İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder. Bölge Adliye Mahkemesi kararının davalı üçüncü kişi vekiline 23.07.2018 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen, davalı vekilince kararın yasal süre dolduktan sonra 03.09.2018 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından, HMK’nin 364/1. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesinin temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararın onanması gerekir.

8. Hukuk Dairesi         2018/15241 E.  ,  2020/4344 K.

“İçtihat Metni”

DAVA TÜRÜ : İstihkak
MAHKEMESİ : Karşıyaka 2. İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Karşıyaka 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 06.10.2017 tarihli ve 2017/493 Esas, 2017/454 Karar sayılı hükmüne karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kez davalı üçüncü kişi vekilinin Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz talebinin süresinde olmadığından bahisle 17.09.2018 tarihli ek kararla reddedildiği, ek kararın temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Dava, alacaklının İİK’nin 99. maddesine dayalı üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddi istemine ilişkindir. Karşıyaka 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 06.10.2017 tarihli ve 2017/493 Esas – 2017/454 Karar sayılı kararı ile geçerli bir istihkak iddiası bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına, alacaklının mahcuzların yediemin deposunda muhafaza talebinde bulunma haklarının muhtariyetine, mahcuzların muhafazası taleplerinin İcra Müdürlüğünce derhal yerine getirilmesine karar verildiği, davalı üçüncü kişi vekili tarafından, karar verilmesine yer olmadığına dair İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince davalı üçüncü kişi vekilinin İlk Derece Mahkemesinin kararına ilişkin istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, davalı üçüncü kişi vekilince karara karşı temyiz yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince, 17.09.2018 tarihli ek karar ile temyiz başvurusunun yasada öngörülen sürede yapılmaması nedeniyle davalı üçüncü kişinin temyiz dilekçesinin süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği, bu kez ek kararın temyiz konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.
İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder. Bölge Adliye Mahkemesi kararının davalı üçüncü kişi vekiline 23.07.2018 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen, davalı vekilince kararın yasal süre dolduktan sonra 03.09.2018 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından, HMK’nin 364/1. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesinin temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına göre, Bölge Adliye mahkemesince verilen kararının yasal süresinde temyiz edilmediği anlaşılmakla, temyiz isteminin süre yönünden reddine karar vermesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, HMK’nin 346/1. maddesi uyarınca davalı vekilinin yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan ek kararın ONANMASINA, 35,90 Tl peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 18,50 TL’nin temyiz edenden alınmasına 17.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: