Davacının kaza olayının iş kazası olduğunun tespiti yönünde SGK ya başvurmamış olması davanın reddini gerektirir.

21. Hukuk Dairesi         2017/3201 E.  ,  2018/8355 K.

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : 2. İş Mahkemesi

K A R A R
A)Davacı İstemi:
Dava, davacının davalı işyeri nezdinde çalışırken 16.08.2010 tarihinde geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
B)Davalılar Cevabı:
Davalı Kurum vekili tarafından olayla ilgili olarak iş kazası bildiriminde bulunulmadığı, davacının bu yönde bir başvurusunun olmadığı belirtilerek; davalı şirket vekili tarafından ise olayın iş kazası olmadığı, davacının kaza olayında tam kusurlu olduğu, ispat yükünün davacıda olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmesi talep olunmuştur.
C)İlk Derece Mahkemesi Kararı:
Mahkemece, davanın kabulüne dair karar verilmiştir.
D) İstinaf Başvurusu :
Davalı Kurum vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ile iş kazasının tespiti için öncelikli olarak Kurum’a idari yoldan başvurulması gerektiği, davanın açılmasına Kurum’un sebebiyet vermediği için aleyhine yargılama giderleri ile vekalet ücretinden dolayı sorumluluğa hükmedilemeyeceği belirtilerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yerine davanın reddine karar verilmesi talep olunmuştur.
Davalı şirket vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ile eksik inceleme ve araştırma neticesi ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yerine davanın reddine karar verilmesi talep olunmuştur.
E)Bölge Adliye Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:
Bölge Adliye Mahkemesince, “davacının, davalı … şirketine ait olduğu soruşturma evrakındaki ruhsat bilgilerinden anlaşılan ve aksi iddia edilmeyen … plakalı kamyon ile … istikametinden … istikametine giderken oruçlu olması ve tansiyon hastalığının bulunması nedeniyle gözlerinin karardığı ve direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik kazası yaparak yaralandığı, davacının işe giriş bildirgesinden ve ücret bordrosundan …-…-… yol inşaatında çalıştığının anlaşıldığı, dinlenen tanığın da davacının kullanımındaki araç ile trafik kazası olduğunu beyan ettiği,bu hali ile davacının 16.8.2010 tarihinde … ili … ilçesinde yaptığı kazanın iş kazası olduğunun tespitinin usul ve yasaya uygun olduğu, kazanın iş kazası olduğunun tespitinin asıl davanın sonuçlandırılması için gerekli olduğu ve yargılama giderlerinden de karar içeriğine göre davalının sorumlu olması gerektiği ” belirtilmek suretiyle;
“İncelenen Mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşılmakla davalının istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b)-1) maddesi uyarınca ayrı ayrı esastan reddine,” şeklinde karar verilmiştir.
F)Temyiz:
Davalı Kurum vekili tarafından sunulan dilekçe ile istinaf başvuru dilekçesinde yer alan itirazlar yinelenmek suretiyle kurulan hükmün bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur.
G) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:
Dava iş kazası tespiti davasıdır. 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Yasa’nın 64. maddesi ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesine eklenen 3. fıkra ile, “31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kurum’a karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kurum’a başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz” hükmü getirilmiştir.
Hukuk yargılamasında, mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki sonuçlarına, bu olaylar hangi mevzuat yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o mevzuat hükümleri uygulanır. Mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan mevzuata göre belirlenir.
Somut olayda, davacının kaza olayının iş kazası olduğunun tespiti yönünde Kurum’a herhangi bir başvurusunun bulunmadığı, eldeki davanın 6552 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir tarih olan 17.04.2015 tarihinde açıldığı anlaşılmakla Mahkemece dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken açıklanan şekilde kurulan hüküm hatalı olmuştur.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurulması gerekirken istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebepten dolayı ORTADAN KALDIRILMASI, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASI gerekmiştir.
H) Sonuç :
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 15/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: