İtirazın iptali ilamında yer verilen vekalet ücreti, yargılama gideri ve tazminat alacakları için ayrı bir ilamlı takip başlatılamayacağı

8. Hukuk Dairesi         2014/13075 E.  ,  2015/19341 K.
MAHKEMESİ : İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/03/2014
NUMARASI :
DAVACI : Tasfiye Edilen Ekom Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti.
DAVALI : H.. S..
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; takipte borçlu şirket tasfiye edildiği için ihyası gerektiğini ve icra emri tebligatının usulsüz olduğunu ileri sürerek gecikmiş itirazda bulunduğunu, ilk takip olan İstanbul 22. İcra Müdürlüğü’nün 2008/4727 sayılı dosyasına yaptıkları itiraz üzerine, itirazın iptali ve takibin devamına ilişkin kararın dosyaya ibraz edilerek kapak hesabı yapılmış olmasına rağmen, inkar tazminatı, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin ayrı bir takibe konu edildiğini mükerrer olan takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; davacının usulsüz tebliğe ilişkin şikayetinin reddine, İstanbul 22. İcra Müdürlüğü dosyası ile asıl alacağın, İstanbul 8. İcra Müdürlüğü dosyası ile de yargılama gideri, vekalet ücreti ve % 40 inkar tazminatının takibe konu edildiği, takiplerin mükerrer olmadığı anlaşılmakla bu yöndeki şikayetin de reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK 30 maddesinde, “Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür,” şeklinde usul ekonomisi ilkesi hüküm altına alınmıştır. Somut olayda İstanbul 22. İcra Müdürlüğü’nün 2008/4727 sayılı dosyasında yapılan ilamsız takibe itiraz edilmiş, itirazın iptali istemi üzerine Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesin’nce 108.678,5 TL asıl alacağa ilişkin itirazın iptaline takibin bu miktar üzerinden devamına, %40 inkar tazminatı 43.471,40 TL’nin 5.589,44 TL yargılama giderinin 12.889,90 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararında eda hükmü içeren inkar tazminatı, yargılama gideri ve avukatlık ücreti, İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2013/6874 Esas sayılı dosyası ile ilamlı takibe konu edilmiştir.
Dairemizin önceki içtihatlarında, itirazın iptali ilamında yer verilen vekalet ücreti, yargılama gideri ve tazminat alacakları için ayrı bir ilamlı takip başlatılmasının m
olacağı kabul edilmiş ise de, sonradan oluşan görüş ve kanaatle, tarafları aynı olan ve aynı alacaktan kaynaklanan ilamlar için itiraza konu ilamsız takip dosyası üzerinden alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip başlatılması yukarıda yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ayrı takip yapılmaması gerektiği benimsenmiş bu yöndeki uygulama süreklilik kazanmıştır.
O halde Mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK’nun m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 27.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: