Hukuk hâkimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem öğretide hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hâkimini bağlayacağı kabul edilmektedir.

4. Hukuk Dairesi         2019/1833 E.  ,  2020/3928 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 23/01/2015 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 07/11/2017 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle daha önceden belirlenen 23/06/2020 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine taraflardan kimsenin gelmediği görüldü, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra noksan ikmalinin ardından dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, haksız haciz nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, davalı tarafından müvekkilinin imzası taklit edilerek 03/09/2013 keşide ve 03/11/2013 vade tarihli sahte senet düzenlendiğini ve … 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/72 D.İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı alındığını, … 33. İcra Dairesinin 2014/3501 esas sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatıldığını, davacının itirazı üzerine icra hukuk mahkemesinde yapılan inceleme sonucunda senetteki imzanın davacıya ait olmadığının tespit edildiğini belirterek haksız icra takibi ve haciz nedeniyle uğranılan zararın davalıdan tazmini isteminde bulunmuştur.Davalı vekili; müvekkilinin senedi davacının işlerini yürütmek için vekalet verdiği akrabasından aldığını, senedi davalının düzenlemediğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, uyuşmazlığın bonodan kaynaklandığı, davanın ticari dava sayılması gerektiği, uyuşmazlığın çözümünün asliye ticaret mahkemesinin görevinde olduğu belirtilerek davanın usulden reddine dair verilen ilk karar, Dairemizce, davaya bakmakla genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak esastan yapılan inceleme sonucunda, davalının senetteki imzanın davacıya ait olmadığını bildiği ve buna rağmen icraya koyduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Dosya kapsamından, dava konusu olaya ilişkin olarak davalı ve dava dışı şahıslar hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kamu davası açıldığı, yargılamanın … 38. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/23 esas sayılı dosyasında halen devam ettiği anlaşılmaktadır.6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hâkimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem öğretide hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hâkimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği nedeniyle … 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın bekletici mesele yapılarak kesinleşmesi beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenle davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/11/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: