Davalı kocanın eşi hakkında “dünya ahiret kardeşim olsun” dediği, boşanma davasında tam kusurlu olduğundan davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas No : 2011/22751

Karar No : 2012/31407
Karar Tarihi : 2012-12-24

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın tüm temyiz itirzaları yersizdir.

Davacı kadının temyizine hasren yapılan incelemede;

Toplanan delillerden ve tarafların boşanmalarına ilişkin 12.02.2008 kesinleşme tarihli Sarıyer Aile Mahkemesi dosyasından davalı kocanın eşini hamileyken ailesine bıraktığı, eşinin doğumuyla ve çocuğuyla ilgilenmediği, eşi hakkında “dünya ahiret kardeşim olsun” dediği, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olayların davacının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği gözetilerek, mahkemece; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK.m.4, BK. 42,43,44,49) dikkate alınarak davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle talebin reddi doğru görülmemeştir

SONUÇ:

Temyiz olunan hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bette açıklanan sebeplerle ONANMASINA,aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 90.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.24.12.2012 (Pzt.)

Kaynak:  www.kararmatik.com web sitesinden alınmıştır.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: