Davacı hakkında matrah artırımında bulunduğundan, vergi incelemesine devam edilemeyeceği temel kural ise de kanunda bu hükmün istisnalarının neler olduğunun sayıldığı ve artırım talebinde bulunulan dönemler için sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkının saklı olduğundan anılan sebeplerle sınırlı olarak vergi incelemesi yapılıp tarhiyat önerilmesine engel bir hüküm olmadığı görülmektedir.Matrah artırımı yapılan dönemden devreden KDV tutarlarının düzeltilerek, matrah artırımında bulunulan başka dönemlerde tarhiyat yapılmasında hukuka aykırılık bulunmaz.

Danıştay 4. Daire Başkanlığı         2019/6926 E.  ,  2022/907 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2019/6926
Karar No : 
2022/907

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
(… Vergi Dairesi Müdürlüğü)
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı şirket adına düzenlenen … tarih ve … sayılı Vergi Tekniği Raporu ile 2014/1 ve 3. dönemlerine ilişkin olarak düzenlenen aynı tarihli ve 908/8 sayılı Vergi İnceleme Raporuna dayanılarak, tam istisna kapsamında ilişkili firmalara yaptığı teslimlere ilişkin olarak düzenlediği faturaların sahte olduğundan bahisle devreden katma değer vergisi tutarlarının değiştiği de dikkate alınarak KDV beyanlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda re’sen tarh edilen 2015/7,8 ve 10. dönemleri tekerrür uygulamalı vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacı şirketin, 2014, 2015 yılları hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen … tarih ve … sayılı Vergi Tekniği Raporu ile 2014/1 ve 3. dönemlerine ilişkin olarak düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak tam istisna kapsamında ilişkili firmalara yapmış olduğu teslimleri nedeniyle düzenlenen faturaların sahte olduğunun tespit edildiği belirtilip, katma değer vergisi beyanlarının yeniden düzenlenmesi sonucu 2015/7,8 ve 10. dönemlerine ilişkin olarak tekerrür uygulamalı üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin tarh edildiği olayda, 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah arttırımında bulunulan ilgili yıl için inceleme ve tarhiyat yapılmayacağı hususunun istisnası olan iade işleminin olmadığı, ayrıca devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyeceği hususları dikkate alındığında, matrah artırımında bulunulan dava konusu 2015/7, 8 ve 10. dönemleri için davacı adına re’sen tarh edilen tekerrür uygulamalı vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Bölge İdare Mahkemesince; istinaf başvurusuna konu Vergi Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu ihbarnamelerin dayanağı olan 908/8 sayılı Vergi İnceleme Raporu’nun sonuç kısmında, mükellefin katma değer vergisi beyanlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda 2014/12 döneminden sonraki döneme devreden KDV tutarının 2.436.614,88 TL olarak tespit edildiği, izleyen dönem KDV beyanlarının ilgili dönemde bağlı olduğu Vergi Dairesince 213 sayılı Kanun’un 116 ve devamı maddeleri gereğince düzeltilmesi, ödenecek vergi çıkması durumunda da aynı Kanunun 344. maddesi gereğince üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiğinin belirtildiği, dolayısıyla vergi hataları düzeltilerek yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık olmadığı ayrıca bu işlemler yapılırken düzenlenen Görüş ve Öneri raporu ile vergi inceleme raporlarının esas alındığı belirtilerek kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.

TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
19/08/2029 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun’un matrah ve vergi artırımı başlıklı 5. Maddesinin 3. Fıkrasında, “Mükellefler bu fıkrada belirtilen şartlar dahilinde katma değer vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. ” kuralına yer verilmekte, aynı fıkranın (e) bendinde ise; “artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez.” hükmü bulunmakta, 7. fıkrasında da, Bu maddeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihtan önce başlamış vergi incelemesine ve takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin , bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez.” ifade edilmektedir.
Söz konusu kanun hükümlerinden birlikte değerlendirilmesinden; davacı hakkında matrah artırımında bulunduğundan, vergi incelemesine devam edilemeyeceği temel kural ise de kanunda bu hükmün istisnalarının neler olduğunun sayıldığı ve artırım talebinde bulunulan dönemler için sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkının saklı olduğundan anılan sebeplerle sınırlı olarak vergi incelemesi yapılıp tarhiyat önerilmesine engel bir hüküm olmadığı görülmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının hakkında 2014 ve 2015 yılı hesap ve işlemlerinin 6736 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri kapsamındaki iade incelemeleri 6736 sayılı Kanun’a aykırı olmadığından, artırım talebinde bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklı olduğundan, katma değer vergisi iadesi ile sınırlı olarak incelenmesi üzerine düzenlenen 20/01/2007 tarihli ve 908/8 sayılı vergi inceleme raporunun tarhiyatın dayanağını oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca … tarih ve … sayılı, … tarih ve … sayılı Görüş ve Öneri Raporu ve aynı tarihli … sayılı Vergi Tekniği Raporlarının düzenlendiği görülmüştür. Sözü edilen raporlarda özetle, elektrik üretimi, yenilenebilir enerjilerle ilgili HES projelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti ile iştigal eden davacının ilgili dönemlerde ilişkili şirketleri ile oluşturdukları organizasyon kapsamında yatırım teşvik belgeli olan şirketleri ile yapılmış gösterilen hayali ithalatları ve gerçek mal alış verişi olmadan birbirlerine düzenlenen sahte faturalarla maliyetler şişirilerek fazladan katma değer vergisi alınmasının amaçlandığının tespit edildiği, anılan raporlarda, davacının 2014 dönemi KDV beyan tablosu haksız KDV indirimleri reddedilerek yeniden düzenlenmiş, raporda 2015 yılı için yeniden beyan tablosu oluşturulmamakla birlikte 908/8 sayılı Vergi İnceleme Raporu’nun sonuç kısmında, mükellefin katma değer vergisi beyanlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda 2014/12 döneminden sonraki döneme devreden KDV tutarının 2.436.614,88 TL olarak tespit edildiği, izleyen dönem KDV beyanlarının ilgili dönemde bağlı olduğu Vergi Dairesince 213 sayılı Kanun’un 116 ve devamı maddeleri gereğince düzeltilmesi, ödenecek vergi çıkması durumunda da aynı Kanunun 344. maddesi gereğince üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür. Söz konusu raporların dayanak alındığı ve bu dava konusu cezalı tarhiyat ile sebep- sonuç ilişkisi olan 2014/1 ve 3 dönemlerine ilişkin olan haksız alınan KDV iadeleri nedeniyle vergi ziyaı cezalı tarhiyatlarının kaldırılması istemini reddeden Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine dair … Bölge İdare Mahkemesinin … tarihli E:… ve K:… sayılı kararının, Danıştay Dördüncü Dairesinin 17/02/2022 tarihli ve E:2019/3677, K:2022/909 sayılı kararı ile onandığı görülmektedir. Dava konusu tarhiyatın dayanağı anılan raporlarla ortaya konulduğundan dolayısıyla bu raporlar doğrultusunda Vergi Dairesince 2015 yılı için yeniden katma değer vergisi beyan tablosu oluşturularak yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu durumda, yukarıda bahsedilen hükümleri uyarınca yapılan inceleme ile 2014/12 döneminden izleyen döneme devreden katma değer vergisinin düzeltilmesi üzerine ödenecek vergi çıkan ihtilaf konusu döneme ilişkin cezalı tarhiyatlarda hukuka aykırılık bulunmadığından vergi mahkemesi kararının kaldırılması isteminin reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Ayrıca vergi ziyaı cezalarına tekerrür hükümleri uygulanması hususunda da yapılacak inceleme üzerine karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin kabulüne,
2. Temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Vergi Dava Dairesine gönderilmesine, 17/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: