sadece kayden haciz yapılması nedeniyle manevi zarar oluşmadığı gerekçesiyle manevi tazminat istemi reddedilmişse de; davacının tüzel kişi (şirket) olması da nazara alındığında en azından banka kayıtlarına konulan haciz nedeniyle banka nezdinde ticari itibarının zarar gördüğünün kabul edilmesi gerekir.

4. Hukuk Dairesi         2014/1039 E.  ,  2014/15911 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/04/2012
NUMARASI : 2010/301-2012/116

Davacı .. … İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat tarafından, davalılar A.. B.. vd aleyhine 24/06/2010 gününde verilen dilekçe ile icra memurunun kusurlu ve haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; maddi tazminat istemi yönünden davanın kısmen kabulüne, diğer taleplerin reddine dair verilen 11/04/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddolunmalıdır.
2- Davacının diğer temyiz itirazları yönünden;
Dava, haksız haciz nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkindir. Mahkemece maddi tazminat istemi yönünden davanın kısmen kabulüne, manevi tazminat istemi yönünden davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalılardan Z.. Ç.. tarafından dava dışı kişi hakkında başlattığı icra takibinden dolayı kendisine gönderilen 1. haciz ihbarnamesi gereğince borçlu-dava dışı kişinin kendisinden olan alacak miktarını icra dosyasına bildirdiğini, bunun üzerine kendisine ödeme yazısı gönderildiğini, bu yazı üzerine de alacağın muaccel olacağı tarihi bildirdiğini buna rağmen alacak muaccel olmadan Vakıfbank banka hesabına ve araçlarının trafik kayıtlarına hacizler konulduğunu, bu hacizlerin iptali için icra hukuk mahkemesinde açılan davaların, yapılan haciz işleminin usulsüz olması nedeniyle hacizlerin iptal edildiğini, belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın tazminini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davacının hacizleri kaldırtabilmek için açmak zorunda kaldığı davaları takip edebilmesi amacıyla avukat tuttuğu bu nedenle maddi zararı olduğu ancak bu zararının Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekalet ücreti olan 175,00 TL olacağı bu miktarın kabulü gerektiği; icra müdürlüğünce alacaklı-diğer davalı vekilin talebi üzerine banka hesabına ve araçlar içinde polnet kayıtlarına haciz konulduğu, bu şekildeki hacizlerden davacının ticari itibarının ve kişilik haklarının zarar görmediği manevi zarar olmadığı gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.
.Dosya kapsamına göre; davacı hakkında Yalova  İcra Müdürlüğü’nde 2009/29.. Esas no ile başlatılan icra takibinde haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi nedeniyle davacının banka hesabına ve araç kayıtları üzerine haciz konulduğu, ancak bu hacizlerin usulsüz olması nedeniyle iptal edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, sadece kayden haciz yapılması nedeniyle manevi zarar oluşmadığı gerekçesiyle manevi tazminat istemi reddedilmişse de; davacının tüzel kişi (şirket) olması da nazara alındığında en azından banka kayıtlarına konulan haciz nedeniyle banka nezdinde ticari itibarının zarar gördüğünün kabul edilmesi gerekir. Mahkemece takdir edilecek uygun bir miktarda manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile manevi tazminat isteminin tümden reddedilmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 25/11/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: