l FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK FESİH SEBEBİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ l İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA TAHAKKUK YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN BANKA KAYITLARIYLA KARŞILAŞTIRILARAK BELİRLENMESİ VE ÖDEME OLMASI HALİNDE MAHSUP GEREKTİĞİ ÖZETİ İş akdini fesheden taraf, fesih nedeniyle bağlı olup fesih nedeni değiştirilemez. … İmzasız bordrolarda ulusal bayram ve genel tatil ücretine yönelik tahakkuk bulunması halinde, anılan döneme ilişkin ücret bordroları ile banka kayıtları karşılaştırılarak bordroda tahakkuk eden miktarın davacıya ödenip ödenmediği denetlenmeli, bordrodaki tutarın ödendiğinin anlaşılması halinde anılan miktar, hesaplanan alacaktan mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.

İlgili Kanun / Madde
4857 S. İşK/17, 41
1475 S. İşK/14

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi   

Esas No. 2016/20120
Karar No. 2020/8147
Tarihi: 16/09/2020

FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK FESİH SEBEBİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ
İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA TAHAKKUK YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN BANKA KAYITLARIYLA KARŞILAŞTIRILARAK BELİRLENMESİ VE ÖDEME OLMASI HALİNDE MAHSUP GEREKTİĞİ

ÖZETİ İş akdini fesheden taraf, fesih nedeniyle bağlı olup fesih nedeni değiştirilemez. …
İmzasız bordrolarda ulusal bayram ve genel tatil ücretine yönelik tahakkuk bulunması halinde, anılan döneme ilişkin ücret bordroları ile banka kayıtları karşılaştırılarak bordroda tahakkuk eden miktarın davacıya ödenip ödenmediği denetlenmeli, bordrodaki tutarın ödendiğinin anlaşılması halinde anılan miktar, hesaplanan alacaktan mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi B. Can Şahin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y  K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 18/10/2007-17/08/2013 tarihleri arasında davalı Üniversiteye ait işyerinde diğer davalı şirketin işverenliğinde çalıştığını, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğunu, davacının iş akdini haklı nedenle fesih ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile yıllık izin ücret alacaklarını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Üniversite vekili, davacı ile aralarında hizmet akdi bulunmadığını savunarak davanın husumet yokluğu sebebiyle reddini istemiştir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı İstanbul Üniversitesinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı, iş akdini davalı işverene gönderdiği 18/09/2013 tarihli noter ihtarnamesi ile kendisi feshetmiştir. Noter ihtarnamesinde 2010 yılından itibaren baskı uygulandığından, çalışma şartlarının zorlaştırıldığından, psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldığından, gündüz vardiyasında çalışırken haber verilmeksizin gece vardiyasına alındığından, izin günleri değiştirildiğinden, kendisine uygulanan mobbing neticesinde de artık çalışamaz hale geldiğinden bahsetmekte olup başkaca bir husus dile getirilmemiştir. Mahkeme, davacının mobing olarak adlandırdığı sebeplerle akdi haklı nedenle fesih ettiğini kabul etmemiş ancak davacının iş akdini fesih etmekteki gerçek sebebin vardiyaların aleyhine olacak şekilde sıklıkla değiştirilmesi ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasına rağmen ücretlerinin ödenmemesi olduğunu kabul ederek davacının iş akdini haklı feshettiği gerekçesiyle hüküm kurmuştur. Oysa davacı, gerek tanık anlatımlarından gerekse de tüm dosya kapsamından mobbing iddiasını ispatlayamadığı gibi vardiyalarının da sıklıkla değiştirildiğini ispatlayamamıştır. Fesih sebepleri arasında da işçilik alacakları olduğunu ileri sürmemiştir.
İş akdini fesheden taraf, fesih nedeniyle bağlı olup fesih nedeni değiştirilemez. Açıklanan nedenlerle fesih nedeni olarak ileri sürdüğü hususu ispatlayamayan davacının fesihte haksız olduğu kabul edilmelidir. Kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.
3-Mahkemece bilirkişi raporunda hesaplanan ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları hüküm altına alınmıştır. Dosya kapsamında bir kısım imzasız ücret bordroları bulunmakta olup, bu bordrolarda söz konusu alacağa ilişkin tahakkuk bulunduğu görülmektedir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu tahakkuklar ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. İmzasız bordrolarda ulusal bayram ve genel tatil ücretine yönelik tahakkuk bulunması halinde, anılan döneme ilişkin ücret bordroları ile banka kayıtları karşılaştırılarak bordroda tahakkuk eden miktarın davacıya ödenip ödenmediği denetlenmeli, bordrodaki tutarın ödendiğinin anlaşılması halinde anılan miktar, hesaplanan alacaktan mahsup edilerek sonuca gidilmelidir. Açıklanan ilke ve esaslar dikkate alınmadan eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 16.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.çalışma ve toplum

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: