İİK.nun 134/2. maddesi gereğince ihalenin feshini isteyebilecek kişiler ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açmak zorundadırlar. Anılan maddenin 7. fıkrasında ise satış ilanın tebliğ edilmemesi veya satılan malın esaslı vasıflarında hata veya ihalede fesada bilahare vakıf olunması halinde şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar.

12. Hukuk Dairesi         2011/11428 E.  ,  2011/29266 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Anamur İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/12/2010
NUMARASI : 2010/154-2010/205

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde  değil ise de,
İİK.nun 134/2. maddesi gereğince ihalenin feshini isteyebilecek kişiler ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açmak zorundadırlar. Anılan maddenin 7. fıkrasında  ise  satış ilanın tebliğ edilmemesi veya satılan malın  esaslı vasıflarında hata veya ihalede fesada bilahare vakıf olunması halinde şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Ancak bu müddet ihaleden itibaren bir (1) seneyi geçemez düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, şikayetçi  borçlu vekili takip dosyasındaki tebligatların usulüne uygun  tebliğ edilmediğini,  ihaleye fesat karıştırıldığı ve benzeri nedenler ileri sürerek ihalenin feshini istemiş, mahkemece, satış ilanının borçlu vekiline  usulüne uygun tebliğ edildiği ve ihale tarihinden itibaren yedi günlük süre  içinde davanın açılmadığından bahisle davanın süre yönünden reddine karar verilmiştir.
Mahkemece yukarıda açıklanan yasal düzenlemeye göre fesat iddiasında bulunulması halinde, fesata ıttıla tarihinde  itibaren şikayet süresi başlayacağından, ıttıla tarihi tespit edilerek, bu iddiaya ilişkin şikayetin süresinde olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle fesat iddiası yönünden de istemin süreden reddine dair karar verilmesi  isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19/12/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: