Ödeme emrine itiraz dilekçesinin, icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Çünkü ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir (HGK.13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.- 2009/182 K).

12. Hukuk Dairesi         2019/4669 E.  ,  2020/2173 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Genel haciz yolu ile ilamsız takipte, alacaklının icra mahkemesine başvurusunda borçlunun icra müdürlüğüne sunduğu itiraz dilekçesinin yasal sürede olmamasına rağmen müdürlükçe takibin durdurulmasına yönelik işlemin iptali istemiyle başvurduğu, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, davacı alacaklı tarafça kararın istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği görülmüştür.
İİK.nun 8. ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 22/2. maddesi gereğince, icra ve iflas daireleri, yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları, ilgililer ve icra müdürü veya muavini veya katibi tarafından imzalanır.
Ödeme emrine itiraz dilekçesinin, icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Çünkü ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir (HGK.13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.- 2009/182 K). İcra müdürlüğünce, itiraz dilekçesi tarihinin, önceki bir tarih olarak bildirilmesine itibar edilemez.
Alacaklı ilamsız takipte borçlunun icra müdürlüğüne sunduğu itiraz dilekçesinin yasal sürede olmamasına rağmen müdürlükçe takibin durdurulmasına yönelik işlemin iptalini talep etmiş olup, ilk derece mahkemesi itirazın süresinde olduğundan bahisle şikayetin reddine karar vermiş, Bölge Adliye Mahkemesince de itirazın esastan reddine karar verilmiş ise de; somut olayda, UYAP ortamından temin edilen itiraz dilekçelerinin incelenmesinde UYAP sistemine 16.06.2017 tarihi saat 10:56 da taranan 16.06.2017 havale tarihli dilekçe bulunduğu yine aynı icra dosyasına ilişkin 16.06.2017 tarihinde saat 11:01 de taranan aynı itiraz dilekçesinde ise havale tarihinin 14.06.2017 olarak düzeltilerek UYAP sistemine tarandığı, bu haliyle itiraz tarihinin 16.06.2017 tarihi olduğunun sabit olduğu anlaşılmakla, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile ilk derece mahkemesince bir karar verilmek üzere Bölge Adliyesi Mahkemesi kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddeleri uyarınca (KALDIRILMASINA), ilk derece mahkemesi kararının yukarıda belirtilen nedenle (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 04/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to top
%d blogcu bunu beğendi: