düğüne fazla katılım olması nedeniyle daha sonra belirlenen ilave ücretin davalı tarafından ödenmemesi, davacı vekilinin ,düğüne katılan ve hizmet verilen kişi sayısının tespiti açısından salon içindeki kamera görüntülerini ibraz etmek üzere taraflarına süre verilmesini talep ettiği görülmüştür. HMK’nun 199.maddesinde ”Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” şeklinde düzenleme mevcut olmasına rağmen Mahkemece, takip dayanağı belgenin salon kontratı, fatura olması nedeniyle dosyaya katkı sağlamayacağı kanaatine varılarak davacı tarafın bu talebinin reddine karar verilmesi doğru değildir.

3. Hukuk Dairesi         2020/4805 E.  ,  2020/4635 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı şirket, davalı ile düğün organizasyonunu gerçekleştirmek üzere sözleşme imzaladıklarını, düğüne fazla katılım olması nedeniyle daha sonra belirlenen ilave ücretin davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek Samsun 5. İcra Müdürlüğünün 2014/7230E sayılı takip dosyası ile yapılan takibe vaki itirazın iptaline, %20’den az olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, dava konusu kontratta sonradan yapılan eklemeye yönelik herhangi bir imzasının olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğuna ilişkin bozma ilamına uyularak davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı düğün organizasyon şirketi, sözleşme ile belirlenen kişi sayısından fazla katılımcıya hizmet verildiğinden ötürü hizmet verilen kişi sayısı üzerinden hesaplanan ilave ücret için başlattığı icra takibine vaki itirazın iptalini talep etmiş,davalı davanın reddini dilemiş, Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda, davalının borcunu ödemediği yönünde herhangi bir delil bildirilmediği gibi sonradan da tek taraflı ekleme yapıldığının kabul edilmesi nedeni ile davacının iddiasını ispat edemediği sonuç ve kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiş olduğu görülmüştür.
Yargılama sırasında davacı vekilinin ,düğüne katılan ve hizmet verilen kişi sayısının tespiti açısından salon içindeki kamera görüntülerini ibraz etmek üzere taraflarına süre verilmesini talep ettiği görülmüştür. HMK’nun 199.maddesinde ”Uyuşmazlık konusu
vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” şeklinde düzenleme mevcut olmasına rağmen Mahkemece, takip dayanağı belgenin salon kontratı, fatura olması nedeniyle dosyaya katkı sağlamayacağı kanaatine varılarak davacı tarafın bu talebinin reddine karar verilmesi doğru değildir.
O halde, mahkemece, davacı tarafından dosyaya sunulmuş bulunan kamera kayıtlarının üstünde değerlendirme yapılmak ve gerekirse uyuşmazlık konusunda uzman bir bilirkişi marifeti ile yapılacak inceleme sonucu denetime elverişli rapor alınıp, kayıtların belge niteliğinde olup olmadığı araştırılıp varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, bu yön göz ardı edilerek, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan 71,80 TL temyiz harcının temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nın geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/09/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: