Kesintisiz rapor sonucu haklı nedenle işten çıkartma…Somut uyuşmazlıkta, davacı davalı şirkette 2006 yılından itibaren şoför olarak çalışırken 2009 yılında işyeri dışında işle ilgili olmayan bir nedenle silahla yaralanmış ve bu yaralanmadan dolayı 02.04.2009-06.05.2010 tarihleri arasında 1 yıl 1 ay 2 gün süreyle kesintisiz rapor kullanmıştır. Davacının silahla yaralanma eylemi sonrasında fiilen çalışmasının olmadığı da sabittir. İşveren davacı işçiyi İş Kanunu’nun 25/1-b maddesine istinaden sözlü olarak işten çıkarmış olup taraflar yazılı fesih yoluna gitmemiştir. Açıklanan fesih şekline göre davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde isede, ihbar tazminatına hak kazanamadığı gözetilerek ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

9. Hukuk Dairesi         2017/14383 E.  ,  2020/1167 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 2006 tarihinde kamyon şoförü olarak çalışmaya başladığını ve iş akdinin haksız nedenlerle feshedildiği 2009 tarihine kadar aralıksız olarak çalıştığını, davacının iş akdinin haksız olarak feshedilmesinden sonra kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını defalarca istemesine rağmen bugüne kadar hiç bir ödeme yapılmadığını, davalı şirketin müvekkilinin SGK primlerinin almış olduğu gerçek ücret üzerinden değil de asgari ücret üzerinden yatırdığını, müvekkilinin aldığı ücretin 1.200,00 TL olmasına rağmen sigorta primlerinin işverence asgari ücret olarak gösterildiğini, müvekkiline aldığı ücrete ilaveten her gün yemek verildiğini ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik kıdem tazminatı alacağından 100,00 TL ve ihbar tazminatı talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, müvekkili şirketin davacının iş akdini feshetmediğini, iş akdini fesih edenin davalı olduğunu, davalının 01.04.2009 tarihinde silahla yaralandıktan sonra 02.04.2009-06.05.2010 tarihleri arasında sürekli olarak rapor aldığını ve işe gelmediğini, davacının raporunun 06.05.2010 tarihinde bittiğini, davacının bu tarihten sonra da işe gelmediğini, raporun bitiminden sonra işyerine gelen davalının bundan sonra burada çalışmayacağım diyerek işyerini terk ettiğini, bunun üzerine müvekkili şirketin davacının çalışamayacağı beyanı ve işyerini terk etmesi nedeniyle davacı hakkında tutanak tuttuğunu, davacının raporsuz ve mazeretsiz gelmemesine ilişkin tutanaklar tutulmasından sonra 16.05.2010 tarihinde müvekkili şirketin SGK’ ya davacının işten çıkışını bildirdiğini, müvekkili şirketin davacıyı sebepsiz yere işten çıkarması diye bir durumun söz konusu olmadığını, davacının sözlü olarak istifa ettiğini, bunun üzerine çıkışının yapıldığını, kaldı ki davacının en son rapor bitiminden sonra 10 gün devamsızlık yaptığını, işe gelmediğini, müvekkili şirketin yine de davacının işe başlamasını beklediğini, İş Kanunu’nun 25/2. maddesine göre fesih hakkı olmasına rağmen yine de sözleşmesini feshetmediğini ve beklediğini, davacının işe gelemediğinin devamsızlık tutanakları ile sabit olduğunu, davacının izinsiz ve raporsuz devamsızlığının da iş akdini kendisinin feshettiğine karine olduğunu, davacının iş akdini kendisi feshettiği için kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, dava hizmet sözleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacının davalı işveren nezdinde 02.05.2006 tarihinde çalışmaya başladığı, 01.04.2009 tarihinde yaralanması nedeniyle bu tarihten itibaren 05.05.2010 tarihine kadar iş göremezlik raporları aldığı ve raporların davalı işverence da kabul edildiği ancak davalı işverenin davacının rapor bitiminde iş yerine gelerek istifa ettiğini beyanla 16.05.2010 tarihinde SGK’ya davacının istifa ettiğini bildirerek işten çıkış bildirgesini verdiği, buna göre davacının 02.05.2006-16.05.2010 tarihleri arasında davalı işyerinde çalışmış olduğu, davalı taraf bilirkişi raporuna karşı verdiği beyan dilekçesine kadar yargılamanın tüm aşamasında davacının iş akdini istifa ederek kendisinin sonlandırdığını, müvekkilinin yine de işe dönmesini beklediğini ve gelemeyince gelmediğine ilişkin tutanak tuttuğunu davacının istifa nedeniyle çıkışının yapıldığını savunduğu, davalı işten çıkış bildirgesinde de davacının iş akdini istifa ile kendisinin sonlandırdığını kuruma beyan ettiği, hizmet sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğini ya da işçi tarafından feshedildiğini ispat yükü işverende olup, davalı işveren davacının istifa ederek iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini ispatlayamadığı, o halde davacı işçi kıdem ve ihbar tazminatı alacağına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut uyuşmazlıkta, davacı davalı şirkette 2006 yılından itibaren kamyon şoförü olarak çalışırken 2009 yılında işyeri dışında işle ilgili olmayan bir nedenle silahla yaralanmış ve bu yaralanmadan dolayı 02.04.2009-06.05.2010 tarihleri arasında 1 yıl 1 ay 2 gün süreyle kesintisiz rapor kullanmıştır. Davacının silahla yaralanma eylemi sonrasında fiilen çalışmasının olmadığı da sabittir. İşveren davacı işçiyi İş Kanunu’nun 25/1-b maddesine istinaden sözlü olarak işten çıkarmış olup taraflar yazılı fesih yoluna gitmemiştir. Açıklanan fesih şekline göre davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde isede, ihbar tazminatına hak kazanamadığı gözetilerek ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03/02/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: