Marka benzerliği “OTTOMAN PALACE BY GÜRAL” (Antakya Ottoman Palace+Tuğra işaretinden oluşan şekil)

11. Hukuk Dairesi         2019/3677 E.  ,  2021/1990 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.11.2017 gün ve 2017/472 – 2017/698 sayılı kararı onayan Daire’nin 20.05.2019 gün ve 2018/2641 – 2019/3881 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin “OTTOMAN PALACE BY GÜRAL” ibareli markanın sahibi olduğunu, davalının müvekkili adına tescilli markasına tecavüz teşkil eden eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek, davalının müvekkilinin markasına vaki tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, haksız rekabetin önlenmesine, haksız rekabetin durdurulmasına ve giderilmesine, davalıya ait ilan, reklam, emtia ve ürün yoluyla kullanılan ve sadece müvekkili adına tescilli bulunan tasarımı hakkında tecavüz oluşturan fiillere son verilmesine ve tedbiren davalının, davacının adına tescilli markasına tecavüz teşkil eden tasarımları ve ürünleri kullanmasının durdurulmasına, haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, müvekkilinin markasına tecavüz teşkil eden tasarım ve ürünlerin kaldırılmasına, toplatılmasına veya imha edilmesine ve kararın ilanına karar verilmesini talep etmiş, akabinde, 24.10.2017 tarihli dilekçesiyle davasını kısmen ıslah ederek, dava dilekçesindeki taleplerine ek olarak davalının müvekkili markasına tecavüz teşkil eden markalarının hükümsüz kılınarak sicilden terkinini istemiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulüne, davalı şirketin ürünleri üzerinde kullandığı (Antakya Ottoman Palace+Tuğra işaretinden oluşan şekil) işaretin davacının marka tescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespitine, tecavüzün durdurulmasına, men ve refine, tecavüz konusu unsurları taşıyan ürün ile iş ve tanıtım evrakının toplatılmasına, üzerlerinden tecavüz konusu unsurların silinmesine, silinemiyor ve tecavüzün önlenmesi kaçınılmaz ise imhalarına, davalının internet adresinde davacı tasarımlarına ilişkin olarak yapılan tanıtıma son verilmesine, kararın kesinleşmesini müteakip özetinin masrafı davalıya ait olmak üzere tüm Türkiye’de yayımlanan tirajı yüksek 3 gazeteden birinde bir defa ilanına, davacının bozma sonrası ıslah ile talep ettiği markanın hükümsüzlüğü yönünde karar verilmesi talebinin bozma sonrası ıslah olmayacağından reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 31,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 520,95 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 03.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: