Davacı vekili, … plakalı aracın … adına sigortalandığını, davalıya ait kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağına vurması sonucunda sigortalının aracının hasarlandığını, müvekkili tarafından hasar bedelinin sigortalısına ödendiğini, hasar bedelinin davalıdan rücuen ödenmesinin talep edildiğini, ancak davalı idarenin ödeme yapmadığını, sonrasında davalı aleyhine İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün 2014/13637 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına alacağın %20’sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

17. Hukuk Dairesi         2018/4210 E.  ,  2020/4644 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, … plakalı aracın … adına sigortalandığını, davalıya ait kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağına vurması sonucunda sigortalının aracının hasarlandığını, müvekkili tarafından hasar bedelinin sigortalısına ödendiğini, hasar bedelinin davalıdan rücuen ödenmesinin talep edildiğini, ancak davalı idarenin ödeme yapmadığını, sonrasında davalı aleyhine İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün 2014/13637 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına alacağın %20’sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporu ve Dairenin 2016/13716 Esas-2017/6156 Karar sayılı 31/05/2017 günlü bozma kararına uyarak, davanın kabulü ile İzmir 15. İcra Müdürlüğünün 2014/13637 takip sayılı dosyasında borçlu davalının itirazının iptali ile 6.651,17 TL asıl alacak ve 502,16 TL işlemiş faiz üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, alacak yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine, hükmün “İzmir 15. İcra Müdürlüğünün 2014/13637 takip sayılı dosyasında borçlu davalının itirazının iptali ile 6.470,00 TL asıl alacak ve 502,16 TL işlemiş faiz üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine,” şeklinde tashihine karar verilmiş; hüküm, davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 418,44 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığından alınmasına 09/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: