Cumhuriyet savcısının sözlü talimatı üzerine kolluk amirinden yazılı arama emri alınarak CMK’nın 119/1. maddesine aykırı biçimde sanıklara ait konutta arama yapıldığı anlaşılan olayda, evde ele geçirilen uyuşturucu esrar maddesinin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu ve hükme esas alınamaz

10. Ceza Dairesi         2017/5747 E.  ,  2020/6555 K. “İçtihat Metni” Mahkeme : İSTANBUL 18. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm :...

Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda yetki kazanmadan yapılan işlemler hukuka aykırı olup, elde edilen delillerin, delil değerlendirme yasağı kapsamında kaldığı, hukuka uygun kabul edilemeyeceği ve yine suçun maddi konusunu oluşturan deliller ya da suçun maddi konusu “hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş” olacağından, ikrar bulunsa bile Anayasa’nın 38. maddesinin 6. fıkrası, CMK’nın 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi ve 217. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hükme esas alınamayacağından, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

10. Ceza Dairesi         2017/2242 E.  ,  2021/3647 K.   “İçtihat Metni” Mahkeme : VAN 1. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler...

Sanık … ve … hakkında yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde; Kovuşturma evresinde farklı yargı çevresi içerisinde Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanık …’ın duruşmadan vareste tutulma talebi bulunmadığı ve bu hususta bir karar alınmadan yokluğunda yargılamaya devamla hüküm açıklanmak suretiyle CMK’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,

6. Ceza Dairesi         2021/11953 E.  ,  2021/12288 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen...

anığın mağdur …’a ait inşaat halindeki binanın bahçe duvarından atlayıp içeri girerek hurda inşaat demirlerini alıp bahçe duvarından dışarı attığı bu sırada müşteki …’ın sanığı görüp müdahale ettiği ve sanığın kaçmaması için hurda arabasını tuttuğu bu sırada sanığın elinde bulunan bıçak ile müştekinin elini yaralayıp olay yerinden kaçtığı olayda, sanığın eyleminin sübutu halinde yağmaya teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri takdir ve münakaşasının üst görevli Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı yerine yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

6. Ceza Dairesi         2020/9127 E.  ,  2021/12274 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama HÜKÜMLER...

“cezayı aleyhe değiştirme” yasağı gözetilmeden ve önceki hükümde sanık hakkında hakaret suçundan adli para cezasına hükmedilmesine karşın, bozma sonrası kurulan hükümde hapis cezasına hükmedilerek, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesine muhalefet edilmesi,

4. Ceza Dairesi         2020/33116 E.  ,  2021/20650 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme HÜKÜMLER : Mahkumiyet...

sanık hakkında hakaret suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi hükümle, gerekçeli karar ve kısa karar arasında açık çelişki oluşturulduğu ve bu durumun aynı Kanun’un 289/1-g maddesine göre hukuka kesin aykırılık halini oluşturduğunun gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

4. Ceza Dairesi         2021/22911 E.  ,  2021/20637 K. “İçtihat Metni” KARAR Hakaret suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 62/1 ve 52/2....

sanığa savunmasını yapmak üzere zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle, atanan savunmana ödenen avukatlık ücretinin sanığa yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olduğunun gözetilmemesi,

6. Ceza Dairesi         2015/5323 E.  ,  2018/1813 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Yağma HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz...

Sanıkların katılanları telefonla arayarak kendilerini polis ve komiser olarak tanıttıktan sonra menfaat teminine yönelik teşebbüs aşamasında kalan dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda, sanıklara yüklenen dolandırıcılık eyleminin hükümden sonra 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 158/1. maddesine eklenen (L) bendi kapsamında kaldığı, ancak suç tarihinde (L) bendinin yürürlükte olmaması nedeni ile eylemin sanıklar lehine olan 5237 sayılı TCK’nın 157/1 maddesindeki basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı ve bu hali ile yine 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253 ve 254. madde fıkraları gereğince dolandırıcılık suçunun da uzlaştırma kapsamında olduğu gözetilerek uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu,

15. Ceza Dairesi         2021/1901 E.  ,  2021/3016 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : Her sanık için ayrı ayrı...

“İddianamede bir olay açıklanırken başka bir olaydan söz edilmesi ile o olay hakkında da dava açılmış olmaz.Fiilin iddianamede açıkça gösterilmesi gerekir.Ek savunma verilerek(CMK.226) davanın dışına çıkılması İHAS 6 ve CMK.225/1’e aykırıdır”

4. Ceza Dairesi         2020/20207 E.  ,  2020/11659 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Fuhuş, insan ticareti, 6136 sayılı Yasaya muhalefet, suç işlemek...

Dolandırıcılık suçunda yetki, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle….” şeklinde belirtildiği üzere, soruşturma konusu olayda, müştekinin instagram hesabı üzerinden “TRT payını almayan kalmasın” isimli reklama tıklayarak açılan formu doldurması sonucu hesabından 1.500,00 Türk lirası tutarındaki paranın Eyüp White Hill AVM Eyüp/İstanbul adresinde bulunan ATM’den çekildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

15. Ceza Dairesi         2020/9945 E.  ,  2021/2026 K. “İçtihat Metni” Nitelikli dolandırıcılık suçundan meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın İstanbul...

davalı … lehine vekalet ücretine hükmedilmesi için davalı vekilinin duruşmaları takip zorunluğunun bulunmadığı gözetilmeden, davanın tümüyle reddine karar verilmesi karşısında, vekili aracılığıyla davaya cevap dilekçesi sunan davalı … yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen oranlar üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, dilekçe yazım ücretine hükmolunması,

T.C YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2019/1777 KARAR NO.2020/6807 KARAR TARİHİ.07.12.2020 MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi DAVA : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat HÜKÜM : Davanın...

hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağı temel kuralının istisnası olan CMK’nin 193/2 maddesindeki düzenlemenin, yüklenen eylemin suç oluşturmayacağının açıkça anlaşılması durumunda uygulanabileceği gözetilmeden, dosya kapsamındaki delillere ve somut olayın özelliklerine göre koşulları oluşmadığı halde, sanığın sorgusu yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas No : 2020/1889 Karar No : 2021/3307 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç...

CMK’nın 170/2. maddesine göre soruşturma aşamasında toplanan deliller kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturup oluşturmadıkları çerçevesinde incelemeye tabi tutulurken, kovuşturma aşamasında, isnad edilen suçun işlenip işlenmediği hususunda mahkumiyete yeter olup olmadığı ve tam bir vicdani kanaat oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde değerlendirilmektedir. İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu facebook hesabından, müştekinin fotoğrafının bulunduğu bir facebook sayfasının altına yorum yapıldığının anlaşılması karşısında; CMK’nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır.

T.C YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2019/13237 KARAR NO.2020/1689 KARAR TARİHİ.21/01/2020 KARAR Hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca...

Hakaret suçunda şikayet süresi-Somut olayda; müşteki vekilinin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesinde yer alan hakaret içeren yazıyı öğrenme tarihinin 27/10/2019 olduğunu ve şikayet dilekçesi ekinde sunduğu ekran görüntülerinin sol üst kısmında yazan 27/10/2019 tarihinin de hakaret içeren yazının çıktısının alındığı tarih olduğunu belirtmesi karşısında; şikayetin süresinde yapıldığı gözetilmeden, şikayet hakkının süresinin geçtiğinden bahisle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

4. Ceza Dairesi         2020/19287 E.  ,  2021/303 K. “İçtihat Metni” KARAR Hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen 21/11/2019...

Olay tarihinde sanık …’ın, fenni muayenesi ile zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve üzerinde yakalamalı haciz kaydı bulunan aracıyla ilgili işlem yapılmaması karşılığında, yol uygulamasında görevli olan trafik polisi sanıklar … ve …’e önce 70 TL para verdiği, bir müddet sonra duyduğu pişmanlık sonucu sanıkların suçüstü yakalanmasını sağlamak için olay yerine geri dönerek seri numarasını aldığı 10 TL parayı da ”önceki az oldu” diyerek sanıklara verdiği ve olayı ihbar ettiği iddia ve kabul edilen dava konusu somut olayda

5. Ceza Dairesi         2016/5780 E.  ,  2020/10085 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Rüşvet alma ve rüşvet verme HÜKÜM : Mahkumiyet, ceza...

Eşlerden birinin düzenlediği iddianame ile açılan davada diğer eşin hâkim sıfatıyla yargılama yapması ve karar vermesinin, başlı başına adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğuracak şekilde objektif ve subjektif anlamda tarafsızlık ilkesini zedelemediği kabul edilmelidir.

Ceza Genel Kurulu         2017/880 E.  ,  2018/270 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Sanık …’ın 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan aynı Kanunun 13/1, TCK’nun 62,...

Kolluk görevlilerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında cadde üzerinde elinde siyah poşet bulunan sanığın şüphe üzerine durdurulduğu, poşetin içerisi kontrol edildiğinde 5 ayrı markada 230 paket sigara olduğu görülerek muhafaza altına alındığı olayda; 2559 sayılı PVSK’nın Ek 4. maddesi uyarınca hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit edip, muhafaza altına almakla görevli ve yetkili olan kolluk görevlilerinin gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında, mesleki tecrübelerine ve içinde bulundukları durumdan çıkardıkları izlenime göre; sanığın davranışlarından şüphelenerek oluşan bu makul sebep nedeniyle sanığı durdurdukları, sanığın elinde poşet görülmesinin işlenmekte olan bir suçun varlığına ilişkin şüpheyi arttırdığı, oluşan bu yeterli şüphe üzerine PVSK’nın 4/A maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak alınması gereken tedbirler kapsamında,

Ceza Genel Kurulu         2016/1054 E.  ,  2017/56 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 7. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Günü : 06.06.2013 Sayısı...

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/04.2018 tarih, 2014/851 Esas ve 2018/144 Karar sayılı kararı uyarınca aynı yargı çevresindeki ceza infaz kurumunda başka bir suçtan hükümlü olarak bulunan ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 15.11.2018 tarih, 2018/339 Esas ve 2018/536 sayılı kararı uyarınca farklı yargı çevresindeki ceza infaz kurumunda başka bir suçtan hükümlü olarak bulunan, asıl mahkemesince yapılan sorgusu sırasında duruşmadan bağışık tutulma isteğinde bulunmayan sanığın Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü bildirdiği ve hükmün açıklandığı son oturumda hazır bulundurulmayıp yokluğunda yargılama yapılarak mahkumiyetine karar verilmesi savunma hakkının sınırlandırılması niteliğinde olduğu

Karar İçeriği (Kapatılan)17. Ceza Dairesi         2020/11711 E.  ,  2020/7720 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar...

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat , nesnel bir ölçüt olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminat miktarının davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre, tazminat davasının kesinleşeceği tarihe kadar faizi ile birlikte elde edeceği parasal değer ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle, hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, manevi tazminat miktarının bu ölçütlere uymayacak ve emsal uygulamaların da üzerinde olacak şekilde fazla tayini,

12. Ceza Dairesi         2020/339 E.  ,  2020/3112 K. “İçtihat Metni”Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat Hüküm : Rütbe maaş farkı...

somut olayda, ‘Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 8. maddesinde düzenlenen arama kararı ya da emri bulunmaksızın arama yapılmasını gerektiren suç üstü halinin veya diğer hallerin bulunmadığı, suça konu uyuşturucu maddelerden bir kısmının kaba üst aramasını aşacak şekilde yapılan uygulama neticesinde sanık …’nin cüzdanının içerisinde bulunduğu, Dairemizin 21.01.2016 tarihli bozma ilamında belirtildiği üzere, sanıklara isnat olunan suçun maddi konusu olan uyuşturucu maddelerin hukuka aykırı yöntemle elde edilmesi nedeniyle suçun maddi konusu bulunmadığı ve hükme esas alınamayacağı; buna bağlı olarak suçun unsuru oluşmadığından, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

Ceza Genel Kurulu         2017/1045 E.  ,  2019/609 K. Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 20. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 144-221 Uyuşturucu madde ticareti...

‘Cumhuriyet Savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur’ amir hükmüne aykırı olarak o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi hazır bulundurulmaksızın yapılması nedeniyle icrası bakımından hukuka aykırı olduğu, hukuka aykırı yapılan bu arama sonucu elde edilen diğer delillerinde hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş delil niteliğinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,”

Ceza Genel Kurulu         2016/1146 E.  ,  2020/68 K. Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 104-146 Sanık …’ın...

Önleme arama kararına dayanarak, sanıkların içinde bulundukları araçta arama yapmalarının hukuka aykırı ve bu arama işlemi ile ön yolcu koltuğunun altındaki şeffaf poşet içerisinde buldukları suç konusu net 333 gr. eroinin hukuka aykırı yöntemle elde edilen delil niteliğinde olduğunun kabul edilmesi karşısında, uyuşturucu maddenin bulunduğu yer itibarıyla dışarıdan bakıldığında aracın içerisi görünen bölümünde ele geçirilip geçirilmediğinin belirlenmesi için 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 4/A madesinin olaya uygulanabilirliği hususunda bir değerlendirme yapılmadan, kolluk görevlilerinin hataları nedeniyle sanıkların ödüllendirilemeyeceği şeklindeki yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile sanıkların mahkûmiyetlerine karar verilerek hüküm

10. Ceza Dairesi         2019/8226 E.  ,  2020/2766 K.   Mahkeme : DENİZLİ 4. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm :...

5271 sayılı CMK’nın 7078 sayılı Kanunla değişik 196/4. maddesi hükmü ile yüzyüzelik ve silahların eşitliği ilkeleri uyarınca, sanık istemediği ve kanunun aradığı bir zorunluluk hali de bulunmadığı halde SEGBİS ile savunma yapmaya zorlanması, 1412 sayılı CMUK’un 308/8 (5271 sayılı CMK’nun 289 (1)-h) maddesi uyarınca, hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmasıdır ve hukuka kesin aykırılık olarak kabul edilmesi gereken bu husus; aynı zamanda Anayasa’nın 36/1 ve AİHS m. 6/1. maddeleri uyarınca adil yargılanma hakkının ihlalidir.

(Kapatılan)13. Ceza Dairesi         2020/7335 E.  ,  2020/11485 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2013/610 – 2014/512, 2013/841 – 2014/513 ve 2014/166 – 514 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; adli arama kararı gerektiren bir olayda önleme araması kararına dayanılarak ya da koşullarına uygun olmayan arama kararı üzerine yapılan arama hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan deliller ya da suçun maddi konusu “hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş” olacağından, Anayasa’nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK’nın 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, 217. maddesinin 2. fıkrası, 230. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 289. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi uyarınca hükme esas alınamayacağı gözetilerek;

20. Ceza Dairesi         2019/6548 E.  ,  2020/4141 K. Mahkeme : KOCAELİ 3. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : Mahkûmiyet Dosya...

Mahkemesince duruşma açılmaksızın CMK’nin 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a uyarınca beraat kararı verilmiş ise de; anılan Kanun hükmünün delil değerlendirilmesi yapılmaksızın derhal beraat kararı verilebilecek hallerde uygulanabileceği; sanık hakkındaki mahkumiyet hükmü bakımından ise CMK’nin 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak ve taraflar da çağrılarak delillerin değerlendirilmesi sonucunda anılan Kanun maddesinin 2. fıkrasına göre yeniden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi,

15. Ceza Dairesi         2020/2538 E.  ,  2020/6767 K. MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma HÜKÜM : Sanığın,… 37. Asliye Ceza Mahkemesinin...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 16/10/1978-2/324-350 sayılı Kararında belirtilen “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, vekalet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen davaların adedini esas almış ve taraflara yükletilecek avukatlık parasının her dava için ayrı ayrı tayinini öngörmüş olması karşısında; ayrı ayrı dava açılmadıkça ücreti vekaletin de ayrı ayrı tayin ve takdiri mümkün bulunmadığı,”

5. Ceza Dairesi         2013/14926 E.  ,  2015/17774 K. Tebliğname No : 4 – 2012/40129 MAHKEMESİ : Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 16/11/2011 NUMARASI...

Davacının tutuklandığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında kıdemli albay olarak görev yaptığı ve tutukluluğu sırasında 07/01/2014 tarihinde emekli olduğu dikkate alınarak, emekli olduğu tarih ile tahliye tarihi arasında tutuklu kaldığı süreye ilişkin olarak net asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanacak kazanç kaybı tutarının maddi tazminat kapsamında davacıya ödenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

12. Ceza Dairesi         2019/1605 E.  ,  2020/3125 K. Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat Hüküm : 3.500 TL maddi ve...

29.05.1957 tarih ve 4-16 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği üzere, tazminat talebinin dayanağı olan ceza dosyasında beraat eden davacı lehine hükmolunması gereken maktu vekalet ücretinin yargılama giderleri kapsamında olduğu ve asıl davadan bağımsız olarak dava konusu yapılamayacağı, serbest meslek makbuzunda yer alan vekalet ücretinin ise davacı ile avukatı arasındaki hukuki ilişkiye dayandığı, yine davacının rütbe – terfi maaş farklarının da dairemizce gidilen görüş değişikliğine göre, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasında zarar kapsamında değerlendirilemeyeceği dikkate alınarak, maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi,

12. Ceza Dairesi         2020/339 E.  ,  2020/3112 K. Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat Hüküm : Rütbe maaş farkı olan...

Tazminat davasının, dayanağını teşkil eden beraat hükmünün verilmesinden kısa bir süre sonra verilen vekaletnameye dayanarak yine beraat hükmünün kesinleşmesinden itibaren kısa bir süre geçtikten sonra açıldığı, davacı ile avukatı arasındaki vekalet ilişkisi gösteren vekaletin genel bir vekaletname olduğu, mahkemenin vekaletnamede yetki eksikliğinin bulunduğundan bahisle davanın açılmasına muvafakatının bulunup bulunmadığının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bildirilmesi aksi takdirde davanın CMK’nın 142/4. maddesi uyarınca reddine karar verilebileceğine dair meşruhat içeren evrakın davacıya 07.10.2013 tarihinde tebliğ edildiği, davacının ise 14.11.2013 havale tarihli dilekçesi ile açılan davaya muvafakatının bulunduğunu bildirdiğinin anlaşıldığı olayda; belirtilen eksikliğin CMK’nın 142/4. maddesi kapsamında tamamlanması gereken belge niteliğinde bulunmayıp dava şartları ile ilgili olduğu, diğer yönden HMK’nın 74. maddesinde özel yetki gerektiren hallerin sınırlı olarak sayıldığı dosyaya sunulan vekaletnamenin de baştan itibaren yasanın aradığı şartları taşıdığı görülmekle yargılamaya devamla esas hakkında bir hüküm kurulması gerekirken davanın reddine karar verilmesi,

12. Ceza Dairesi         2015/1118 E.  ,  2015/12705 K. Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi Davacı… tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı… vekili...

Somut olayda; sanık Hikmet’in, müştekiye Y.. h.. ve J..h.. olarak tanıttığı sanıklar Ahmet ve Mesutla birlikte müştekiye okuyup üfleyip muska yazarak arazisinden hazineyi çıkarmak ve arazisindeki tarihi eserlerle ilgili büyü yapacaklarını söyleyerek 25.000 ABD doları, 17.000 TL, 2.050 TL değerinde iki adet cep telefonu ve 930 gr altınını aldıkları iddia ve kabul olunması karşısında, eylemin temas ettiği, 5237 sayılı TCK’nın 158/1-a maddesinde düzenlenen “Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle” nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde, hüküm kurulması,

15. Ceza Dairesi         2012/11484 E.  ,  2014/4404 K. Tebliğname No : 11 – 2010/57682 MAHKEMESİ : Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 24/06/2009 NUMARASI...

Dosya kapsamı ve kanun yararına bozma istemi incelenerek birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler …, … ve … haklarında hakaret ve tehdit suçlarından şikayet üzerine yürütülen soruşturmada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her ne kadar şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, iddia konusu mesajların gönderildiği müştekiye ait facebook ve twiter paylaşım sitesi hesapları ve gönderilen mesaj içerikleri gerekirse bilirkişi aracılığı ile incelettirilerek ve müştekinin şikayet dilekçesinde bildirdiği tanıklar dinlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği halde müşteki ve şüphelilerin dinlenmesi dışında etkili bir soruşturma işlemi yapılmadan verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi

4. Ceza Dairesi 2017/10374 E. , 2017/13436 K. “İçtihat Metni” Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından şüpheli … ve...

Hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağı temel kuralının istisnası olan CMK’nın 193/2. maddesindeki düzenlemenin, yüklenen eylemin suç oluşturmayacağının açıkça anlaşılması durumunda uygulanabileceği gözetilmeden, dosya kapsamındaki delillere ve somut olayın özelliklerine göre koşulları oluşmadığı halde, sanığın sorgusu yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

4. Ceza Dairesi         2016/6350 E.  ,  2020/5124 K. MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Tehdit HÜKÜM : Düşme Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle,...

CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrasındaki “Hakim kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir” hükmü karşısında, belirtilen iletişimin tespitine dair tutanaklar ile diğer tutanakların duruşmada sanığın yüzüne karşı okunduğu ancak sanığın iletişimin tespit tutanaklarındaki konuşmaların kendisine ait olmadığını belirtmesi karşısında sanıktan ses örneklerinin alınması ve ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2018/3386 E.  ,  2019/6177 K. Mahkeme : ANKARA 6. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Mahkûmiyet Dosya...

tanık …’nin üzerinde arama yapılabilmesi için CMK’nın 119. maddesi uyarınca hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri alınması gerektiğinden, öncelikle bu aramaya ilişkin CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde adli arama kararı ya da yazılı arama emri bulunup bulunmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2019/1348 E.  ,  2020/439 K. Mahkeme : KONYA 4. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Beraat: sanık...

CMK’nin 116. ve 119. maddeleri uyarınca sanığın yetkilisi olduğu iş yerinde arama yapılmasına karar verilmesine karşın, aynı işyerinde bulunan bilgisayarlar üzerinde arama yapılabilmesine olanak tanıyan CMK’nin 134. maddesine göre verilmiş bir arama kararı bulunmadığı, hukuka aykırı delil

19. Ceza Dairesi         2019/30045 E.  ,  2020/2782 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul(Kapatılan) 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza MahkemesiSUÇ : 5846 Sayılı Kanuna AykırılıkHÜKÜM...

Sanık hakkında verilmiş herhangi bir iletişimin denetlenmesi kararı bulunmadığı gibi, sanığa isnat edilen gizliliğin ihlali ve görevi kötüye kullanma suçlarının, CMK’nın 135/8. madde ve fıkrasında belirtilen katalog suçlardan da olmadığı, dolayısıyla tanık hakkında alınan iletişim tespit tutanaklarının bu suçların delili olarak kullanılmayacağı.

12. Ceza Dairesi         2018/4825 E.  ,  2020/1777 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Gizliliğin ihlali (Görevi kötüye kullanma)Hüküm : TCK’nın 6352 sayılı...

CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde “adli arama kararı” alınmadan, olaydan 7 gün önce verilen “önleme araması kararına” dayanılarak sanığın üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde ise, hem “suçun maddi konusu” hem de “suçun delili” olup “hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden hükme esas alınamaz.”

ADLİ ARAMA HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLE ELE GEÇİRİLEN DELİL ÖNLEME ARAMASI 20. Ceza Dairesi         2015/567 E.  ,  2015/489 K. “İçtihat Metni” Küçükçekmece 3. Sulh Ceza hakimi...

Sanığın arka cebinde bulunan cüzdanının içerisinde yapılan arama işlemi, kaba üst yoklamasını aşması nedeniyle PVSK 4/A maddesi kapsamında yoklama ve kontrol olarak değerlendirilemez. Hukuka uygun bir delilden söz edilemeyeceği kabul edilmelidir. (Yargıtay CGK, 2019/609 K.)

Ceza Genel Kurulu         2017/1045 E.  ,  2019/609 K. “İçtihat Metni” Kararı VerenYargıtay Dairesi : 20. Ceza DairesiMahkemesi :Ağır CezaSayısı : 144-221 Uyuşturucu madde ticareti yapma...

“kuru-sıkı” olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylemin, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye sebep olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektir.

T.C.YARGITAY8. CEZA DAİRESİ Esas No:2009/11718Karar No:2011/10871K. Tarihi:12.10.2011 DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : A-) Sanığın rastgele havaya ateş ettiği ve gaz tabancası olarak...

Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri de bulunmaması karşısında, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğindedir…

7. Ceza Dairesi         2016/6376 E.  ,  2020/2648 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefetHÜKÜM : Hükümlülük, erteleme, müsadere Yerel mahkemece...

Scroll to top