Devamsızlık nedeniyle davacının iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayandığından ihbar ve kıdem tazminatının reddi gerekir

9. Hukuk Dairesi         2016/6237 E.  ,  2019/16565 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının 03.05.20012-16.08.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde İstanbul bölge satış müdürü olarak aylık 3500 TL karşılığında çalıştığını, sebep yokken iş akdine son verildiğini, fazla mesai yaptığını, ulusal bayramlarda, hafta sonlarında çalıştığını ancak karşılığının ödenmediğini, SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmadığını, maaşının bir kısmının avans olarak davacıya elden verildiğini, 2013 yılı Temmuz ayına ilişkin ücretinin eksik ödendiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve eksik ücret alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının istanbul bölge satış müdür olmadığını, davacının performans taahhütnamesi imzaladığını ancak istenilen kotaya ulaşmadığını, bunu kendisininde ikrar ettiğini savunma istendiğini ancak vermeyerek 29.07.2013 tarihinde iş yerini terk ettiğini ve 30.07.2013, 31.07.2013 ile 01.08.2013 tarihlerinde işe gelmediğini 05.08.2013 tarihinde ihtar gönderilerek 3 gün içinde mazeretini bildirmesinin istendiğini ancak bildirmediği ve iş akdine son verildiğini, davacının ücretinin 2000 TL olduğunu, davacının pazarlama elemanı olduğunu bu nedenle normal çalışma dışında fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatilerde, hafta tatilinde çalışmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Davacı işçi, iş sözleşmesinin 16.08.2013 tarihinde işveren tarafından feshedildiğini öne sürerek ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunmuş, davalı işveren 29.07.2013 tarihinde savunmasının istenmesi üzerine işyerini terk ettiği ve bu nedenle devamsızlığa dayalı olarak iş sözleşmesinin 16.08.2013 tarihinde haklı nedenle feshettiğini savunmuştur.
Mahkemece her iki tazminat talebinin kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içinde devamsızlığa dair tutanaklar mevcut olup tutanağı doğrulayan tanık beyanlarına göre davacının 29.07.2013 tarihinde işyerinden ayrıldığı, takip eden üç gün süreyle de işyerine gitmediği, işveren tarafından 05.08.2013 tarihinde ihtarname düzenlendiği, ihtarnamenin 12.08.2013 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacının devamsızlıkla ilgili herhangi bir savunmada bulunmadığı ve bu yönde davacı tanığının bilgisinin olmadığı anlaşılmakla davalı savunmasının dosya içeriğine göre doğrulandığı kabul edilmelidir.
Devamsızlık nedeniyle davacının iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayandığından ihbar ve kıdem tazminatının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: