davalının fatura bedelini kargo ile gönderdiği çek ile ödediğini ileri sürmesi sebebiyle ispat yükünün davalıda olduğu

11. Hukuk Dairesi         2020/3729 E.  ,  2021/2176 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 18.04.2019 tarih ve 2018/203-2019/125 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalı şirketin davacıdan aldığı mal karşılığında kesilen üç adet fatura bedelini ödemediğini bunun üzerine … 4. İcra Müdürlüğü’nün 2015/3538 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattıklarını, davalı borçlunun borca itiraz dilekçesinde fatura bedellerini kargo ile gönderdiği çekle ödediğini bildirdiğini, ancak davacıya çek teslim edilmediğini ileri sürerek, itirazın iptaline, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu faturalara istinaden davacı alacaklı şirkete İş Bankası … Şubesi’ne ait… seri no’lu, 14.05.2015 ödeme tarihli çekin kargo ile gönderildiğini, davacı şirketin çeki teslim aldıktan sonra kaybettiğini, bu durumun davacı şirket yetkilisi tarafından e-mail yoluyla taraflarına bildirildiğini, ilgili çekin kendilerinde olduğunun davacı şirket yetkililerinin kendi arasındaki yazışmalardan da anlaşıldığını belirterek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada, davanın faturaya dayalı icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olduğu, davalının fatura bedelini kargo ile gönderdiği çek ile ödediğini ileri sürmesi sebebiyle ispat yükünün davalıda olduğu, davacının defterleri üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde davalı tarafından gönderildiği belirtilen çekin, davacının defterlerinde kayıtlı olmadığı, takip tarihi olan 03.07.2015 tarihi itibariyle davacının davalıdan 9.460,09 TL alacaklı olduğu tespit edildiğinden davanın kabulüne, davalının itirazının iptaline, takibin devamına, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 484,66 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 09.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: