Mağdure’ye karşı cinsel organını gösterme eyleminin belirli bir kişiyi hedef alması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturur.

14. Ceza Dairesi         2017/394 E.  ,  2018/744 K.

“İçtihat Metni”Sanık … hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yapılan yargılama sonucunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair Kapatılan Eyüp 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.02.2007 gün ve 2005/1564 Esas, 2007/66 Karar sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 20.12.2011 gün ve 2011/3559 Esas, 2011/5312 Karar sayılı ilamı ile hükmün bozulması yönündeki kararıyla ilgili olarak ilk derece mahkemesince direnme kararı verilerek kurulan 11.12.2012 gün ve 2012/52 Esas, 2012/1582 Karar sayılı hükmün sanık müdafiince temyiz edilmesinin ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulunda inceleme sırası bekleyen dosyanın 02.12.2016 günlü, 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24.11.2016 günlü, 6763 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçiçi 10. maddenin iki ve üçüncü bentlerine istinaden karar verilmek üzere Dairemize gönderilmesi üzerine yapılan incelemede, bozma ilamı sonrasında mahkemece verilen 11.12.2012 tarihli ikinci hükümde önceki hükümde yer almayan yeni ve değişik gerekçe de gösterilmesi karşısında, kararın direnme olmayıp yeni hüküm niteliği taşıdığı anlaşılmakla gereği düşünüldü:
Önceki bozma ilamında da belirtildiği üzere sanığın, mağdure Cemile’ye karşı 08.06.2005 tarihinden bir hafta önce işlediği iddia ve kabul edilen cinsel organını gösterme eyleminin belirli bir kişiyi hedef alması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturacağı gözetilmeden, eylemin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: