Davacı çalışmakta iken yıllık izin kullanmaksızın sadece yıllık izin ücretini alması anayasal bir hak olan yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, davacı yıllık ücretini almış dahi olsa ücretini aldığı bu yıllık izni “izin” olarak fiilen kullanmamış ise, ödemenin yıllık izin hakkını ortadan kaldırmayacağına, yani fesih sonrası ücreti alınmış dahi olsa kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerinin yine de talep edilebileceğine bilhassa dikkat edilmelidir.

9. Hukuk Dairesi         2015/5956 E.  ,  2016/21422 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, yıllık izinlerini kullanmadığını, yıllık izin ücretlerinin de ödenmediğini, ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacaklarını istemiştir.
B) Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, davalının yıllık izin politikası olarak bütün işçilere 1 yılın sonunda hak etsinler veya etmesinder 1 aylık izin kullandırıldığını, davacının buna ilişkin dilekçe yazıp verdiğini ve yıllık izinlerini kullandığını, kullanmak istemediği izinler için izin ücreti ödendiğini, dosyadaki bordrolarda görünen izin ücretlerinin hesabına yattığını, banka kayıtlarına göre bu aylarda fazla ödeme yapıldığını yani yıllık izin ücretlerinin yatırıldığını, bu konuda gerekirse yurda giriş çıkış kayıtlarının celbedilmesini, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının davalıya ait işyerinde 23/05/2005-25/09/2013 tarihleri arasında 8 yıl, 4ay, 3 gün süre ile iddia ve bordrolara göre 4,20 … saat/ücret üzerinden aylık 945,00USD =1.890,00TL net ücret, 2.810,00 TL brüt ücret ile çalıştığı, 300,00 TL barınma, 3 öğün yemek ücreti günlük 21,00 TL lik yardım yapıldığı, iş akdinin iş bitimi nedeniyle sona erdiği, bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağına hak kazandığı, davacı ayrıca yıllık izin ücreti talebinde bulunmuş olup, davalı tarafça dosyaya sunulan imzalı izin formlarının incelenmesinde davacının toplam 75 gün yıllık izin kullandığı, oysa davacının çalışma süresine göre 130 gün yıllık izin hakkının bulunduğu buna göre davacının 55 gün yıllık izin alacağının kaldığı, sonuç olarak yukarıda anlatılanlar ışığında davanın kabulü ile 26.940,76 TL net kıdem tazminatı, 2.874,49 … ihbar tazminatı ile 1.125,00 … yıllık izin ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar vermek gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Somut uyuşmazlıkta,
Yıllık izin ücreti açısından, bazı imzasız bordrolarda yıllık izin tahakkukları görünmektedir. Bu bordrolar davacı asıldan bizzat sorularak, bordrolardaki bu tahakkuk olan dönemlerde yıllık izin kullanıp kullanmadığı tespit edilmelidir.
Diğer yandan davalı vekilinin cevap dilekçesinde banka ve şubesi ile hesap numarası belirtildiğinden bu banka kayıtları getirtilerek bahsolunan bordrolardaki tahakkukların ödenip ödenmediği, ayrıca, banka kayıtlarında yıllık izin ücreti adı altında başkaca ödeme olup olmadığı incelenmelidir.
Banka kayıtlarında yıllık izin ücreti adı altında başka ödeme var ise bu dönemlerde de yıllık izin kullanıp kullanmadığı davacı asıldan bizzat sorulmalıdır.
Davacı çalışmakta iken yıllık izin kullanmaksızın sadece yıllık izin ücretini alması anayasal bir hak olan yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, davacı yıllık ücretini almış dahi olsa ücretini aldığı bu yıllık izni “izin” olarak fiilen kullanmamış ise, ödemenin yıllık izin hakkını ortadan kaldırmayacağına, yani fesih sonrası ücreti alınmış dahi olsa kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerinin yine de talep edilebileceğine bilhassa dikkat edilmelidir.
Bu bakımdan, yıllık izin tahakkuku içeren bir kısım bordrolar imzasız olduğundan, banka kayıtlarında bu bordrolar ödenmiş dahi olsa davacı asıldan bu dönemlerde yıllık izin kullanıp kullanmadığı sorularak tespit edilmelidir. Aynı işlem, banka kayıtlarında açıkça “yıllık izin ücreti” adı ile ödeme görülmesi halinde de uygulanacaktır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: