kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile iadesine karar verildiği, takibin ise bu tarihten sonra başlatıldığı görülmüştür. Bu durumda çek aslının eklenmemesi için mücbir bir sebep bulunmayıp çek aslı eklenmeden başlatılan takibe dayalı ödeme emrinin iptali gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2015/29788 E.  ,  2016/7986 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, HUMK.nun 438. ve İİK.’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:
2- Alacaklı tarafından çeke dayalı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun, sair şikayetleri ile birlikte senet aslının icra kasasına alınmadığını ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
İİK’nun 167/2.maddesi; “Alacaklı takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeye mecburdur” hükmünü içermektedir. Senet aslının resmi bir makamda bulunması nedeniyle orada olduğu belirtilerek tasdikli sureti ile takibe başlanılması mümkündür.
Somut olayda; çek aslının, … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/128189 Soruşturma – 2015/10932 Karar no’lu ve 04.02.2015 tarihli kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile iadesine karar verildiği, takibin ise bu tarihten sonra 31.03.2015 tarihinde başlatıldığı görülmüştür. Bu durumda çek aslının eklenmemesi için mücbir bir sebep bulunmayıp çek aslı eklenmeden başlatılan takibe dayalı ödeme emrinin iptali gerekir.
O halde mahkemece borçlunun bu yöndeki şikayetinin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile anılan yöndeki şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: