İşçinin yöneticisine hitaben “izinlerim battı mı” şeklindeki sözleri nedeniyle işe iade davasında davanın reddine karar verilmesi gerekir. Fesih geçerli nedene dayanmaktadır.

9. Hukuk Dairesi         2016/29622 E.  ,  2017/18416 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davalıya ait işyerinde 22/02/2010 tarihinden iş sözleşmesinin feshedildiği 08/03/2016 tarihine kadar kurumsal portföy tahsilat temsilcisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, haksız ve kötü niyetli olarak iş akdi feshedilen davacının işe iadesine, davalı işverence işe iade kararına uyulduğu veya uyulmadığı takdirde davacıya fesihten itibaren boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık brüt ücretinin ve sosyal haklarının davalı işverenden tahsilini ve işe iade kararına uyulmadığı takdirde iade kararına aykırılıktan dolayı davacının lehine 8 aylık brüt ücreti tutarında işe başlatmama tazminatının tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının müvekkili şirkette “Ticari Varlık Yöneticisi” olarak görev yaptığını, davacının yöneticisi ve iş arkadaşlarına karşı söz konusu tutum ve davranışlarının o tarihteki yöneticisi ile birlikte başka bir birimdeki yönetici veya çalışanlar ile uyum içerisinde görevini yerine getirirken gereken özeni göstermemesi nedeniyle 08/03/2016 tarihinde iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, “…feshe gerekçe yapılan, davacının sık sık mazeret izni istemesi hususu geçerli bir fesih nedeni kabul edilmemiştir, şöyle ki; davacının izin mazeret izni istemesi bir hak olup, davacıya mazeret izni verilmesinin değerlendirilmesi yetkisi davalı işverendedir. Gerektiğinde izin vermeme yetkisi olan işverenin bu nedenle iş akdini feshetmesi hukuka uygun kabul edilmemiştir.
Feshe gerekçe yapılan, kafeteryada çokça vakit geçirme hususunda tanıklar dinlenmiş bu konuda davacının Ocak ve Şubat aylarında uyarıldığı anlaşılmıştır, bahsedilen uyarılma neticesinde davacının eylemine devam edip etmediği ya da ne kapsamda devam ettiği net olarak anlaşılamamaktadır. Bu hususun işin aksamasına sebebiyet vermesi durumunda buna dayalı fesih haklı kabul edilmesine rağmen, sunulan deliller kapsamında mahkememizde net bir kanaat oluşmamıştır. Bu yönü ilde davalı işverenin ispat külfetini yerine getiremediği kanaatine varılmakla işverenin bu nedenle iş akdini feshetmesi hukuka uygun kabul edilmemiştir.
Davacının yöneticisine hitaben “izinlerim battı mı” şeklindeki sözü ahlaken kınanabilir kabul edilmekle birlikte, ortamsal olarak sarf edilen bu söz nedeni ile feshin orantısız ağır bir yaptırım olacağı kanaatine varılmakla işverenin bu nedenle iş akdini feshetmesi hukuka uygun kabul edilmemiştir.
Davacının işyerinde motivasyonu bozduğu iddia edilmesine rağmen bu husus da davalı işverence net olarak ortaya konmamış, davacı uyarıldıktan sonra hal ve hareketlerinde bir değişiklik olup olmadığı tespit edilmediğinden işverenin bu nedenle iş akdini feshetmesi hukuka uygun kabul edilmemiştir.” gerekçesiyle iş akdinin feshinin geçersiz olduğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacının 29.02.2016 tarihinde ertesi gün sabah saatlerinde havaalanından anne ve babasını alabilmek için işverenden yarım gün izin talep ettiği, işvereninse daha önce iki defa mazeret izni kullanılmış olduğunu hatırlatarak bu talebi uygun görmediği, bunun üzerine davacının “izinlerim size mi battı” veya “benim izinlerim niye batıyor ki” dediği, bu sözlerden hangisi söylenmiş olursa olsun sözün icapsız, nezaketsiz olduğu, işverenin hakaret boyutuna ulaşmayan ancak iş barışını bozucu nezaketsiz sözler nedeniyle işçiyle çalışmaya devam etmek istemeyip iş akdini geçerli neden ile feshettiği kabul edilerek bu olay nedeniyle usulüne uygun şekilde gerçekleştirilen feshin geçerliliği gözetilerek davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasası’nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 285.00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL. ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Kesin olarak 16.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: