Davacı, davalı ile aralarında düzenlenen devre tatil sözleşmesinin iptalini istemiş ve ödediği bedelin iadesini talep etmiştir. HUMK 12/1 maddesi kapsamında taşınmazın üzerindeki ayni hakka ilişkin bir dava yoktur. Davada tüketicinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Mahkeme işin esası incelenerek sonuca uygun karar vermesi gerekirken, olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 6100 sayılı HMK’nın geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

3. Hukuk Dairesi         2020/10184 E.  ,  2020/8352 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki gayrimenkul satış sözleşmesinin iptali ve istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın mahkemenin yetkisizliği sebebiyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalı şirketin daveti üzerine şirkete ait işyerinde, firma elamanlarının yoğun baskıları sonucunda 21.07.2005 tarihli devre tatil sözleşmesi imzaladığını ancak tatil haklarını hiç kullanmadığını, tarafına yer teslimi yapılmadığını, sözleşmenin haksız şartlar içerdiğini yapı kullanımı izninin de bulunmadığını ileri sürerek sözleşmenin feshi ile ödediği 7.777,60 TL’nin faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, fesih koşulları oluşmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın reddine dair verilen karar dairemizin 15.02.2018 gün ve ilamı ile eksik incelemeden bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın yetki yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalı ile aralarında düzenlenen devre tatil sözleşmesinin iptalini istemiş ve ödediği bedelin iadesini talep etmiştir. HUMK 12/1 maddesi kapsamında taşınmazın üzerindeki ayni hakka ilişkin bir dava yoktur. Davada tüketicinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Mahkeme işin esası incelenerek sonuca uygun karar vermesi gerekirken, olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 6100 sayılı HMK’nın geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: