adliye mahkemesince istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

12. Hukuk Dairesi         2020/1031 E.  ,  2020/8802 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; müvekkilleri aleyhine kambiyo senetlerine mahsus takip başlatıldığını, takibe konu senedin taraflar arasında imzalanan centilmenlik sözleşmesine aykırı olarak takibe konulduğunu,senedin hisse devir bedelinin son kısmına ait olduğunu, kira sözleşmesinin Kıyı Emniyeti ile kira sözleşmesinin yenilenmesi şartına bağlı olarak verildiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği; ilk derece mahkemesince takibe konu senedin şarta bağlı olarak verilmiş olduğu, bu nedenle kayıtsız ve şartsız bir bedel ödeme vaadini içermediği gerekçesiyle istemin kabulüne karar verildiği, tarafların istinaf talebinde bulunması üzerine bölge adliye mahkemesince, takip konusu senedin ifa amaçlı olarak düzenlendiği, teminat senedi olmadığından bahisle ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
6102 Sayılı TTK.’nun 776/1. maddesinin (b) bendinde; bono veya emre yazılı senedin kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermesi gerektiği, 777. maddesinde de bu unsuru içermeyen bir senedin bono sayılmayacağı düzenlenmiştir.
Somut olayda, alacaklının 15.10.2018 tarihli cevap dilekçesinde; “..Bu senedin Hisse Devir Protokolü’nün 6. maddesine istinaden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile … Ltd. şirketi arasındaki kira sözleşmesinin yenilenmesine müteakip derhal ödenmesi hususunda anlaştıkları, … Limited Şirketi dolayısıyla şirket ortakları olan borçluların kurumla 03.03.2018 tarihinde yeni kira sözleşmesini imzaladıkları, bu sebeple davaya konu senetle ilgili alacağın muaccel hale geldiği” şeklindeki beyanı dolayısıyla takibe konu senedin şarta bağlı olarak verildiği hususunun alacaklının kabulünde olduğu görülmüştür.
Buna göre senedin tahsili şarta bağlandığından, 6102 Sayılı TTK.’nun 776/1. maddesinin (b) bendinde yer alan kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi unsurunu içermediğinin ve dolayısıyla bono vasfında olmadığının kabulü gerekeceğinden anılan senede dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılamaz.
O halde ilk derece mahkemesinin kararı yerinde olduğundan bölge adliye mahkemesince istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 27/11/2019 tarih ve 2019/813 E. – 2019/2344 K. sayılı istinaf talebinin kabulüne ilişkin kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 19/10/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: