İnternet paketi kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak, davalı bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir

3. Hukuk Dairesi         2019/5658 E.  ,  2019/10348 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili; müvekkili ile davalı şirket ile 4 gb 40,00 TL üzerinden sözleşme yapıldığını, 22/05/2009 tarihli fatura döneminde 1,15 gb kota aşımı nedeniyle 2.759,09 TL miktarında fatura gönderildiğini, davalı şirketin haksız ve gerçekle bağdaşmayacak bir şekilde fatura tahakkuku yaptığını belirterek; davacının 22/05/2009 tarihli faturadan dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; tarife ve fiyat uygulamalarının mevzuata, abonelik sözleşmesine, BTK’nın düzenleme ve kararlarına uygun olduğunu, dava konusu faturalandırmanın usulüne uygun gerçekleştiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; dava konusu faturanın usulüne uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiş, söz konusu karar dairemizin 03/10/2013 Tarih 2013/10764 Esas 2013/13818 Karar Sayılı ilamıyla, temyiz incelemesi neticesinde; “ mahkemece dava dosyasının telefon aboneliğinden kaynaklanan dava konusunda uzman olan mühendis bir bilirkişiye verilerek dava konusu telefon hattında kota aşımı olup olmadığı ve ücretlendirme şekli denetime elverişli bir şekilde hesaplanması için rapor düzenlettirilmesi gerekirken, konusunda uzman olmayan bilirkişiden alınan yetersiz rapor doğrultusunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” gerekçesiyle bozma konusu yapılarak ilgi yargılama dosyası yerel mahkemeye iade edilmiştir.
Söz konusu bozma ilamı üzerine dosyanın gönderildiği yerel mahkemece; bozma ilamına uyulması yönünde karar alınmış, yargılama neticesinde; davanın istirdat davasına dönüşmesiyle birlikte internet hizmet kayıtlarının ibraz edilmemesi ve davacının borçlu olmadığının anlaşılması gerekçesiyle davanın kabulü ile 7.499,71 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 2015/15740 esas 2016/2549 karar sayılı 24/02/2016 tarihli ilamıyla;
“Uyuşmazlık kota aşımı halinde tüketicinin sorumlu tutulması gereken miktarın tespitine ilişkindir.
….Bu bağlamda; Elektronik Haberleşme Söktöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca davalı şirketin kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak, davalı bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir+
Ayrıca dava dilekçesinde dava değeri olarak 2.759,09 TL üzerinden menfi tespit talebinde bulunulduğu, yargılama sırasında davacı vekili tarafından davanın ödeme yapıldığından bahisle 7.499,71 TL miktarında istirdat davasına dönüştürüldüğü görülmektedir.
O halde; davacı tarafından yapıldığı belirtilen ödeme miktarlarının dava konusu faturaya ilişkin olup olmadığının araştırılması ve dosyanın ek rapor tanzimi için yeniden bilirkişiye tevdii ile; davacının 4 gb kullanım için aylık abonelik sözleşmesi gereği ödediği miktar nazara alınarak; kota aşımındaki her bir mb’ın bu oran dahilinde hesaplanması ve davaya konu fatura için ödenen miktardan kalanının iadesine karar verilmesi gerekirken; bu yönde tüketicinin kendi kullandığı paket kapsamında bir oranlama yapılmaksızın ve yapılan ödemeleri araştırılmaksızın hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyulduktan sonra bu defa; bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile 4.727,37 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazladan talebin reddine karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde taraflarca temyiz edilmiştir.
Bir mahkemenin Yargıtay Dairesince verilen bozma kararına uyması üzerine, kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak, yine o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak tanımlanan bu olgu mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ve hüküm kurma zorunluluğu getirmektedir. (09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı Y.İ.B.K.)
Dosyanın incelenmesinde; kota aşımı nedeniyle 2.759,09 TL fatura tahakkuku yapıldığı, bozma ilamında; davalı tarafından bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediği için davacının 4 gb kullanım için ödediği miktar gözetilerek kota aşımının hesaplanması gerektiğinin belirtilmesine karşın hükme esas raporda sözleşmede belirlenen internet tarifesi üzerinden hesaplama yapıldığı görülmektedir.
Ayrıca; yargılama sırasında davacı vekili tarafından davanın ödeme yapıldığından bahisle 7.499,71 TL miktarında istirdat davasına dönüştürüldüğü, söz konusu ödemenin icra takibine yönelik olduğu açıklanmaktadır. Hükme esas raporda ise araştırma yapılmadan dava konusu faturaya ilişkin olduğu belirtilmektedir. Oysa; ödemeye konu icra takibinde dava konusu fatura dışında üç fatura daha bulunduğu ve ödemenin icra masrafları ile vekalet ücretini de kapsadığı anlaşılmaktadır.
O halde; mahkemece bozma ilamının gerekleri yerine getirilerek, kota aşımı miktarının aylık 4 gb için ödenen miktara göre hesaplanması, istirdada konu ödemenin ne kadarının dava konusu faturaya ilişkin olduğunun belirlenmesinin ardından oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428.maddesi gereğince taraflar yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nın geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: