İtirazın Kaldırılması, “Mutabakatnamedir” başlıklı belgenin 11.maddesinde “işbu mutabakat bir bütündür ve söz konusu taşınmaz devirlerinin yapılmış olması,taahhüt edilen bakiye alacağın ödenmesi ve tahliyelerin süresinde yapılması şartıyla geçerlidir” hükmüne yer verildiğinden kayıtsız şartsız, belirli bir para borcu ikrarını ve ödemeyi tahahhüt etmediği, takip borçlusu tarafından takip alacaklısına kayıtsız şartsız ödeme yapılacağına dair bir ibare içermediğinden, takibe konu belge, İİK’nun 68. maddesinde yazılı mücerret borç ikrarını içeren belge niteliğinde değildir.

12. Hukuk Dairesi         2020/9288 E.  ,  2021/985 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazlarının reddi ile,
Genel haciz yoluyla ilamsız takipte örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun itirazıyla duran takibin durduğu, alacaklının itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece itirazın kaldırılmasına ve tazminata hükmedildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. İİK’nun 68/1. maddesinde yer alan yetkili makamların düzenledikleri belgelerin takip dayanağı yapılıp, ilamsız takibe konulabilmesi için, kanunda bu belgelerin, İİK’nun 68. maddesinde sayılanlardan olduğuna ilişkin özel hüküm bulunması gerekir (İİK’nun 143/2, 105/1, 251/1, gibi).
Somut olayda, alacaklının takibine dayanak yaptığı 30.04.2018 tarihli “Mutabakatnamedir” başlıklı belgenin 11.maddesinde “işbu mutabakat bir bütündür ve söz konusu taşınmaz devirlerinin yapılmış olması,taahhüt edilen bakiye alacağın ödenmesi ve tahliyelerin süresinde yapılması şartıyla geçerlidir” hükmüne yer verildiğinden kayıtsız şartsız, belirli bir para borcu ikrarını ve ödemeyi tahahhüt etmediği, takip borçlusu tarafından takip alacaklısına kayıtsız şartsız ödeme yapılacağına dair bir ibare içermediğinden, takibe konu belge, İİK’nun 68. maddesinde yazılı mücerret borç ikrarını içeren belge niteliğinde değildir.
O halde, mahkemece itirazın kaldırılması talebinin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesince itirazın kaldırılması talebinin kabulüne ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 02.10.2020 tarih, 2019/2125 E.- 2020/1434 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), … 1.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.05.2019 tarih, 2019/30 E.- 2019/641 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 03/02/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: