Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıt dışı istihdam servisinde memur olarak çalışan sanığın, köylüsü olan mağdur … malulen emekli olabilme şartlarını sormak için 2012 yılı Ocak ayında kuruma geldiğinde mağdurun emeklilik dosyasını inceledikten sonra “9 ay daha prim yatırmak şartıyla iki çocuğu için doğum borçlanması yaptığında malulen emekli olabileceğini, ancak doğum borçlanmasının 13.000-14.000 TL tutarında olacağını, kendisine 3.000 TL vermesi halinde emeklilik işlerini halledebileceğini” beyan ettiği, mağdurun da sanığın bu beyanına itimat ederek oğlu … aracılığı ile sanığa 3.000 TL parayı elden verdiği ancak geçen zaman zarfında emeklilik işleminin yapılmaması üzerine mağdurun şikayetçi olduğu oluşa uygun olarak kabul edilen somut olayda

5. Ceza Dairesi         2017/5469 E.  ,  2021/1640 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : İkna suretiyle irtikap
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
… Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıt dışı istihdam servisinde memur olarak çalışan sanığın, köylüsü olan mağdur … malulen emekli olabilme şartlarını sormak için 2012 yılı Ocak ayında kuruma geldiğinde mağdurun emeklilik dosyasını inceledikten sonra “9 ay daha prim yatırmak şartıyla iki çocuğu için doğum borçlanması yaptığında malulen emekli olabileceğini, ancak doğum borçlanmasının 13.000-14.000 TL tutarında olacağını, kendisine 3.000 TL vermesi halinde emeklilik işlerini halledebileceğini” beyan ettiği, mağdurun da sanığın bu beyanına itimat ederek oğlu … aracılığı ile sanığa 3.000 TL parayı elden verdiği ancak geçen zaman zarfında emeklilik işleminin yapılmaması üzerine mağdurun şikayetçi olduğu oluşa uygun olarak kabul edilen somut olayda; Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 09/05/2014 tarihli yazısına göre sanığın görev yaptığı birimin emeklilik işlemleri servisi ile bir bağlantısı bulunmadığının bildirilmiş olması karşısında, suç tarihi itibarıyla sanığın eyleminin, TCK’nin 255. maddesinde belirtilen yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu kapsamında kaldığı, söz konusu suçun hükümden önce 05/07/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasa’nın 89. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nin 255. maddesinin “nüfuz ticareti” başlığı altında yeniden düzenlenip suç unsurlarında değişiklik yapılarak kamu görevlisi olmayan gerçek kişilerin de suçun faili haline getirilmesi, failin kamu görevlisi olmasının suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak düzenlenmesi, sanığın eyleminin TCK’nin 255. maddesinde 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrasında dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilip, değişiklikten önceki yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama ile dolandırıcılık suçlarına ilişkin düzenlemeler ve 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nin 253. maddesine ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve TCK’nin 157/1. maddesi kapsamındaki dolandırıcılık suçunun da uzlaşma kapsamına alınmış olması nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7/2. maddesi de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre lehe yasa karşılaştırmasının yapılması suretiyle hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği nazara alınmadan, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre de;
TCK’nin 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve E. 2014/140, K. 2015/85 sayılı iptal Kararı nedeniyle yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Yüklenen suçu 5237 sayılı TCK’nin 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle işlediği kabul edilen sanık hakkında aynı Kanun’un 53/5. madde ve fıkrası gereğince, ayrıca cezasının infazından sonra başlamak üzere hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA 07/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: