Paravan şirket, söz konusu mükellefin belirtilen ciroları yapacak ticari kapasite ve organizasyonunun (şube, işçi, mal ve hizmet alımı vb.) bulunmadığı, Ba-Bs analizinde yer alan firmaların büyük çoğunluğu hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemeden dolayı vergi tekniği raporları bulunduğu dikkate alındığında anılan mükellef tarafından davacıya ilgili dönemlerde düzenlenen söz konusu faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmadığı sonucuna ulaşılmalıdır.

Danıştay 4. Daire Başkanlığı         2021/6922 E.  ,  2022/64 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2021/6922
Karar No : 2022/64

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
(… Vergi Dairesi Müdürlüğü)
VEKİLİ : Av…

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Dış Ticaret ve Giyim Tekstil Halıcılık Sanayi
Ticaret Limited Şirketi

İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına, sahte fatura kullandığından bahisle takdir komisyonu kararına istinaden re’sen tarh edilen 2009/9, 10 dönemleri vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Vergi Mahkemesince verilen kararda; davacının fatura aldığı Hakkari Vergi Dairesi mükellefi … Tekstil Gıda İnş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki tespitlerden, düzenlenen faturaların sahte olduğu ortaya konulamadığından söz konusu faturalar nedeniyle yapılan tarhiyatlarda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin yerinde ve hukuka uygun olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.

TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, …Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına karşı yöneltilen temyiz istemi Vergi Dava Daireleri Kurulunun 09/06/2021 tarih ve E:2021/641, K:2021/874 sayılı kararı ile bozmaya uygunluk yönünden reddedilerek kararın bozma kapsamı dışında kalan hükümlerinin temyiz incelemesinin yapılması için Kurulca Dairemize gönderilen dosyada Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, 134. maddesinin 1. fıkrasında, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu kurala bağlanmış, 359. maddesinin (b) bendinde ise gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgeler, sahte belge olarak tanımlanmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Katma değer vergisi, bünyesinde yer alan indirim müessesesiyle yansıtılabilir bir vergidir. Katma değer vergisi sisteminde mükellef ve sorumlu; üretim ve dağıtım kademeleri içinde, verginin tahsiline, indirimlerin yapılmasına, beyan edilip ödenmesine aracılık eder. Bu bakımdan indirim, mükellefiyete bağlı bir görev olduğu kadar aynı zamanda bir haktır. Katma değer vergisinde genel prensip, vergiye tabi teslimler üzerinden hesaplanan vergiden, alış faturalarında gösterilen verginin indirilmesidir. Katma değer vergisi indirimi hakkından yararlanabilmek için Kanun bazı şartların varlığını öngörmüştür. Bu şartların bir kısmı esasa, bir kısmı ise şekle ilişkindir. Katma değer vergisi, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi halinde, zincirleme olarak kendi içinde otokontrol sistemi taşımaktadır.
Kayıt ve belge nizamına uyulması ve faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanması halinde, mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak tahsil edilen katma değer vergisinden, mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve ifaya ilişkin olarak ödedikleri katma değer vergisini indirmeleri mümkün olup, aksi durumda, faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmadığının tespiti halinde, bu faturalarda yer alan katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Buna göre, alış belgelerinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, alış faturası ya da benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedildiğinin tevsik edilmesinin yanında, söz konusu belgelerin gerçeği yansıtması da gerekmektedir.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, uyuşmazlığın esasını, davacıya anılan faturaları düzenleyen firmaların düzenlediği faturaların, gerçek bir mal ve hizmet satışını içerip içermediği, dolayısıyla sahte olup olmadığı hususlarının tespiti oluşturmakta olup, uyuşmazlığın çözümü için söz konusu belgelerin hukuki mahiyetinin anlaşılabilmesi bakımından, bu belgeleri tanzim eden mükellefler hakkında yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususların irdelenmesi gerekmektedir.
Davacının fatura aldığı Hakkari Vergi Dairesi mükellefi … Tekstil Gıda İnş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında düzenlenen … tarih ve … sayılı Vergi Tekniği Raporu’nda; her türlü konfeksiyon ürünlerinin alım satımı, ithalat ve ihracatı ile iştigal ettiği, mükellefin 12/03/2008 tarihinde Yüksekova Malmüdürlüğünün mükellefi olarak işe başladığı, 01/05/2009 tarihi itibariyle Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğüne nakil terk işlemi yapıldığı, 29/11/2013 tarihi itibariyle mükellefiyetinin re’sen terk ettirildiği, 21/03/2008 tarihinde yapılan yoklamada, büro olarak tutulan işyeri kirasının aylık 80,00 TL olduğu, işyerinde 3 adet koltuk takımı ve 2 adet bilgisayar olduğu, 20/05/2008 tarihinde Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından … Malı. … Cad, … İş Merkezi No: … …/İstanbul adresinde yapılan yoklamada, bu adresin irtibat bürosu olarak kullanıldığı, işyerinde büro malzemelerinin bulunduğu, aynı adreste …’ın şahsi mükellefiyetinin ve … Gümrük Müş. Ltd. Şti.’nin ticari faaliyetinin olduğu, 02/04/2009 tarihinde yapılan yoklamada, mükellefin … Mah. … Sokak No:… …/İstanbul adresinde 01/03/2009 tarihinde şube açtığı, işyerinde 1 işci çalıştırdığı, işyerinde 3 masa, 2 koltuk takımı, 3 bilgisayar, fotokopi ve faks makinesi olduğunun tespit edildiği, 03/12/2009 tarihinde Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından … Mah. … Sokak No:… …/İstanbul adresinde yapılan yoklamada, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi … Gümrük Müşavirliği Lid. Şti.’nin 03/12/2009 tarihinde adrese nakil geldiği, … Tekstil Gıda İnş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin aynı adresteki şubesini 31/10/2009 tarihinde terk etmiş olduğu, 26/09/2012 tarihinde yapılan yoklamada, mükellef kurumun işyeri adresinde faal olduğu, işyerinin 3 oda, koridor ve mutfaktan oluştuğu, vergi levhasının bulunduğu tespit edildiği, katma değer vergisi iade bilgilerinden indirim listelerinde yer alan mükellefler hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı vergi tekniği raporları düzenlendiği, 2008-2011 yıllarına ilişkin defter ve belge isteme yazısının tebliğ edildiği ancak ibraz edilmediği, … Tekstil Gıda İnş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve ortakları … ve … hakkında Gümrük Müsteşarlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen soruşturma raporunda, Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Yüksekova Malmüdürlüğü mükellefi bazı firmaların 2007,2008 ve 2009 yıllarında Esendere, Halkalı, Ambarlı ve Atatürk Havalimanı gümrüklerinden yapılan ihracatların, hayali olduğuna ve sahte evrak kullanılarak yapıldığına ilişkin iddiaların incelendiği, belirtilen raporun sonuç bölümünde mükellef kurum ve ortaklarının hayali ihracat organizasyonu içinde yeraldığının tespit edildiği, 2009 ve 2010 yılları Ba-Bs analizlerinde yer alan firmaların büyük çoğunluğu hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemeden dolayı vergi tekniği raporları bulunduğu tespitlerine yer verilmiştir.
Yukarıda belirtilen tespitlerin bir bütün halinde değerlendirilmesinden, söz konusu mükellefin belirtilen ciroları yapacak ticari kapasite ve organizasyonunun (şube, işçi, mal ve hizmet alımı vb.) bulunmadığı, Ba-Bs analizinde yer alan firmaların büyük çoğunluğu hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemeden dolayı vergi tekniği raporları bulunduğu dikkate alındığında anılan mükellef tarafından davacıya ilgili dönemlerde düzenlenen söz konusu faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmadığı sonucuna ulaşıldığından, Vergi Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin kabulüne,
2. Temyize konu … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş (15) gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: