Kaçak su kullanımında görevli mahkeme **Dava, sayaçlı kaçak su kullanımından kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. … 12. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılamada, dava konusu alacağın kaynağının, mesken olarak kullanılan dairenin su giderine ilişkin olduğu anlaşıldığından, davalının, davacıya göre Tüketici konumunda olması ve bu nedenle, davanın Tüketici Mahkemesinin görevine girmesi nedeni ile mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

5. Hukuk Dairesi         2020/7576 E.  ,  2020/9109 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasında görülen davada … 12. Asliye Hukuk Mahkemesi ve … 1.Tüketici Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Dava, sayaçlı kaçak su kullanımından kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
… 12. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılamada, dava konusu alacağın kaynağının, mesken olarak kullanılan dairenin su giderine ilişkin olduğu anlaşıldığından, davalının, davacıya göre Tüketici konumunda olması ve bu nedenle, davanın Tüketici Mahkemesinin görevine girmesi nedeni ile mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.
… 1. Tüketici Mahkemesi somut uyuşmazlığın, davalı tarafından kiraya verilmiş olan dairede kullanılan su bedelinin tahsiline yönelik olduğu dikkate alındığında, davalının ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden bir kişi olmaması nedeniyle tüketici tanımı kapsamında bulunmadığı, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddine, … 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin davaya bakmakta görevli olduğuna karar verilmiştir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı Kanunun 73. maddesi bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Bir hukukî işlemin, sadece 6502 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması, tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.
Somut olayda, davaya konu su aboneliğinin meskene ilişkin olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın … 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin
YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,03/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: