Sanığın, elinde mağdure ile zorla girmiş olduğu cinsel ilişkiye ait görüntülerin olduğunu ve şikayet etmesi veya kendisi ile görüşmemesi halinde bu görüntüleri yayacağından bahisle mağdureyi tehdit etmesi eyleminin şantaj suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde tehdit suçundan hüküm kurulması,

14. Ceza Dairesi         2015/8135 E.  ,  2016/55 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Şantaj, nitelikli cinsel saldırı
HÜKÜM : Tehdit ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından mahkûmiyet
TEBLİĞNAMEDEKİ
DÜŞÜNCE : Onama

İlk derece mahkemesince verilip kısmen re’sen de temyize tabi hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Nitelikli cinsel saldırı suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Hükümden sonra 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli, 29542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamıyla verilen iptal kararının infaz aşamasında nazara alınması mümkün görülmüştür.
Delillerle iddia ve savunma; duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, re’sen de temyize tabi hükmün ONANMASINA,
Tehdit suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Sanığın, elinde mağdure ile zorla girmiş olduğu cinsel ilişkiye ait görüntülerin olduğunu ve şikayet etmesi veya kendisi ile görüşmemesi halinde bu görüntüleri yayacağından bahisle mağdureyi tehdit etmesi eyleminin şantaj suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde tehdit suçundan hüküm kurulması,
Hükümden sonra Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü, 29542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: