CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrasındaki “Hakim kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir” hükmü karşısında, belirtilen iletişimin tespitine dair tutanaklar ile diğer tutanakların duruşmada sanığın yüzüne karşı okunduğu ancak sanığın iletişimin tespit tutanaklarındaki konuşmaların kendisine ait olmadığını belirtmesi karşısında sanıktan ses örneklerinin alınması ve ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2018/3386 E.  ,  2019/6177 K.

Mahkeme : ANKARA 6. Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkûmiyet

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
1-)Sanıklar …, … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
2-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
12.03.2008 tarihinde …’ün kullandığı ve sanıklar … ile …’unda içinde bulunduğu …plakalı araçta yapılan aramada aracın bagajında döşeme altında 2000 adet MDMA içeren hapın ele geçirildiği somut olayda sanık …’ın kovuşturma aşamasındaki beyanında aracın sanık …’un ablasına ait olduğunu … ile birlikte suça konu maddeleri aldıklarını ancak…in uyuşturucu maddelerden haberinin olmadığını, …’in ise tüm aşama beyanlarında aracın bagajında ele geçen haplardan haberinin olmadığını ancak yapılan üst aramasında ele geçen net 12 gram toz esrarın kendisine ait olduğunu uyuşturucu kullandığını beyan etmesi karşısında sanığın savunmasının aksine olay tarihinde ele geçirilen 12 gram esrarı satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulunduruğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği gibi, araçta ele geçirilen 2000 adet MDMA içeren tapletlerle de ilgisinin tespit edilemediği sanığın eyleminin bu haliyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
3-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, haklarında kullanma suçundan tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen sanıklar … ve …’ta ele geçen uyuşturucu maddeler ile de ilgisi tespit edilemeyen sanığın, somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen soyut iletişim tespit tutanakları, soyut beyanlar dışında uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğine ilişkin; her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
4-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
1-CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrasındaki “Hakim kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir” hükmü karşısında, belirtilen iletişimin tespitine dair tutanaklar ile diğer tutanakların duruşmada sanığın yüzüne karşı okunduğu ancak sanığın iletişimin tespit tutanaklarındaki konuşmaların kendisine ait olmadığını belirtmesi karşısında sanıktan ses örneklerinin alınması ve ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması,
2-)Sanık hakkında, incelemeye konu 22.03.2007 tarihli …’ta ele geçen net 824,4 gram esrarın ele geçmesi eylemi ile ilgili olarakta 01.07.2008 tarihli iddianameyle uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kamu davası açıldığı ve … hakkında bu eylem dolayısıyla Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesin’e dava açıldığı sanık hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.10.2009 tarihli 2007/343 esas 2009/289 karar sayılı ilamı ile mahkumiyet kararı verildiği sanık …’ın soruşturma aşamasındaki beyanında Gökhan isimli bir şahsın yakalanmadan önce kendisini arayarak esrar istediğini beyan ettiği yine olay öncesinde sanık …’ın X isimli bir şahısla telefon görüşmelerinin mevcut olduğu yapılan numara takip sisteminden bu kişinin sanık … olduğunun tespit edildiği sanık …’ın tüm aşama beyanlarında bu dosyadaki diğer sanıkları tanımadığını beyan etmesi karşısında sanıklar Gökhan ve …’ın olay nedeniyle iştirakçi olarak yargılanması gerektiğinin anlaşılması karşısında sanığın dosyasının bu dosyadan tefrik edilerek sanık …’ın yargılandığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.10.2009 tarihli 2007/343 esas 2009/289 esas sayılı dosyasına kaydının yapılması eğer …’ın yargılandığı dosya kesinleşmiş ise sanık …’ın yargılandığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.10.2009 tarihli 2007/343 esas 2009/289 karar sayılı dosyasının aslı yada tamamının onaylı örneği getirtilerek denetime olanak verecek şekilde dosya içine konması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması,
Kanuna aykırı sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
5-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Sanık hakkındaki tape kayıtlarından sonra sonra ele geçen bir maddenin olmadığı yine tüm dosya kapsamına göre 23.09.2007 tarihinde Ankara ve İstanbul otobanında yapılan uygulama esnasında sanık … ile aynı eylemde hakkında kullanma suçundan dava açılan…’nın içinde bulunduğu otobüste yapılan aramada sanıkların üstünde ve araçta yapılan aramada net 36.2 gram esrarın ele geçtiği somut olayda 23.09.2007 tarihli hükme esas alınan olay tutanağının aslı veya onaylı suretinin dosyada bulunmadığının anlaşılması karşısında bu olay tutanağının asli veya onaylı örneğinin dosya içerine getirildıkten sonra sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçu mu yoksa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
6-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
1-)Sanık hakkında, incelemeye konu 19.10.2007 tarihli…, …, …, …, isimli şahıslarda ele geçen 17 kilo 395 gram esrarın ele geçmesi eylemi ile ilgili olarakta 01.07.2008 tarihli iddianameyle uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kamu davası açıldığı ancak bu eyleme ilişkin olay tutanağı, kriminal rapor ve sanıkların savunmaları ve soruşturma evraklarinin aslı veya onaylı örneğinin denetime imkan verecek şekilde dosya içerisine konulması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-)Oluş ve kabule göre de;
Oluş ve dosya içeriğine ve iletişimin tespit tutanaklarına göre suç tarihinde kullanıcı sanık … ile buluşacağı değerlendirilen sanığın buluşma yerine geldiğ bu sırada kullanıcı sanık …’in de geldiği polislerin, sanıkların yanına yaklaşıp kimlik tespitini yaptıkları sanık …’ün üzerinde yapılan aramada iç çamaşırın içinde 2 parça net 2 gram esrarın ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 25/11/2014 tarih 2013/9-610 esas 2014/512 kararında sayılı kararında da belirtildiği üzere;
5271 sayılı CMK’nın 2/e, 161 ve 2559 sayılı PVSK’nın Ek 6. maddeleri uyarınca bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenen kolluğun derhal Cumhuriyet savcısına olayı haber verip emri doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlaması gerekmekte olup, usulüne uygun adli arama emri veya kararı almadan delil elde etmek amacıyla yapılan arama işleminde usulüne uygun verilmiş bir arama kararı bulunmadığında arama açıkça hukuka aykırı olup, bu arama sonucunda elde edilen delillerin hükme esas alınması da mümkün değildir. Bu nedenle;
a) Öncelikle, kolluk tarafından oluşturulan Cumhuriyet savcısıyla yapılan görüşme ve alınan talimatlara, sanığın üstünün, eşyalarının CMK 116-119. maddeleri gereğince aranması için Cumhuriyet savcısının imzasının bulunduğu bir tutanağın olup olmadığının tespiti ile varsa dosya içerisine konulması,
b) Üst aramasına ilişkin bir arama kararı ya da yazılı emir bulunmaması halinde, yapılan arama ve bunun sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olup Anayasanın 38/6, CMK 206/2-a, 217/2 ve 230/1-b maddelerine aykırılık oluşturup hükme esas alınamayacağı,
Hususları da dikkate alınarak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,
7-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen diğer sanıklarda ele geçen uyuşturucu maddeler ile de ilgisi tespit edilemeyen yine kullanıcı sanık…ile olan iletişimin tespitinden sonra herhangi bir maddenin ele geçmediği sanığın, somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen soyut iletişim tespit tutanakları ile soyut beyanlar dışında uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğine ilişkin, her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
8-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Sanık hakkında yapılan iletişimin tespitinde, 10.12.2007 tarihinde uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılan …’nun sanık …‘den uyuşturucu istediğine dair görüşmelerinin tespit edildiği ancak olay tarihinde sanıkta ve …’da ele geçen bir maddenin bulunmadığı fakat sanığın 29.01.2008 tarihinde …takma isimli … isimli şahısla tapelerinin olduğu …’in içinde bulunduğu araçın 05.02.2008 tarihinde Ankara Gölbaşı mevkiinde durdurulduğu araçta yapılan aramada 4 kilo 280 gram esrarın ele geçtiği yine sanığın 14.03.2008 tarihinde kolukta müdafii huzurunda alınan beyanında Bili lakaplı …’den yakalanmadan önce esrar aldığını beyan ettiği sanık hakkında incelemeye konu bu eylem ile ilgili de dava açılması karşısında 05.02.2008 tarihli olay tutanağı bu olaya ilişkin kriminal rapor …’nın beyanları ve tüm soruşturma ve kovuşturma evraklarının aslı veya onaylı örneklerinin yine…hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturmanın akıbetinin araştırılarak dava açılmiş ise dava dosyasının aslı veya onaylı örneğinin denetime imkan verecek şekilde dosya içerisine konulması gerektiğinde iki dosyanın birleştirilmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
9-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Sanığın savunmasının aksine, olay tarihinde evinde yapılan aramada ele geçen 3 adet esrarlı sigarayı satma veya başkalarına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin dosya içerisinde soyut tape kayıtları ve ihbar dışında delil elde edilemediği, yine sanığın 14.01.2008 tarihinde … ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra herhangi bir maddenin ele geçirilemediği ve bu haliyle de sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı gerekçe ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 13.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: