Somut olayda uyuşmazlık, istihkak iddiasına ilişkindir. Basit yargılama usulüne göre yürütülen taşınır mala ilişkin istihkak davalarında yasaca kesin yetki kuralı öngörülmediğinden yetki itirazının ancak cevap dilekçesinde (HMK’nın 19/2) ileri sürülmesi gerekir. Kesin yetki kuralının bulunmadığı durumlarda, hâkim doğrudan yetkisizlik kararı veremez. Eldeki dava HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır. HMK’da mahcuz mala ilişkin istihkak davaları ile ilgili usûl ve esaslar belirlenmemiştir. Ancak halen yürürlükte olan İİK’nın 50. maddesi ise yetki konusunu düzenlerken HUMK’ya atıf yaparak kıyas yoluyla tatbik olunacağını öngörmüştür. Dava ve haciz tarihinde yürürlükte bulunan HMK’nın yetkiyi düzenleyen 5 ilâ 19. maddeleri arasında eldeki dava ile ilgili kesin yetki kuralı öngörülmemiştir.

20. Hukuk Dairesi         2019/2917 E.  ,  2019/4634 K.

 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Dava, istihkak iddiasına ilişkin olarak açılan davada … 20. İcra Hukuk ile …2. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, istihkak iddiasına ilişkindir.
…2. İcra Hukuk Mahkemesince de istihkak davasında yetkili mahkeme, asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi veya davalının ikametgahı mahkemesidir. İstihkak davasının asıl davalısı, alacaklı Lider Faktoring A.Ş.’nin adresinin Şişli/… olduğu, asıl icra dosyasının … 8. İcra Müdürlüğünün 2018/6207 Esas sayılı dosyası olduğu, bu dosyadan yazılan talimat üzerine …İcra Müdürlüğünün 2018/1864 talimat sayılı dosyasında muamele yapıldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
… 20. İcra Hukuk Mahkemesi, …2. İcra Hukuk Mahkemesi 2018/242 Esas – 2018/371 Karar sayılı ilamı ile mahkememize yetkisizlikle gönderildiği, ancak istihkak davalarında hem alacaklının hem de borçlunun usulen davalı olarak gösterilmesi gerektiği, mahkemece asıl davalı diye bir ayrım yapılmış ise de usulen böyle bir ayrımın mümkün olmadığı, davalı borçlu yönünden Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu belirterek yetkisizlik kararı vermiştir.
Somut olayda uyuşmazlık, istihkak iddiasına ilişkindir. Basit yargılama usulüne göre yürütülen taşınır mala ilişkin istihkak davalarında yasaca kesin yetki kuralı öngörülmediğinden yetki itirazının ancak cevap dilekçesinde (HMK’nın 19/2) ileri sürülmesi gerekir. Kesin yetki kuralının bulunmadığı durumlarda, hâkim doğrudan yetkisizlik kararı veremez. Eldeki dava HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır. HMK’da mahcuz mala ilişkin istihkak davaları ile ilgili usûl ve esaslar belirlenmemiştir. Ancak halen yürürlükte olan İİK’nın 50. maddesi ise yetki konusunu düzenlerken HUMK’ya atıf yaparak kıyas yoluyla tatbik olunacağını öngörmüştür. Dava ve haciz tarihinde yürürlükte bulunan HMK’nın yetkiyi düzenleyen 5 ilâ 19. maddeleri arasında eldeki dava ile ilgili kesin yetki kuralı öngörülmemiştir.
Her ne kadar istihkak davalarında yetkili yer icra takibinin yapıldığı yer ya da davalının yerleşim yeri mahkemeleri olduğu ayrıca davalı alacaklının süresi içinde yetki itirazında bulunduğu ve davalı …Ş. alacağının tahsili amacı ile davalı…
Hırd. Met. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dava dışı icra dosyası borçlusu …ve dava dışı icra dosyası borçlusu … Gıda Dök. İnş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. aleyhine … 8. İcra Müdürlüğünün 2018/6207 E. sayılı dosyası ile başlatılan takipte … İcra Müdürlüğünün 2018/1864 talimat sayılı dosyası ile 22/02/2018 tarihinde …. 2016. Cad. No:59 Sincan/Ankara adresinde haciz işlemi yapılarak haciz tutanağında yazılı bulunan menkul malların haczedilerek yediemine teslim edildiği gözetilerek uyuşmazlığın … 20. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından görülüp çözümlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … 20. İcra Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: