“dava konusu (A) bölümü hakkındaki davanın esastan reddedilmesi karşısında kendilerini vekille temsil ettiren davalılar lehine ancak (A) bölümünün değeri üzerinden hesaplanacak nispi vekalet ücretinin takdiri gerekirken, dava dışı 441 ve 442 sayılı parsellerin değeri de dava değerine eklenerek bu değer üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesinin ve öte yandan davalı Hazine ile … hakkındaki ret sebebinin ortak olması karşısında davalılar lehine tek bir vekalet ücreti yerine ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesinin isabetsizliğine” değinilmiştir. Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine, davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden AAÜT 3/2 maddesi gereğince ret sebebinin ortak olması sebebiyle davalılar için tek vekalet ücretine hükmedilerek 15.988,27 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

16. Hukuk Dairesi         2017/5415 E.  ,  2020/4767 K.

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TESCİL
KANUN YOLU: TEMYİZ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Yargıtay bozma ilamında özetle; “dava konusu (A) bölümü hakkındaki davanın esastan reddedilmesi karşısında kendilerini vekille temsil ettiren davalılar lehine ancak (A) bölümünün değeri üzerinden hesaplanacak nispi vekalet ücretinin takdiri gerekirken, dava dışı 441 ve 442 sayılı parsellerin değeri de dava değerine eklenerek bu değer üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesinin ve öte yandan davalı Hazine ile … hakkındaki ret sebebinin ortak olması karşısında davalılar lehine tek bir vekalet ücreti yerine ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesinin isabetsizliğine” değinilmiştir. Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine, davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden AAÜT 3/2 maddesi gereğince ret sebebinin ortak olması sebebiyle davalılar için tek vekalet ücretine hükmedilerek 15.988,27 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.10.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: