“cezayı aleyhe değiştirme” yasağı gözetilmeden ve önceki hükümde sanık hakkında hakaret suçundan adli para cezasına hükmedilmesine karşın, bozma sonrası kurulan hükümde hapis cezasına hükmedilerek, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesine muhalefet edilmesi,

4. Ceza Dairesi         2020/33116 E.  ,  2021/20650 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
A- Sanık … hakkında hakaret suçundan kurulan hükmün temyizinde;
Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak;
19/06/2014 tarihli hükmün sadece sanık tarafından temyiz edilip Dairemizce bozulmasından sonra, “cezayı aleyhe değiştirme” yasağı gözetilmeden ve önceki hükümde sanık hakkında hakaret suçundan adli para cezasına hükmedilmesine karşın, bozma sonrası kurulan hükümde hapis cezasına hükmedilerek, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesine muhalefet edilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık …’nin temyiz iddiaları yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye kısmen uygun olarak, sanığın cezalandırılmasına ilişkin hüküm fıkrasının sonuna “1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca sanığın sonuç olarak 8.840TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen adli para cezasının sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözetilerek 5237 sayılı TCK’nın 52. maddesi gereği birer ay ara ile 24 eşit taksitte ödenmesine,” ibaresinin eklenmesi suretiyle HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
B- Sanık … hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükmün temyizinde ise; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
TCK’nın 265. maddesinde, görevi yaptırmamak için direnme suç tipinde; hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında; mağdurların beyanı ve olay tutanağına göre; sanığa atılı suçun cebir unsurunu oluşturan eyleminin yalnızca mağdur polis memuru …’un elini tutarak iteklemesi olduğunun anlaşılması karşısında; direnme eylemini birden fazla müştekiye karşı işlediğinden bahisle TCK 43/2. maddesi uygulanması suretiyle sanık hakkında fazla cezaya hükmolunması,
Kanuna aykırı, sanık …’un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: