Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın muterize adli tatil süresinde tebliğ edildiği ve itiraz süresinin adli tatil dönemi içinde  bittiği hâlde, Ağır Ceza Mahkemesince itirazın süre yönünden reddine karar verilmiş ise de; adli tatile rastlayan sürelerin işlemeyeceğine dair 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331/4. maddesine aykırı olarak muterizin itirazının süre yönünden kabulü ile esastan inceleme kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi

 

Esas No:2016/2588
Karar No:2016/4056
K. Tarihi:28.3.2016


İhbarname No : KYB – 2015/416233

Hakkı olmayan yere tecavüz etme suçundan şüpheliler …, …, …, …, … ve … haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda … C**** *** verilen 24.07.2013 tarihli ve 2013/915 soruşturma, 2013/607 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik müşteki vekili tarafından yapılan itirazın süre yönünden reddine ilişkin mercii … Ağır Ceza Mahkemesinin 08.10.2013 tarihli ve 2013/940 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, … C**** *** verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın muterize adli tatil süresinde 02.08.2013 tarihinde tebliğ edildiği ve itiraz süresinin adli tatil dönemi içinde 17.08.2013 tarihinde bittiği hâlde, … Ağır Ceza Mahkemesince 02.09.2013 tarihinde yapılan itirazın süre yönünden reddine karar verilmiş ise de; adli tatile rastlayan sürelerin işlemeyeceğine dair 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331/4. maddesine aykırı olarak muterizin itirazının süre yönünden kabulü ile esastan inceleme kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 17.12.2015 gün ve 83948 sayılı Kanun Yararına Bozma istemine atfen Yargıtay C**** *** 01.02.2016 gün ve KYB/2015-416233 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5271 sayılı CMK.nun 331/4 madde ve fıkrasında adli tatile rastlayan sürelerin işlemeyeceği belirtilmiş olup, … C**** *** 24.07.2013 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının şikayetçi vekiline adli tatil içerisinde 02.08.2013 günü tebliğ edildiği, tebligatın adli tatil içerisinde yapılmış olması nedeniyle itiraz süresinin adli tatilin bitiminden itibaren işlemeye başlayacağı, şikayetçi vekilinin kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı 02.09.2013 tarihinde yaptığı itirazın süresinde olduğu gözetilerek itirazın esastan incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde itirazın süresinde olmadığından bahisle reddine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay C**** *** ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08.10.2013 gün, 2013/940 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Yargıtay C**** *** tevdiine, 28.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: