tescilli “ÇİÇEKSEPETİ” ve “Çiçek Sepeti” ibareli markaların davalı tarafından haksız rekabet teşkil edecek şekilde internet arama motorlarında kullanıldığını, davalının müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini, “www.çiçekdiyarı.com” adlı internet sitesinin bulunduğunu, müvekkilinin markalarını anahtar kelime olarak kullanılması

11. Hukuk Dairesi         2018/1694 E.  ,  2019/6966 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/12/2015 gün ve 2013/209 – 2015/232 sayılı kararı onayan Daire’nin 10/01/2018 gün ve 2016/6297 – 2018/172 sayılı kararı aleyhinde asıl davada davalı- birleşen davada davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
Asıl davada davacı birleşen davada davalı vekili, müvekkili adına tescilli “ÇİÇEKSEPETİ” ve “Çiçek Sepeti” ibareli markaların davalı tarafından haksız rekabet teşkil edecek şekilde internet arama motorlarında kullanıldığını, davalının müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini, “www.çiçekdiyarı.com” adlı internet sitesinin bulunduğunu, müvekkilinin markalarını anahtar kelime olarak kullandığını, daha fazla satış yapmak için marka haklarına tecavüz edildiğini ileri sürerek internet sitesi üzerinden tecavüz teşkil eden fiil ve kullanımların tespitini, tecavüz fiillerinin durdurulmasını, giderilmesini, haksız rekabetin tespitini, men’ini ve ortadan kaldırılmasını, davalının tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden fiilleri nedeniyle yoksun kalınan kazanç da dahil olmak üzere 1.000.- TL maddi, 1.000.- TL manevi ve 500.- TL marka itibar kaybı tazminatların davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, maddi tazminat talebini ıslah ederek 38.523.03 TL’ye çıkarmıştır.
Asıl davada davalı birleşen davada davacı vekili, dava konusu “
çiçek sepeti” sözcüğünün jenerik olduğunu, herkes tarafından kullanılma ihtiyacı bulunduğunu, ayırt edicilik unsurunun olmadığını, davaya konu anahtar kelime olarak kullanılan “çiçek sepeti” sözcüklerinin çiçek almak isteyen herkes tarafından internet arama motorlarında kullanıldığını savunarak davanın reddini istemiş, birleşen davada ise davalı şirketin 2008/11725 ve 2010/73454 nolu marka tescillerinin 31. ve 44. sınıflar bakımından kısmi hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Mahkemece asıl davada, davalının davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve önlenmesine, davacıya ait ”çiçeksepeti” markasının davalı tarafından anahtar sözcük ve içerik itibari ile kullanımının önlenmesine, bu şekildeki kullanımının internet ortamından çıkarılmasına, 15.000.- TL maddi, 1.000.- TL manevi, 500.- TL itibar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, birleşen davanın reddine dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Bu kez asıl davada davalı- birleşen davada davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 110,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 778,98 TL para cezasının asıl ve birleşen davaya yönelik olarak karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 07/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: